Dostawa oraz montaż dygestorium EX typu walk-in

Dane organizatora WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII
00-910 WARSZAWA
AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA-MONTERA 105
Tel. 22 673 51 80
Fax. 22 681 41 20
E-mail sekretariat@wichir.waw.pl
WWW www.gov.pl/web/wichir/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa oraz montaż dygestorium EX typu walk-in

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa oraz montaż dygestorium EX typu walk-in
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1663658248774
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/wichir/rzp-4252022—dostawa-oraz-montaz-dygestorium-ex-typu-walk-in
CPV 39.14.15.00
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.11.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII
00-910 WARSZAWA
AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA-MONTERA 105

2022-09-26

Sposób składania ofert WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII, AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA-MONTERA 105, 00-910 WARSZAWA Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Cena:100
cena:100
:100
cena:100
termin realizacji zamówienia,:100
Uwagi Zapytanie ofertowe
Dostawa oraz montaż dygestorium EX typu walk-in.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WICHiR) z siedzibą w Warszawie (00-910), przy al. gen. Antoniego Chruściela MONTERA 105 (NIP: 113 – 000 – 67 – 92, REGON: 010156326) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa oraz montaż dygestorium EX typu walk-in
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
IV. KOD CPV (NAZWA KODU):
39141500-7 – Szafy wyciągowe
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,
2) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
3) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
4) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert
VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI:
1. Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego przy Al. Gen. Antoniego Chruściela Montera 105, 00-910 Warszawa
2. Termin realizacji: do 30.11.2022 r.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę (podpisany skan oferty) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2022 r. do godz. 9.00 drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@wichir.waw.pl. Za prawidłowe dostarczenie oferty odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający wymaga w temacie wiadomości wpisać: RZP-425/2022_ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa oraz montaż dygestorium EX typu walk-in_OFERTA.
VIII. DODATKOWE WARUNKI:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Negocjacji warunków Zamówienia. W terminie 2 dni roboczych od złożenia ofert Zmawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w formie osobistej lub mailowej. W przypadku przeprowadzenia negocjacji zostanie z nich sporządzona notatka. Zamawiający zastrzega sobie wybór Wykonawców bez przeprowadzania negocjacji.
2) Rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia przed wyborem najkorzystniejszej oferty podając uzasadnienie.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lut treści złożonych ofert.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4. Zasady poprawiania omyłek w ofercie-Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w ofercie:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem.
5. Odrzucenie oferty-Zamawiający zastrzega prawo do odrzucania oferty, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
4) zaoferowana cena stanowi cenę rażąco niską.
6. Unieważnienie postępowania-Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) jeżeli postepowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Podstawy wykluczenia z postępowania
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą sankcyjną;
b) art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej uPzp.
2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.
3) Wykluczenie na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym artykule. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
5) Weryfikacja braku podstaw wykluczenia, na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, odbywać się będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem postanowień ppkt 6.
6) W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania danych podmiotów w ogólnodostępnych rejestrach, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może żądać od wykonawców przedstawienia innych koniecznych oświadczeń i dokumentów, uwierzytelnionych wyciągów z dokumentów, w szczególności takich jak listy, księgi, rejestry wspólników, udziałowców, akcjonariuszy itp. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.
IX. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zastrzegając informację w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełni łącznie trzy warunki: i. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą; ii.
nie została ujawniona do wiadomości publicznej; i podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
2. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
3. Złożenia zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiających (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania.
X. DOKUMENTY DO OFERTY:
Zamawiający na dzień składania ofert wymaga złożenia:
1. Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.
3. Oświadczenie.
4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
XI. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się:
a) Kryterium: ceny /Kc/-80% (max. 80 pkt);
b) Kryterium: termin realizacji zamówienia /Tr/ (max 20 pkt);
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
KRYTERIUM – Cena /Kc/
Zamawiający przyzna maksymalną ilość 80 punktów Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. W pozostałych ofertach, punkty zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem.
= ż ( ) ( ) ×80 ó
KRYTERIUM-termin realizacji zamówienia /Tr/
Zamawiający przyzna dodatkową ilość punktów Wykonawcy, który zaoferuje termin realizacji odpowiednio:
Tr = 20 punktów, w przypadku gdy deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia, liczony od dnia podpisania umowy, nie przekroczy lub będzie równy 50 dni albo,
Tr = 10 punktów, w przypadku gdy deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia, liczony od dnia podpisania umowy, będzie dłuższy lub równy niż 51 dni i nie przekroczy lub będzie równy 60 dni albo,
Tr = 0 punktów, w przypadku gdy deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia, liczony od dnia podpisania umowy, będzie dłuższy lub równy niż 61 dni.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Przy dokonywaniu oceny, Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 punktów.
XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ ZAWARTE W UMOWIE:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij