Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego

ane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8 B
Tel. 95 7226057
Fax. 95 722 46 52
E-mail wsse@wsse.gorzow.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-gorzowwlkp
Województwo lubuskie
Powiat Gorzów Wielkopolski
Treść zamówienia Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla WSSE w Gorzowie Wlkp.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla WSSE w Gorzowie Wlkp.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z systemem generacji wodorków i zimnych par rtęci, instalacja i uruchomienie w siedzibie zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. OATZP.272.14.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse.gorzow.pl_1663058474470
LINK do SIWZ http://wsse.gorzow.pl/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia/9668-oatzp-272-14-2022-dostawa-optycznego-spektrometru-emisyjnego-ze-wzbudzeniem-w-plazmie-indukcyjnie-sprzezonej-icp-oes-wraz-z-oprogramowaniem-sterujacym-oraz-wyposazeniem-dodatkowym
CPV 38.43.00.00, 38.43.32.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. . O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. d) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 3. Podwykonawcy: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczeń, o których mowa w SWZ pkt. VIII 4,5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający Zgodnie z art. 274 Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SWZ) na okoliczność braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty producenta, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych m.in.: specyfikacja techniczna, broszura informacyjna lub dane techniczne. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp, w przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający zobowiązany jest do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do SWZ, dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy. Zamawiający Zgodnie z art. 274 Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SWZ) na okoliczność braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] – stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 b, 66-400, Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo PL, e-mail monika.galka@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-gorzowwlkp
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-12-22
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8 B

2022-09-21

Sposób składania ofert elektronicznie, za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin reazliacji przedmiotu zamówienia 40
Uwagi 2022/BZP 00344701/01

Dostawy
Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla WSSE w Gorzowie Wlkp.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000586862
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kazimierza Jagiellończyka 8 b
1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 – Gorzowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.galka@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-gorzowwlkp
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla WSSE w Gorzowie Wlkp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68d779d9-332d-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344701
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069190/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla WSSE w Gorzowie Wlkp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://wsse.gorzow.pl/bip/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (wyłącznie pomocne przy składaniu ofert), ePUAP: /80axryi586/SkrytkaESP (oraz poczty elektronicznej – e-mail: monika.galka@sanepid.gov.pl oraz agnieszka.prucnal@sanepid.gov.pl)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej „RODO”, niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp. Pani/Pana danych osobowych:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp.;
– Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp. lub email: iod.wsse.gorzow@sanepid.gov.pl;
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
– Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy pzp;
– W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie z art. 22 RODO;
– Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
– Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO,
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OATZP.272.14.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z systemem generacji wodorków i zimnych par rtęci, instalacja i uruchomienie w siedzibie zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38430000-8 – Aparatura do wykrywania i analizy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38433210-4 – Spektrometry emisyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryteriami wskazanymi w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reazliacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. . O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3. Podwykonawcy:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczeń, o których mowa w SWZ pkt. VIII 4,5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający Zgodnie z art. 274 Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SWZ) na okoliczność braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty producenta, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych m.in.: specyfikacja techniczna, broszura informacyjna lub dane techniczne.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp, w przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.
Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający zobowiązany jest do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do SWZ, dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy. Zamawiający Zgodnie z art. 274 Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SWZ) na okoliczność braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] – stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zmiany umowy zostały określone w zał. nr 6 do SWZ- projekt umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie, za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Ofertę należy przygotować i przesłać zgodnie z zapisami SWZ.

Numer informacji: 2022-BZP-00344701-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij