Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail kancelaria@prz.edu.pl
WWW w.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1658999747328
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=57054
CPV 33.69.65.00, 33.79.30.00, 38.00.00.00
Osoba do kontaktu mgr Katarzyna Kaczorowska – tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 7 dni od daty udzielenia zamówienia
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-08-05

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi POIR.NC.20.001 – INKUBATOR 4.0 PRz
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/201/2022 Rzeszów, 2022.07.26
Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr Katarzyna Kaczorowska – tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i częściowy wybór ofert.
Opis
Temat: Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu
Wspólny Słownik Zamówień: 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane, 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
Opis:
Szkło laboratoryjne
1.Biureta szklana z paskiem, poj. 25 ml, z korkiem teflonowym, z lejkiem 5 szt
2.rozdzielacz cylindryczny poj. 100 ml, z kranem teflonowym 4 szt
3.rozdzielacz cylindryczny poj. 125 ml, z kranem teflonowym 1 szt
4.Pipety wielomiarowe z paskiem poj. 10 ml – zero na dole 20 szt
5.Kuwety szklane 10 mm 4 szt
6.Kuwety szklane 20 mm 4 szt
7.Cylinder szklany poj. 100 ml ze zdejmowaną plastikową stopką 2 szt
8.Cylinder szklany poj. 100 ml ze szklaną stopką 5 szt
Drobny sprzęt laboratoryjny
1.Łapy do biuret 10 szt
2.Statywy do pipet szklanych 4 szt
3.Gruszki miękkie r. 7 10 szt
4.uchwyt do rozdzielaczy gruszkowych 4 szt
5.Sączki jakościowe twarde sred. 110 mm 10 op
6.Materiały eksploatacyjne do dejonizatora Solpure7
– filtr mechaniczny – 5 szt
– filtr węglowy – 5 szt
– żywica jonowymienna – 5 szt
Odczynniki
1.Crack Set 10 Spectroquant Merck 114687.0001 2 op
2.Crack Set 20 Spectroquant Merck114963.0001 2 op
3.Ammonium Test Spectroquant Merck 114752.0001 2 op
4.Nitrate test Spectroquant Merck 109713.0001 2 op
5.Nitrite test Spectroquant Merck114776.0001
6.Phosphate test Spectroquant Merck 114848.0001 4 op
7.LCI 400 0-1000 mg/l O2 firmy Hach 4 op
8.Bezwodny siarczyn sodu cz.d.a. 500 g
9.Siarczan magnezu 7 wodny cz. 5 kg
10.Węglan potasu cz. 5 kg
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
III. TERMIN REALIZACJI
7 dni od daty udzielenia zamówienia
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
3. Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dodatkowe informację:
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl
W tytule wiadomości należy podać numer postępowania – NA/O/201/2022
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą
e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl do dnia 2022.08.05 do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022.08.05 do godz. 10.15
Termin związania ofertą: 30 dni
VIII. BADANIE OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij