Dostawa odczynników, roztworów i krążków do badań laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
10-072 OLSZTYN
SZARYCH SZEREGÓW 7
Tel. 89 524 14 50
Fax. 89 524 14 77
E-mail wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
WWW www.olsztyn.wiw.gov.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Dostawa odczynników, roztworów i krążków do badań laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników, roztworów i krążków do badań laboratoryjnychCzęść 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa antygenów do diagnostyki chorób drobiu, o parametrach, w ilościach i terminach dostawyokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa surowic i odczynników do hodowli komórkowej, o parametrach, w ilościach i terminach dostawyokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Część 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa krążków do antybiogramu, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Część 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa krążków bibułowych do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Część 5: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podstawowych odczynników chemicznych, o parametrach, w ilościach i terminach dostawyokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Część 6: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, roztworów buforowych i standardów wg katalogu Merck, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Część 7: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pozostałych wzorców i buforów, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ WIW-A-AGZ.272.1.12.2022.KK
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=olsztyn.wiw.gov.pl_1657893807784
LINK do SIWZ http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje produkty równoważne. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym nazwę producenta oraz numer katalogowy zaproponowanego produktu oraz żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, równoważne przedmiotowe środki dowodowe (np. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia): – dotyczy części nr 1-7: opisy, katalogi, certyfikaty, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty zawierające opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument równoważny zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności; – dotyczy części nr 2, 5: kartę charakterystyki sporządzoną wg rozporządzenia WE 1907/2006 (Dz. Urz. WE L 2006.396.1 z późn. zm.), a w trakcie trwania umowy jej aktualizacje, jeśli taka nastąpi. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 5. Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2, 4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w/w przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W sytuacji wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W sytuacji wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE, ul. ul. Szarych Szeregów 7, 10-072, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, tel. (89)524 14 50, e-mail wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn.wiw.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
10-072 OLSZTYN
SZARYCH SZEREGÓW 7

2022-07-25

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-23
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin realizacji dostawy częściowej 40
część 2: cena 60
część 2: termin realizacji dostawy częściowej 40
część 3: cena 60
część 3: termin realizacji dostawy częściowej 40
część 4: cena 60
część 4: termin realizacji dostawy częściowej 40
część 5: cena 60
część 5: termin realizacji dostawy częściowej 40
część 6: cena 60
część 6: termin realizacji dostawy częściowej 40
część 7: cena 60
część 7: termin realizacji dostawy częściowej 40
Uwagi 2022/BZP 00258053/01

Dostawy
Dostawa odczynników, roztworów i krążków do badań laboratoryjnych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092663
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 7
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-072
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 – Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: (89)524 14 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.wiw.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników, roztworów i krążków do badań laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-338360d3-040c-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258053
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032236/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa odczynników chemicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz
c) poczty elektronicznej.
2) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami
a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Justyna Olendrzyńska,
b) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych i komunikacji elektronicznej: Katarzyna Kawecka.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
a) „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku’’ oraz
b) „Formularz do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku’’ i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na
miniPortalu.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z systemu.
8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania
w załączniku nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców’’ lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej:
RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami
krajowymi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych
Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie. Z administratorem danych można
kontaktować się poprzez adres e-mail: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 89 524 14 50 lub
pisemnie na adres siedziby.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie, który dostępny jest pod nr tel. 89 524-14-92, rodo@olsztyn.wiw.gov.pl. Z
inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie w związku ze złożeniem
oferty przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje
o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o której mowa w
dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 RODO.
6. Skorzystanie przez Pana/Panią z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
7. Skorzystanie przez Pana/Panią z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może naruszać integralności protokołu lub jego załączników.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-A-AGZ.272.1.12.2022.KK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa antygenów do diagnostyki chorób drobiu, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy
określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowych ilości antygenów do diagnostyki chorób drobiu, którego wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt).
(najniższa cena wśród wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%
K2 – termin realizacji dostawy, waga – 40% (1%= 1 pkt.)
(najkrótszy termin dostawy ze wszystkich ofert / termin oferty badanej) x 100 pkt x 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Łączna punktacja będzie wyliczona według
wzoru: K = K1 + K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa surowic i odczynników do hodowli komórkowej, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy
określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowych ilości surowic i odczynników do hodowli komórkowej, którego wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt).
(najniższa cena wśród wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%
K2 – termin realizacji dostawy, waga – 40% (1%= 1 pkt.)
(najkrótszy termin dostawy ze wszystkich ofert / termin oferty badanej) x 100 pkt x 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Łączna punktacja będzie wyliczona według
wzoru: K = K1 + K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa krążków do antybiogramu, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt).
(najniższa cena wśród wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%
K2 – termin realizacji dostawy, waga – 40% (1%= 1 pkt.)
(najkrótszy termin dostawy ze wszystkich ofert / termin oferty badanej) x 100 pkt x 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Łączna punktacja będzie wyliczona według
wzoru: K = K1 + K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa krążków bibułowych do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt).
(najniższa cena wśród wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%
K2 – termin realizacji dostawy, waga – 40% (1%= 1 pkt.)
(najkrótszy termin dostawy ze wszystkich ofert / termin oferty badanej) x 100 pkt x 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Łączna punktacja będzie wyliczona według
wzoru: K = K1 + K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podstawowych odczynników chemicznych, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy
określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowych ilości podstawowych odczynników chemicznych, którego wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt).
(najniższa cena wśród wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%
K2 – termin realizacji dostawy, waga – 40% (1%= 1 pkt.)
(najkrótszy termin dostawy ze wszystkich ofert / termin oferty badanej) x 100 pkt x 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Łączna punktacja będzie wyliczona według
wzoru: K = K1 + K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, roztworów buforowych i standardów wg katalogu Merck, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt).
(najniższa cena wśród wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%
K2 – termin realizacji dostawy, waga – 40% (1%= 1 pkt.)
(najkrótszy termin dostawy ze wszystkich ofert / termin oferty badanej) x 100 pkt x 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Łączna punktacja będzie wyliczona według
wzoru: K = K1 + K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pozostałych wzorców i buforów, o parametrach, w ilościach i terminach dostawy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt).
(najniższa cena wśród wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%
K2 – termin realizacji dostawy, waga – 40% (1%= 1 pkt.)
(najkrótszy termin dostawy ze wszystkich ofert / termin oferty badanej) x 100 pkt x 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Łączna punktacja będzie wyliczona według
wzoru: K = K1 + K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje produkty równoważne.
W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym nazwę producenta oraz numer katalogowy zaproponowanego produktu oraz żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, równoważne przedmiotowe środki dowodowe (np. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność
z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia):
– dotyczy części nr 1-7: opisy, katalogi, certyfikaty, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty zawierające opis dostarczanych produktów (certyfikat jakości lub dokument równoważny zgodny z etykietą na produkcie), zawierający co najmniej wymagania jakościowe, numer serii, datę produkcji i/lub okres ważności;
– dotyczy części nr 2, 5: kartę charakterystyki sporządzoną wg rozporządzenia WE 1907/2006 (Dz. Urz. WE L 2006.396.1 z późn. zm.),
a w trakcie trwania umowy jej aktualizacje, jeśli taka nastąpi.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 5. Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2, 4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w/w przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W sytuacji wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W sytuacji wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Zamawiający przewiduje zmiany umowy
w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – nastąpi zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. Zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto
w zakresie odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT,
2) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-25 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-25 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-23
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wykluczenie Wykonawcy następuje:
– w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. Wykonawcę:
– wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r., str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, o której mowa w art. 2
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej listą, rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie
ustawy Pzp,
– którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp,
– którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ)
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ)
Wykonawca składa:
a) Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
b) Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ
b) Pełnomocnictwo. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno posiada taką
samą formę jak oferta, tj. powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
f) Informacje dotyczące Wykonawcy

Numer informacji: 2022-BZP-00258053-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij