Dostawa odczynników – rozpuszczalników organicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa odczynników – rozpuszczalników organicznych do analizy śladowej w dostawach sukcesywnych na podstawie pojedynczych zamówień w roku 2…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników – rozpuszczalników organicznych do analizy śladowej w dostawach sukcesywnych na podstawie pojedynczych zamówień w roku 2024
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1705499879962
LINK do SWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415
Osoba do kontaktu drinż. Anna Maślanka tel. 12 6282713,anna.maslanka@pk.edu.pl – w sprawach merytorycznych mgr inż. Małgorzata Węgiel tel. 12 6282713, malgorzata.wegiel@pk.edu.pl, mgr Anna Lacel-Olszewska tel. 12 6282142, anna.lacel-olszewska@pk.edu.pl – w sprawach formalnych
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: 31.12.2024 r.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2024-01-24

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi POLITECHNIK KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Laboratorium Analiz Śladowych
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania
tel. (+48) 12 628 27 13, Ul.
zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Zamawiający
Politechnika Krakowska, Laboratorium Analiz Śladowych im. Profesora Adama Grochowalskiego
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Dostawa odczynników – rozpuszczalników organicznych do analizy śladowej w dostawach sukcesywnych na podstawie pojedynczych zamówień w roku 2024
LP Nazwa Specyfikacja Ilość
1 Dichlorometan do HPLC stabilizowany amylenem, czystość 99,9%, zawartość wody (KF) max. 100 mg/kg, pozostałość po odparowaniu max. 5 mg/kg. 140 I
2 n-heksan do HPLC zawartość (n-heksanu) min. 95%, zawartość związków aromatycznych max. 10 mg/kg, siarka całkowita(S) max. 5 mg/kg. 250 I
3 Aceton do HPLC czystość 99,8%, pozostałość po odparowaniu: max. 5 mg/kg, transmitancja UV – 345 nm: min. 90%; 350 nm: min. 98%. 50 I
4 Toluen do GC do analizy pozostałości pestycydów czystość 99,8%, zawartość wody (KF) max. 100 mg/kg, pojedynczy pik:Lindan-GC-ECD<3 ng/l; Etyloparation – GC-NPD< 3 ng/l 50 I
5 Aceton cz.d.a Czystość 99,5% 1501
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dostarczać fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wszelkich wad odczynniki w opakowaniach 2,5 I oraz sukcesywnie odbierać puste opakowania po zużytych produktach. Wykonawca będzie pokrywał koszt transportu i utylizacji tych opakowań.
Odczynniki muszą posiadać stosowne atesty i/lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego oraz karty charakterystyki, jeżeli tego wymagają przepisy prawa-do okazania na żądanie Zamawiającego. Opakowania muszą być oznakowane znakami firmowymi producenta oraz zawierać informacje o ich zawartości.
2-.-Warunki udziału w postępowaniu (jeżek-dotycz-y)
3. Inne istotne warunki zamówienia (zgodnie z projektem umowy)
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2024 r.
Okres gwarancji: tożsamy z gwarancją producenta
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT
Kary umowne: zgodnie z umową
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena(C) 50%
2 Termin realizacji zamówienia (T) 50%
RAZEM 100%
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + T
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,
T – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin realizacji zamówienia, Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 50 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 50 pkt w kryterium termin realizacji zamówienia.
1. Cena – punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C = • 100 • 50%
gdzie:
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
Cn – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać za podane w p. 1 kryterium cena wynosi 50 punktów.
Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (zamieszczonym poniżej) Cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu Ofertowym Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza Ofertowego. Podana przez Wykonawcę Cena ofertowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Termin realizacji zamówienia – punkty za kryterium termin realizacji zamówienia zostaną obliczone wg następującego wzoru:
T = • 100 • 50%
* o
Punkty w tym kryterium będą przyznawane według zasady: gdzie:
T- oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji zamówienia, 1 % = 1 pkt
Tn – oznacza najkrótszy termin realizacji zamówienia z ofert,
To – oznacza termin realizacji zamówienia ocenianej oferty.
Termin realizacji zamówienia jednostkowego
do 7 dni – 50 pkt;
od 8-10 dni – 25 pkt;
od 11 -14 dni – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać za podane w p. 2 kryterium termin realizacji zamówienia wynosi 50 pkt.
Uwaga:
– wskazanie dłuższego niż maksymalny termin realizacji zlecenia (tj. 14 dni) – oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań.
– w przypadku niezłożenia oświadczenia o terminie realizacji zlecenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny termin (tj. 14 dni). Wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ramach tego kryterium oceny ofert.
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
drinż. Anna Maślanka tel. 12 6282713,anna.maslanka@pk.edu.pl – w sprawach merytorycznych mgr inż. Małgorzata Węgiel tel. 12 6282713, malgorzata.wegiel@pk.edu.pl – jak wyżej
mgr Anna Lacel-Olszewska tel. 12 6282142, anna.lacel-olszewska@pk.edu.pl – w sprawach formalnych
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta i przekazać do zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail: anna.lacel-olszewska@pk.edu.pl
do dnia 24.01.2024 r. do godziny 14.00
Ąnćtliz Śladowych
&
Laboratorium
data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/ kierownika projektu/koordynatora projektu realizującej/realizującego zakup
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij