Dostawa odczynników mikrobiologicznych

Dane organizatora NARODOWY INSTYTUT LEKÓW
00-725 WARSZAWA
CHEŁMSKA 30/34
Tel. 22 851 43 69
Fax. 22 841 06 52
E-mail sekretariat@nil.gov.pl
WWW www.nil.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa odczynników mikrobiologicznych podzielonych na 15 pakietów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników mikrobiologicznych podzielonych na 15 pakietówCzęść 1: Pakiet 1 – PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH Część 2: Pakiet 2 – PASKI Z GRADIENTEM ANTYBIOTYKU Część 3: Pakiet 3 – KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE Część 4: Pakiet 4 – TESTY MANULANE WRAZ Z ODCZYNNIKAMI DO IDENTYFIKACJI I TYPOWANIA Neisseria spp. oraz Streptococcus spp. Część 5: Pakiet 5 – TESTY MANULANE WRAZ Z ODCZYNNIKAMI DO IDENTYFIKACJI I TYPOWANIA Neisseria spp. oraz Streptococcus spp. Część 6: Pakiet 6 – ODCZYNNIKI LATEKSOWE DO SEROTYPOWANIA Streptococcus pneumoniae Część 7: Pakiet 7 – SÓL FIZJOLOGICZNA DO WYKONANIA PROCEDUR MIKROBIOLOGICZNYCH Część 8: Pakiet 8 – PODŁOŻA AGAROWE GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH Część 9: Pakiet 9 – PODŁOŻA BULIONOWE GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH i W PROBÓWKACH Część 10: Pakiet 10 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA NA PŁYTKACH PETRIEGO (9 cm) Część 11: Pakiet 11 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH Część 12: Pakiet 12 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH I/LUB W PROBÓWKACH Część 13: Pakiet 13 – GENERATORY DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Część 14: Pakiet 14 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA NA PŁYTKACH PETRIEGO (5 cm) Część 15: Pakiet 15 – PODŁOŻA GOTOWE W PROBÓWKACH I W BUTELKACH 7/NIL/ZZ-SP/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin?gd_tai.cgi%3Faction=5%26id=nil.ezamawiajacy.pl_1685102905370
LINK do SIWZ http://nil.ezamawiajacy.pl/pn/nil/demand/notice/public/95318/details
CPV 33.69.60.00, 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Pakiet 1: 1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania Określone przez Zamawiającego, zawierającą następujące informacje: a/ pH pożywki, b/ opis kolonii wyrosłych na pożywce, c/ barwa kolonii, d/ obecność substancji wzbogacających lub hamujących, 2/ świadectwo jakości Pakiet 2: 1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania określone przez zamawiającego 2/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 3/ świadectwo jakości. Pakiet 3: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 2/ świadectwo jakości Pakiet 4: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 2/ świadectwo jakości 3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu. Pakiet 5: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 2/ świadectwo jakości 3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu. Pakiet 6: w przypadku produktów równoważnych, Wykonawca dostarczy: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE Pakiet 8: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur jasno określający żyzność podłoża lub certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur wraz z oświadczeniem o zgodności z normą PN-EN ISO 11133; 2014 certyfikat oraz oświadczenie nie podlega uzupełnieniu 2/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 9: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 10: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 11: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 12: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki 3/ zdjęcie zamknięcia typu septa celem weryfikacji Pakiet 14: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur jasno określający żyzność podłoża lub certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur wraz z oświadczeniem o zgodności z normą PN-EN ISO 11133; 2014 certyfikat oraz oświadczenie nie podlega uzupełnieniu 1/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 15: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę produktu. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Pakiet 1: 1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania Określone przez Zamawiającego, zawierającą następujące informacje: a/ pH pożywki, b/ opis kolonii wyrosłych na pożywce, c/ barwa kolonii, d/ obecność substancji wzbogacających lub hamujących, 2/ świadectwo jakości Pakiet 2: 1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania określone przez zamawiającego 2/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 3/ świadectwo jakości. Pakiet 3: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 2/ świadectwo jakości Pakiet 4: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 2/ świadectwo jakości 3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu. Pakiet 5: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE 2/ świadectwo jakości 3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu. Pakiet 6: w przypadku produktów równoważnych, Wykonawca dostarczy: 1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE Pakiet 8: 1/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 9: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 10: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 11: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 12: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę pożywki 3/ zdjęcie zamknięcia typu septa celem weryfikacji Pakiet 14: 1/ ogólną charakterystykę pożywki Pakiet 15: 1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur 2/ ogólną charakterystykę produktu. Uwaga: W pakiecie 8 i pakiecie 14 certyfikat oraz oświadczenie nie podlegają uzupełnieniu 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Postanowienia SWZ, w szczególności Rozdziału VIII i Rozdziału X ust.2 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, ul. ul. Chełmska 30/34, 00-725, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail b.lipinska@nil.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.nil.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert NARODOWY INSTYTUT LEKÓW
00-725 WARSZAWA
CHEŁMSKA 30/34

2023-06-06

Sposób składania ofert https://nil.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-07-05
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 50
część 2: cena 60
część 3: cena 60
część 4: cena 60
część 5: cena 60
część 6: cena 60
część 7: cena 60
część 8: cena 30
część 9: cena 60
część 10: cena 60
część 11: cena 60
część 12: cena 60
część 13: cena 60
część 14: cena 30
część 15: cena 60
Uwagi 2023/BZP 00235084/01

Dostawy
Dostawa odczynników mikrobiologicznych podzielonych na 15 pakietów
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT LEKÓW
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015244176
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Chełmska 30/34
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-725
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.lipinska@nil.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nil.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność naukowo-badawcza i kontrolno-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników mikrobiologicznych podzielonych na 15 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eab5b4be-fb9c-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235084
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://nil.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://nil.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://nil.ezamawiajacy.pl;

2. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://nil.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

Zasady korzystania z Platformy „e-zamawiający”:

1) Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ bez zalogowania do systemu
Market Planet na subdomenie Narodowego Instytutu Leków; https://nil.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl poprzez kliknięcie polecenia „Zadaj pytanie”.

2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Narodowego Instytutu Leków; https://nil.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

4) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu.

5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce „Oferty”. Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany do systemu.

6) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 7.

7) Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, w szczególności dotyczących awarii Platformy, Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: b.lipinska@nil.gov.pl

8) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), informacje te winny być zawarte w odrębnym dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” wskazując typ dokumentu: „Tajemnica przedsiębiorstwa”, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV.

9) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że w przypadku:
– osób fizycznych,
– osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
– pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
– członka organu zarządzającego będącego osobą fizyczną,
– osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, KRS 0000140680, NIP 5213212384
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: iod@nil.gov.pl
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: dostawa odczynników mikrobiologicznych;
d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
Informujemy, że:
a. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
b. posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 7/NIL/ZZ-SP/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 15
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 – PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 2 – PASKI Z GRADIENTEM ANTYBIOTYKU

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 3 – KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 4 – TESTY MANULANE WRAZ Z ODCZYNNIKAMI DO IDENTYFIKACJI I TYPOWANIA
Neisseria spp. oraz Streptococcus spp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 5 – TESTY MANULANE WRAZ Z ODCZYNNIKAMI DO IDENTYFIKACJI I TYPOWANIA
Neisseria spp. oraz Streptococcus spp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 6 – ODCZYNNIKI LATEKSOWE DO SEROTYPOWANIA Streptococcus pneumoniae

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 7 – SÓL FIZJOLOGICZNA DO WYKONANIA PROCEDUR MIKROBIOLOGICZNYCH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 8 – PODŁOŻA AGAROWE GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 9 – PODŁOŻA BULIONOWE GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH i W PROBÓWKACH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 10 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA NA PŁYTKACH PETRIEGO (9 cm)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 11 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 12 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA W BUTELKACH I/LUB W PROBÓWKACH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 13
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 13 – GENERATORY DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 14
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 14 – PODŁOŻA GOTOWE DO UŻYCIA NA PŁYTKACH PETRIEGO (5 cm)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 15
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 15 – PODŁOŻA GOTOWE W PROBÓWKACH I W BUTELKACH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Pakiet 1:
1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania
Określone przez Zamawiającego, zawierającą następujące informacje:
a/ pH pożywki,
b/ opis kolonii wyrosłych na pożywce,
c/ barwa kolonii,
d/ obecność substancji wzbogacających lub hamujących,
2/ świadectwo jakości

Pakiet 2:
1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania określone
przez zamawiającego
2/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
3/ świadectwo jakości.

Pakiet 3:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
2/ świadectwo jakości

Pakiet 4:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
2/ świadectwo jakości
3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu.

Pakiet 5:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
2/ świadectwo jakości
3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu.

Pakiet 6:
w przypadku produktów równoważnych, Wykonawca dostarczy:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE

Pakiet 8:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur jasno określający
żyzność podłoża lub certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
wraz z oświadczeniem o zgodności z normą PN-EN ISO 11133; 2014
certyfikat oraz oświadczenie nie podlega uzupełnieniu
2/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 9:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 10:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 11:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 12:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki
3/ zdjęcie zamknięcia typu septa celem weryfikacji

Pakiet 14:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur jasno określający
żyzność podłoża lub certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
wraz z oświadczeniem o zgodności z normą PN-EN ISO 11133; 2014
certyfikat oraz oświadczenie nie podlega uzupełnieniu
1/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 15:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę produktu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Pakiet 1:
1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania
Określone przez Zamawiającego, zawierającą następujące informacje:
a/ pH pożywki,
b/ opis kolonii wyrosłych na pożywce,
c/ barwa kolonii,
d/ obecność substancji wzbogacających lub hamujących,
2/ świadectwo jakości

Pakiet 2:
1/ instrukcję (opis) użytkowania każdego produktu, w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania określone
przez zamawiającego
2/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
3/ świadectwo jakości.

Pakiet 3:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
2/ świadectwo jakości

Pakiet 4:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
2/ świadectwo jakości
3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu.

Pakiet 5:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE
2/ świadectwo jakości
3/ instrukcja (opis) użytkowania produktu.

Pakiet 6:
w przypadku produktów równoważnych, Wykonawca dostarczy:
1/ certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi i oznakowanie CE

Pakiet 8:

1/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 9:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 10:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 11:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 12:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę pożywki
3/ zdjęcie zamknięcia typu septa celem weryfikacji

Pakiet 14:

1/ ogólną charakterystykę pożywki

Pakiet 15:
1/ certyfikat jakości potwierdzający zgodność podłoża z wymaganiami FP lub Ph.Eur
2/ ogólną charakterystykę produktu.

Uwaga: W pakiecie 8 i pakiecie 14 certyfikat oraz oświadczenie nie podlegają uzupełnieniu
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Postanowienia SWZ, w szczególności Rozdziału VIII i Rozdziału X ust.2
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku gdy:
a) odczynnik wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony innym odczynnikiem należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takich jak odczynnik oferowany, lub który został udoskonalony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
b) z zachowaniem terminu określonego § 2, umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym, a w szczególności gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co najmniej 60% wartości określonej w § 4 ust. 2. W takim przypadku dopuszczalnym jest wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony;
c) przed upływem terminu określonego § 2 umowy, umowa zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym. W takim przypadku dopuszczalnym jest zmiana jej wartości, jednak tylko gdy łączna wartość zmiany jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://nil.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij