Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA
NOWOGRODZKA 160
Tel. 86 216 34 54
Fax. 86 216 34 54
E-mail sekretariat@piw.lomza.pl
WWW www.piw.lomza.pl
Województwo podlaskie
Powiat Łomża
Treść zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni do Powiatowego Inspektoratu We…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ. PIW.Ag.26.3.1.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00427865-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbc4d5-7305-36a1-049f-5c00127acdea
CPV 33.69.65.00, 33.79.30.00, 38.00.00.00, 38.41.20.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Formularz oferty – do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ, 2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400, Łomża, woj. podlaskie, państwo PL, e-mail sekretariat@piw.lomza.pl
Adres strony internetowej (URL): www.piw.lomza.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 40 dni
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA
NOWOGRODZKA 160

2023-10-11

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c328bb60-62a0-11ee-9aa3-96d3b4440790 Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 80
koszt 20
Uwagi 2023/BZP 00427865/01

Dostawy
Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450672484
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 160
1.5.2.) Miejscowość: Łomża
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 – Łomżyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piw.lomza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piw.lomza.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
weterynaria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c328bb60-62a0-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00427865
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00425027/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c328bb60-62a0-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c328bb60-62a0-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Informacje dotyczące komunikacji w postępowaniu zawarte są w Rozdz. XI SWZ. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIW.Ag.26.3.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38412000-6 – Termometry

33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z niej ujęto w Załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy)
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Formularz oferty – do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c328bb60-62a0-11ee-9aa3-96d3b4440790
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij