Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Dane organizatora PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57
Tel. 81 889 30 00
Fax. 81 886 25 95
E-mail sekretariat@piwet.pulawy.pl
WWW www.piwet.pulawy.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zampub.piwet.pulawy.pl_1662620076254
LINK do SIWZ http://zampub.piwet.pulawy.pl/index.php/zamnauka
Osoba do kontaktu Aneta Kruk – tel.: (81) 889 31 00, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Dostawa w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57

2022-09-12

Sposób składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH, AL. PARTYZANTÓW 57, 24-100 PUŁAWY Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk
Uczestnicy postępowania nr DZ-220/238/22
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak:DZ-220/238/22 Data:07.09.2022
Dotyczy: postępowania na dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych, znak sprawy DZ-220/238/22
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – materiały pomocnicze wg katalogu Agilent
I. Bioanalyzer High Sensitivity DNA Analysis ( firma: Agilent nr kat.: 5067-4626), 3 op a’100 próbek.
II. Postępowanie
prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).
III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.
IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.
VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in.
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65 faks +48 81 887 71 00 sekretariat@piwet.pulawy.pl http://www.piwet.pulawy.pl
Generał European OMCL Network
hr
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Strona 1/3
transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.
VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty: a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 31 00, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.
XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
-została złożona po upływie terminu składania ofert.
-jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
-nie zostanie złożona żadna oferta.
-wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
-cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
-Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 12.09.2022 r., godz. 11.00.
Strona 2/3
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Klauzula informacyjna dla postępowań w celu udzielenia zamówienia publicznego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję, że:
■ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 8893000, sekretariat@piwet.pulawy.pl, NIP 7160010761;
■ Z inspektorem ochrony danych w PIW-PIB, Pawłem Pogorzelskim, można skontaktować się pod nr telefonu 888050176 lub mailowo: iod@piwet.pulawv.pl;
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. zamówienie z dziedziny nauki, znak sprawy DZ-220/194/22 prowadzonego w trybie art. 11 ust. 5 pkt. 1.
■ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp;
■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp oraz przepisami archiwizacyjnymi;
■ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
■ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą też profilowane;
■ Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
■ Nie przysługuje Pani/Panu:
– prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Krzysztof Niemczuk;
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Niemczuk;
PIWet-PIB
Zatwierdził w dn:
PIWet-PIB
Data: 2022.09.07
13:343+3 2’00’
Strona 3/3
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij