Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych

Dane organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU
50-983 WROCŁAW
JANUSZOWICKA 48
Tel. 71 367 70 16
Fax. 71 367 76 47
E-mail sekretariat@wroc.wiw.gov.pl
WWW www.wroc.wiw.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych w pracowniach laboratoryjnych Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny Weterynaryjnej, tj.:- Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz,- Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt,- Pracowni Serologii.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. WIWgsp.272.02.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00144985-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db2a10-cf0a-10fd-b2e2-bd00109110a6
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych (rozumianych jako dwie zawarte umowy), każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa Rozdz. VI pkt 1 SWZ: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do: • podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, • podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, • przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 1) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2: a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych (rozumianych jako dwie zawarte umowy), każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto; 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, tj. oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ), że oferowane produkty posiadają ważny i aktualny: • Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 11133 – dotyczy asortymentu z poz. 1-3, 5-6, 9-27, 29, 31, 33-34, 36, 56, 59, 63-65; • Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO/TS 11133-1,2 – dotyczy asortymentu z poz. 7, 8; • Certyfikat kontroli jakości – dotyczy asortymentu z poz. 4, 28, 30, 32, 35, 37-55, 57-58, 60-62, 66-69. 2) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ), że oferowane produkty posiadają ważny i aktualny: • Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 11133 – dotyczy asortymentu z poz. 1-3, 5-6, 9-27, 29, 31, 33-34, 36, 56, 59, 63-65; • Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO/TS 11133-1,2 – dotyczy asortymentu z poz. 7, 8; • Certyfikat kontroli jakości – dotyczy asortymentu z poz. 4, 28, 30, 32, 35, 37-55, 57-58, 60-62, 66-69. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (OFERTA) – zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SWZ; 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SWZ; 3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 5 do SWZ; 4) Wypełnione i podpisane oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy); 5) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru; 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU, ul. ul. Januszowicka 48, 53-135, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, tel. 71 367-70-16, e-mail p.piosik@wroc.wiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wroc.wiw.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-15
Miejsce i termin składania ofert INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU
50-983 WROCŁAW
JANUSZOWICKA 48

2023-03-29

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-04-27
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00144985/01

Dostawy
Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092686
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Januszowicka 48
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 53-135
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 71 367-70-16
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.piosik@wroc.wiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroc.wiw.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-252f9303-c702-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144985
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-252f9303-c702-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”) lub przy użyciu poczty elektronicznej p.piosik@wroc.wiw.gov.pl .
2. Komunikacja w postępowaniu drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 1 dotyczy w szczególności składania oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie oferty, zmiana oferty, wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie pozostałych informacji. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania oferty oraz sposobu i terminu jej złożenia zawarte są w Rozdz. XIII i XIV SWZ.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (wyjaśnienia treści SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysyłane i odbierane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości (za pośrednictwem platformy e-Zamówienia) widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce „Zgłoś problem”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53-135 Wrocław.
• z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail: iod@wroc.wiw.gov.pl
• Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofertach/wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej R ǀ P, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / postępowaniem konkursowym / rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / postępowań konkursowych w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana ustawą PZP);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIWgsp.272.02.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych w pracowniach laboratoryjnych Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny Weterynaryjnej, tj.:
– Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz,
– Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt,
– Pracowni Serologii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia nie więcej niż o 20% wartości całkowitego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zawartą w niniejszym postępowaniu umową o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób skorzystania z prawa opcji określa Wzór umowy stanowiący
załącznik nr 10 do SWZ.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium CENA – 100%.
2. Szczegółowe informacje w zakresie oceny ofert określa Rozdz. XVII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych (rozumianych jako dwie zawarte umowy), każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa Rozdz. VI pkt 1 SWZ:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do:
• podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6,
• podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4,
• przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
– zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2:
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych (rozumianych jako dwie zawarte umowy), każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, tj. oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ), że oferowane produkty posiadają ważny i aktualny:
• Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 11133 – dotyczy asortymentu z poz. 1-3, 5-6, 9-27, 29, 31, 33-34, 36, 56, 59, 63-65;
• Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO/TS 11133-1,2 – dotyczy asortymentu z poz. 7, 8;
• Certyfikat kontroli jakości – dotyczy asortymentu z poz. 4, 28, 30, 32, 35, 37-55, 57-58, 60-62, 66-69.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ), że oferowane produkty posiadają ważny i aktualny:
• Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 11133 – dotyczy asortymentu z poz. 1-3, 5-6, 9-27, 29, 31, 33-34, 36, 56, 59, 63-65;
• Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO/TS 11133-1,2 – dotyczy asortymentu z poz. 7, 8;
• Certyfikat kontroli jakości – dotyczy asortymentu z poz. 4, 28, 30, 32, 35, 37-55, 57-58, 60-62, 66-69.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (OFERTA) – zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SWZ;
3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 5 do SWZ;
4) Wypełnione i podpisane oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru;
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego;
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia cen producenta;
4) zmiany w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku: zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową lub wygaśnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym. Zmiana może dotyczyć nadto wielkości opakowania, bądź nazwy produktu;
5) zmiany producenta towaru w sytuacji wycofania z produkcji określonego towaru przez dotychczasowego producenta, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiana jest możliwa tylko przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia lub jego zmniejszenia;
6) ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, które wyłączone zostały z produkcji i nie ma dla nich równoważnika lub cena równoważnika jest wyższa od ceny w umowie, a Zamawiający nie wyraził zgody na jej podwyższenia.
2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1-2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy.
4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:
a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy,
a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej umowy Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać stosownymi dokumentami drugiej stronie, że:
a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
oraz
b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.
6. Poza przypadkami określonymi powyżej, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy działającego z należytą starannością. W takim wypadku, Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w §7 umowy.
7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Szczegółowe informacje zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2023 r., przy uwzględnieniu terminów wskazanych w harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Planowany termin realizacji zamówienia określa Harmonogram dostaw będący załącznikiem nr 4 do SWZ.
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji zamówienia uregulowane są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ oraz Harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP,
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.; dalej: „ustawa sankcyjna”).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij