Dostawa odczynników laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1
Tel. 77 442 69 01
Fax. 77 442 69 04
E-mail sekretariat.wsse.opole@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-opole
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych.Przedmiotem zamówienia jest dostawa:- odczynników laboratoryjnych – CPV 33696500-0,określonych w załączniku nr 5 do SWZ do siedziby zamawiającego w Opolu i do oddziałów laboratoryjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku transportem na koszt wykonawcy. OA.272.18.2022.BL
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1656398523120
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/036ff576-9ae3-42b2-b614-e15769de3972
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności nw. dokumentów w języku polskim (Zamawiający dopuszcza język angielski dla pakietu nr 11): 1. przykładowych certyfikatów jakości dla wszystkich produktów przetargowych w przypadku surowic certyfikat jakości serii, zawierający numer serii i datę ważności a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać: • datę ważności produktu, • informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie z normami, zaleceniami, • potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami, 2. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH (DZ. Urz. WE. L 2006.396.1 z późniejszymi zmianami) lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana, 3. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu, 4. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu, 5. dla pakietu nr 11 w przypadku zaoferowanie produktów równoważnych do oferty należy załączyć zgodę producenta na zastosowanie wymienionych w tym pakiecie testów do aparatu VITEK 2 COMPACT 15. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich produktów przetargowych w przypadku surowic certyfikat jakości serii, zawierający numer serii i datę ważności a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać: • datę ważności produktu, • informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie z normami, zaleceniami, • potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami, 2. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH (DZ. Urz. WE. L 2006.396.1 z późniejszymi zmianami) lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana, 3. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu, 4. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu, 5. dla pakietu nr 11 w przypadku zaoferowanie produktów równoważnych do oferty należy załączyć zgodę producenta na zastosowanie wymienionych w tym pakiecie testów do aparatu VITEK 2 COMPACT 15. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367, Opole, woj. opolskie, państwo PL, e-mail przetargi@wsseopole.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-opole
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1

2022-07-05

Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu w nieprzekraczalnym terminie do: 05.07.2022 r. godz. 11:30. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portalu, dostępnego na stron Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00224688/01

Dostawy
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu
1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE Opole
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292652
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-367
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 – Opolski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wsseopole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-opole
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników laboratoryjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bdc3dfe-f5ed-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224688
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089016/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Dostawa odczynników laboratoryjnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@wsseopole.pl,
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.18.2022.BL
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
– odczynników laboratoryjnych – CPV 33696500-0,
określonych w załączniku nr 5 do SWZ do siedziby zamawiającego w Opolu i do oddziałów laboratoryjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku transportem na koszt wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności nw. dokumentów w języku polskim (Zamawiający dopuszcza język angielski dla pakietu nr 11):
1. przykładowych certyfikatów jakości dla wszystkich produktów przetargowych w przypadku surowic certyfikat jakości serii, zawierający numer serii i datę ważności a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać:
• datę ważności produktu,
• informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie
z normami, zaleceniami,
• potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami,
2. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH (DZ. Urz. WE. L 2006.396.1 z późniejszymi zmianami) lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana,
3. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu,
4. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu,
5. dla pakietu nr 11 w przypadku zaoferowanie produktów równoważnych do oferty należy załączyć zgodę producenta na zastosowanie wymienionych w tym pakiecie testów do aparatu VITEK 2 COMPACT 15.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich produktów przetargowych w przypadku surowic certyfikat jakości serii, zawierający numer serii i datę ważności a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać:
• datę ważności produktu,
• informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie
z normami, zaleceniami,
• potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami,
2. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH (DZ. Urz. WE. L 2006.396.1 z późniejszymi zmianami) lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana,
3. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu,
4. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu,
5. dla pakietu nr 11 w przypadku zaoferowanie produktów równoważnych do oferty należy załączyć zgodę producenta na zastosowanie wymienionych w tym pakiecie testów do aparatu VITEK 2 COMPACT 15.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy określono w załączniku nr 3 do SWZ – projekt umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu w nieprzekraczalnym terminie do: 05.07.2022 r. godz. 11:30. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portalu, dostępnego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Numer informacji: 2022-BZP-00224688-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij