Dostawa odczynników laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@pbs.edu.pl
WWW pbs.edu.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych.
1 Diacetamide D5950-5G Sigma Aldrich 1 5g
2 Amonu rdanek czda 1 500g
3 Potasu rodanek czda 1 500g
4 tra…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych.1 Diacetamide D5950-5G Sigma Aldrich 1 5g2 Amonu rdanek czda 1 500g3 Potasu rodanek czda 1 500g4 transport 1
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=unispace.pbs.edu.pl_1695726870334
LINK do SIWZ http://unispace.pbs.edu.pl/public-procurements/procurement/651142ee9d063b173f6338c6
CPV 33.69.65.00
Osoba do kontaktu e-mail zamawiającego: kasia.belka@pbs.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 tygodnie od złożenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2023-10-02

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7, 85-796 BYDGOSZCZ Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
NIP 5540313107
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
telefon: 52-374-90-67
adres poczty elektronicznej: kasia.belka@pbs.edu.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2. Kod CPV: 33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych, na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników chemicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
– opis przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych zgodnie z poniższą tabelą.
L.p. Nazwa/czystość ilość opakowanie Producent cena jednostkowa netto cena netto cena brutto
1 Diacetamide D5950-5G Sigma Aldrich 1 5g
2 Amonu rdanek czda 1 500g
3 Potasu rodanek czda 1 500g
4 transport 1
SUMA
Termin realizacji zlecenia od złożenia zamówienia: 3 tygodnie od złożenia zamówienia.
Wykonawca uwzględni ewentualne koszty dostawy i logistyczne w ofercie.
Wykonawca wystawi fakturę VAT i prześle listownie na adres zamawiającego lub w formie elektronicznej po wcześniejszym przesłaniu Oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną.
Wykonawca ofertę ma przedstawić za pomocą formularza oferty – załącznik nr 1 i dołączy do niej oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2.
Miejsce dostawy:
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska
Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
3. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zaproszenia.
5. Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań zakresie warunków udziału w postępowaniu.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone osobom/podmiotom podlegającym wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z dnia 13.04.2022 r.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-załącznik nr 2
do zaproszenia.
VI. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
2) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
VII. PODSTAWY UNIEWAŻNIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie do czasu podpisania umowy, bez podania przyczyny.
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie 3 tygodni od złożenia zamówienia
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: kasia.belka@pbs.edu.pl
Termin składania ofert: do 02.10.2023 r., do godz. 12.00
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena (100%). Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Pc =——————————-x 100
cena badanej oferty
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na taką samą ocenę w ww. kryterium, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail zamawiającego: kasia.belka@pbs.edu.pl.
2. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria internetu, problemy techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
XIII. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO ) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych ( ADO ) jest Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-maila: iod@pbs.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2;
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij