Dostawa odczynników do hodowli komórkowych i biologii molekularnej

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25
Tel. 71 320 50 20
Fax. 71 320 56 17
E-mail igig@up.wroc.pl
WWW upwr.edu.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa odczynników do hodowli komórkowych i biologii molekularnej na potrzeby realizacji projektu Optymalizacja postępowania oraz leczenia …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników do hodowli komórkowych i biologii molekularnej na potrzeby realizacji projektu Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych -pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.upwr.edu.pl_1665662256602
LINK do SIWZ http://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-130000-zl/zapytania-ofertowe/bdkb0000-272-1-2022-polhistio-72.html
CPV 33.69.65.00
Osoba do kontaktu Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pokój nr 102, w godzinach od 7.00 do 15.00., Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: ewa.sciwiarska-lenarczyk@upwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 18.11.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25

2022-10-20

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25, 50-375 WROCŁAW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi F ‘Łf Ą AGENCJA BADAŃ
K A / MEDYCZNYCH
Wrocław, 12.10.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr BDKB0000.272.1.2022.POLHISTIO
dotyczące dostawy odczynników do hodowli komórkowych i biologii molekularnej na potrzeby realizacji projektu Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych
(Umowa nr: 2019/ABM/01/00016-00)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA 1 ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, tel. 320 1028, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dostawa odczynników do hodowli komórkowych i biologii molekularnej na potrzeby realizacji projektu Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych -pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa
11.1.3) Kod CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy odczynników do hodowli komórkowych i biologii molekularnej na potrzeby realizacji projektu Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO zgodnie z załącznikiem nr la do zapytania ofertowego.
Dane szczegółowe:
1. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy.
2. Wykonawca dostarczy produkty fabrycznie nowe.
3. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr la do Zapytania ofertowego) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w Zapytaniu ofertowym.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferując dostawy, usługi lub roboty budowlane równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Projekt pn. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie
niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO,
umowa nr 2019/ABM/01/00016-00
11.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
11.1.8) Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni.
II. 1.9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
II.1.10) Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy
w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:
I. dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
a. zawieszenia wykonywania umowy przez Zamawiającego,
b. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
c. w przypadku wystąpienia siły wyższej,
d. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
II. inne zmiany:
a. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b. możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą zamawiającego, tj.: – powierzenie Podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie Wykonawcy, – zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, -wprowadzenie nowego Podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że dostawę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie,
c. jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy,
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
e. zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w przypadku uzyskania zgody na zastosowanie 0% stawki podatku VAT na określone elementy.
11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 18.11.2022 r.
11.3) MIEJSCE WYKONANIA: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Biologii Eksperymentalnej, ul. Norwida 27B, 50-365 Wrocław.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Ill.l) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
111.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
Projekt pn. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie
niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO,
umowa nr 2019/ABM/01/00016-00
AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH
obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. W razie wyboru zobowiązują się do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
z Zamawiającym.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
III. 3) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Formularz oferty zawierający cenę z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT wyrażoną w walucie PLN – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr la do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.1.1) Tryb udzielenia zmówienia: Art. 11 ust. 5 pkt. 1 – zamówienia z dziedziny nauki.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Cena – waga: 100 %.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
Cena ofertowa brutto – 100% (l%=lpkt)
1. Ocena ofert ważnych, złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych bądź nie odrzuconych z postępowania zostanie oceniona w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):
cena oferowana minimalna
Ilość pkt. – ————————————–x 100 pkt
cena badanej oferty
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród porównywanych ofert, a Wykonawca spełni wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów dla każdej części.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Projekt pn. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych- pierwsze polskie
niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO,
umowa nr 2019/ABM/01/00016-00
AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
IV.3) ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY
IV.3.1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
g) zostały złożone więcej niż 1 oferta przez jednego Wykonawcę.
IV.3.2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
1) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) którzy są powiązani są jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.);
6) którzy są podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo
w organach dostawcy towaru lub usługi;
7) Którzy są podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L 187 z 26.06.2013, s. 1);
8) Którzy są podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).
IV.3.3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IV.4) UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
IV.4.1) Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu gospodarczego.
1V.4.2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
Projekt pn. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie
niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO,
umowa nr 2019/ABM/01/00016-00
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne.
IV.4.3) W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności zwrot kosztów przygotowania oferty.
IV.5.) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.5.1) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
IV.5.1.1) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pokój nr 102, w godzinach od 7.00 do 15.00.
IV.5.1.2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
IV.5.1.3) Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: ewa.sciwiarska-lenarczyk@upwr.edu.pl
IV.5.1.4) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
IV.5.1.5) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
IV.5.1.6) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego -będą podlegały nowemu terminowi.
IV.5.2) Termin i sposób składania ofert: 20.10.2022 r. godzina 10.00, miejsce: Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pokój nr 102 lub w wersji elektronicznej na adres: ewa.sciwiarska-lenarczyk@upwr.edu.pl.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem wpłynęło dnia…..
Termin wysłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej oznacza termin wysłania maila wraz z wymaganymi załącznikami.
IV.5.3) Informacje dodatkowe:
IV.5.3.1) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IV.5.3.2) Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
IV. 5.3.3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.
V. l) Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Projekt pn. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie
niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO,
umowa nr 2019/ABM/01/00016-00
AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl; *
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie danego zamówienia publicznego nr BDKB0000.272.1.2022.POLHISTIO prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
• Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp – w odniesieniu do umów zawartych zgodnie z przepisami tej ustawy; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z:
a) art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy – dotyczy umów zawartych na podstawie ustawy Pzp;
b) ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
c) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi;
e) Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
f) wytycznymi do projektu/grantu (jeżeli dotyczy);
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, (dotyczy tylko postępowań prowadzonych na podstawie tej ustawy) związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp -konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto niezależne od trybu w jakim jest prowadzone postępowanie udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Projekt pn. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie
niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO,
umowa nr 2019/ABM/01/00016-00
AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:
– Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 i załącznik la;
– Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
-Wzór oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 3.
-Wzór umowy – załącznik nr 4.
Kierownilęprojektu
dr Agnieszka Śmieszek
Projekt pn. Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie
niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO,
umowa nr 2019/ABM/01/00016-00
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij