Dostawa odczynników do biologii molekularnej

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa odczynników do biologii molekularnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: Odczynniki do biologii molekularnej, część I – Odczynniki do selektywnej inhibicji Część 2: Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. II – Media do hodowli Część 3: Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. III – Odczynniki do metody Western Blot Część 4: Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. IV – Odczynniki do immunodetekcji Część 5: Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. V – Odczynniki do oznaczeń kolorymetrycznych BZP.2710.53.2022.BG
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1665228437324
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/673538
CPV 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.69.66.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 1.1.2 odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych. 7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w zakresie: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty, dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, pateny, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. 2. W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 3.1 – 3.5 do SWZ nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty, potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp. dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny lub produkt spełniający normy równoważne wskazane przez Zamawiającego i nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w powyżej, Zamawiający wezwie do ich złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 3.1 – 3.5 do SWZ nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty, potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Punkt 7.1. stosuje się. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, tel. 713752950, e-mail bozena.golas@uwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2022-10-17

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-11-16
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin realizacji jednostkowej dostawy 20
część 1: 2.3 termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych 20
część 2: cena 60
część 2: termin realizacji jednostkowej dostawy 20
część 2: 2.3 termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych 20
część 3: cena 60
część 3: termin realizacji jednostkowej dostawy 20
część 3: 2.3 termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych 20
część 4: cena 60
część 4: termin realizacji jednostkowej dostawy 20
część 4: 2.3 termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych 20
część 5: cena 60
część 5: termin realizacji jednostkowej dostawy 20
część 5: 2.3 termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych 20
Uwagi 2022/BZP 00383356/01

Dostawy
Dostawa odczynników do biologii molekularnej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 713752950
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bozena.golas@uwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników do biologii molekularnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b893582b-462d-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383356
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/22/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.46 Dostawa odczynników do biologii molekularnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zakup jest realizowany na potrzeby projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn.: „Odporny na mutacje wirusa nanoterapeutyk hamujący postęp infekcji wirusa RNA, SARS-Cov-2” w ramach konkursu ABM/2021/5; Umowa nr 2021/ABM/05/00002-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Zamawiający, zgodnie z Roz. Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie , określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych –
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet
Explorer, d)włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
3. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy w zakładce
„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
9. Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02;
email: cwk@platformazakupowa.pl
10. 1. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych
formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls’, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
– zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
– jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
– okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.53.2022.BG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 103255 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 59263,39 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki do biologii molekularnej, część I – Odczynniki do selektywnej inhibicji

4.2.5.) Wartość części: 16740 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696600-1 – Odczynniki do elektroforezy

33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia (od I do V) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Termin realizacji jednostkowej dostawy (T) – 20%
Kryterium 3: Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych (W) –20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
P = C+T+W
gdzie:
P – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji jednostkowej dostawy;
W – oznacza wartość punktową w kryterium Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednostkowej dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.3 Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. II – Media do hodowli

4.2.5.) Wartość części: 20983,39 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia (od I do V) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Termin realizacji jednostkowej dostawy (T) – 20%
Kryterium 3: Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych (W) –20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
P = C+T+W
gdzie:
P – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji jednostkowej dostawy;
W – oznacza wartość punktową w kryterium Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednostkowej dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.3 Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. III – Odczynniki do metody Western Blot

4.2.5.) Wartość części: 4758 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696600-1 – Odczynniki do elektroforezy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia (od I do V) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Termin realizacji jednostkowej dostawy (T) – 20%
Kryterium 3: Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych (W) –20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
P = C+T+W
gdzie:
P – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji jednostkowej dostawy;
W – oznacza wartość punktową w kryterium Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednostkowej dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.3 Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. IV – Odczynniki do immunodetekcji

4.2.5.) Wartość części: 8366 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696600-1 – Odczynniki do elektroforezy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia (od I do V) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Termin realizacji jednostkowej dostawy (T) – 20%
Kryterium 3: Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych (W) –20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
P = C+T+W
gdzie:
P – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji jednostkowej dostawy;
W – oznacza wartość punktową w kryterium Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednostkowej dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.3 Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odczynników do biologii molekularnej, cz. V – Odczynniki do oznaczeń kolorymetrycznych

4.2.5.) Wartość części: 8416 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696600-1 – Odczynniki do elektroforezy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia (od I do V) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Termin realizacji jednostkowej dostawy (T) – 20%
Kryterium 3: Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych (W) –20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
P = C+T+W
gdzie:
P – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji jednostkowej dostawy;
W – oznacza wartość punktową w kryterium Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednostkowej dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.3 Termin bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu lub uzupełnienia braków ilościowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
1.1.2 odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w zakresie: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty, dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, pateny, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.
2. W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 3.1 – 3.5 do SWZ nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty, potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp. dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny lub produkt spełniający normy równoważne wskazane przez Zamawiającego i nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w powyżej, Zamawiający wezwie do ich złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 3.1 – 3.5 do SWZ nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty, potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np.
spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Punkt 7.1. stosuje się.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Na podstawie art. 454 i 455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian zawartej umowy w stosunku
do treści Oferty Wykonawcy:
1.1 zmiana terminu wykonania poszczególnych dostaw w następujących sytuacjach:
a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji
przedmiotu umowy,
c) z powodu wystąpienia Siły wyższej;
1.2 zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
1.3 rezygnacja Wykonawcy z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
uPzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis
art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio;
1.4 zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) uPzp;
1.5 zmiany umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy w
zakresie określonym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.4 powyżej poprzez złożenie pisemnego
wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy.
3. Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ
okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.4 powyżej na należyte wykonanie umowy.
4. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej w terminie do 10 dni od dnia jego
otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość wprowadzenia zmian nie stanowi
jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 mogą zostać dokonane
wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.5 powyżej, procedowanie odbywa się zgodnie z treścią art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
8. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby firmy, przedstawicieli Stron nie
stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu.
9. Szczegóły dotyczące zmiany umowy przewidziane zostały w projekcie umowy w § 11 tej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij