Dostawa odczynników do biologii molekularnej

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa odczynników do biologii molekularnej dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: dostawa.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do biologii molekularnej dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.Zakup jest realizowany na potrzeby projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn.: „Odporny na mutacje wirusa nanoterapeutyk hamujący postęp infekcji wirusa RNA, SARS-Cov-2” w ramach konkursu ABM/2021/5; Umowa nr 2021/ABM/05/00002-00.3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – Opis przedmiotu zamówienia.4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 6. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Załączniku nr 3 do SWZ nazwy oferowanego produktu, numeru katalogowego i producenta bądź wskazania innych cech jenoznacznie wskazujących na zaoferowany przedmiot oraz do wypełnienia kalkulacji cenowej, w tym podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej.7. Przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty. 8. Gwarancja:Szczegóły dotyczące gwarancji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.9. Miejsce dostaw: Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot Curie 14 a, 50-383 Wrocław.10. Termin realizacji umowy: umowa będzie realizowana sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi jako pierwsza. 11. Termin realizacji poszczególnych zamówień wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia do Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia będzie oceniany w kryterium oceny ofert.12. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. BZP.2710.3.2023.KDD
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1675677632824
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/724300
CPV 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 1.1.2 odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie wymienionych odczynników (w tym oferowania produktu o innej nazwie niż wskazana przez Zamawiającego). Za równoważne materiały Zamawiający uzna materiały, które mają co najmniej takie parametry lub wymagania: techniczne, jakościowe, użytkowe, funkcjonalne, fizykochemiczne i eksploatacyjne, określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 3 do SWZ. Cechy równoważności zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia zamówienia w kolumnie V Formularza. W przypadku dostarczenia odczynników równoważnych wszelkie koszty związane z kalibracją urządzeń, na których dokonywane będą badania, a także w przypadku, gdy uzyskane wyniki z badań będą nieprawidłowe (w tym przeprowadzenie ponownych badań z tego powodu), ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty, potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz dołączenie do oferty przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający żąda kart katalogowych, kart charakterystyk, specyfikacji technicznych, certyfikatów, bądź innych dokumentów na potwierdzenie parametrów: technicznych, jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych, fizykochemicznych i eksploatacyjnych wskazanych w Załączniku nr 3 do SWZ. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich odczynników są dedykowane. 5. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty – mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego- w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich odczynników są dedykowane. 3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta składa się z: 1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2) tj. 2. 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa wart. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert. 2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. 3. Formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ; 4 (jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 11.4 i 11.6 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5 Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XI SWZ. 6.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, tel. 713752004, e-mail katarzyna.danielewska-drzazga@uwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2023-02-14

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-03-15
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 80
termin realizacji jednostkowej dostawy (t) 20
Uwagi 2023/BZP 00081644/01

Dostawy
Dostawa odczynników do biologii molekularnej dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 713752004
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.danielewska-drzazga@uwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników do biologii molekularnej dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67816222-a310-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081644
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Dostawa odczynników do biologii molekularnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej
dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d)włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
3. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy w zakładce
„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
9. Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02;
email: cwk@platformazakupowa.pl.
10. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp,
Przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych
formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls’ .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
– zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
– jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
– okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.3.2023.KDD
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 741482,76 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 66677,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do biologii molekularnej dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zakup jest realizowany na potrzeby projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn.: „Odporny na mutacje wirusa nanoterapeutyk hamujący postęp infekcji wirusa RNA, SARS-Cov-2” w ramach konkursu ABM/2021/5; Umowa nr 2021/ABM/05/00002-00.
3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
6. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Załączniku nr 3 do SWZ nazwy oferowanego produktu, numeru katalogowego i producenta bądź wskazania innych cech jenoznacznie wskazujących na zaoferowany przedmiot oraz do wypełnienia kalkulacji cenowej, w tym podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej.
7. Przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
8. Gwarancja:
Szczegóły dotyczące gwarancji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
9. Miejsce dostaw: Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot Curie 14 a, 50-383 Wrocław.
10. Termin realizacji umowy: umowa będzie realizowana sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi jako pierwsza.
11. Termin realizacji poszczególnych zamówień wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia do Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia będzie oceniany w kryterium oceny ofert.
12. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania lub zwiększenia finansowania w projekcie. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2. Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3. Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Formularz Asortymentowo-Cenowy, które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i nie mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 11 ust. 8 Umowy.
4. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy.
5. Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6. Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7. Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8. Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku nieskorzystania prawa opcji lub niewykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji
10. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości, jakie Zamawiający zamierza realizować w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający:
a) zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy o maksymalnie 30% dla zamówienia podstawowego
b) zastrzega możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach zawartej umowy w stosunku do ilości i asortymentu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianego przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty wskazanej jako wartość umowy brutto dla zamówienia podstawowego, określonej w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy lub w przypadku skorzystania z prawa opcji kwoty wskazanej jako wartość umowy brutto dla zamówienia opcjonalnego, określonej w § 2 ust. 2 pkt 2.2 Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
c) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, w okresie obowiązywania umowy. Zamawiajacy będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego.
d) wynagrodzenie Wykonawcy zależeć będzie od faktycznie zrealizowanych i przyjętych dostaw zarówno dla zamówienia podstawowego jak i opcjonalnego zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia. Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia zarówno dla zamówienia podstawowego jak i opcjonalnego przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Formularz Asortymentowo-Cenowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 80%;
Kryterium 2: Termin realizacji jednostkowej dostawy (T) – 20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
P = C+T
gdzie:
P – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji jednostkowej dostawy;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:
2.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80 pkt,
a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 80
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty
80 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

2.2. Termin realizacji jednostkowej dostawy (T)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu realizacji jednostkowej dostawy. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, zgodnie ze wzorem:
T = Tmin/Tn x 20
gdzie:
Tmin – termin realizacji dostawy – najkrótszy wśród ocenianych ofert;
Tn – termin realizacji dostawy – ocenianej oferty,
20 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w obrębie tego kryterium to 20 pkt.

2.2.1 Termin realizacji jednostkowej dostawy zgodnie z § 3 ust. 8 Projektu umowy Załącznik nr 4 do SWZ) określony w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), Wykonawca musi podać w pełnych dniach.
2.2.2 Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego, czyli do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia.
2.2.3 Minimalny punktowany termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin dostawy niż 7 dni kalendarzowych do porównania
i oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 7 dni kalendarzowych, natomiast do umowy zostanie przyjęty termin dostawy zgodnie
z ofertą Wykonawcy.
2.2.4 Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
2.2.5 Brak podania Formularzu oferty terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin wynoszący 14 kalendarzowe licząc od dnia złożenia zamówienia.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów.
3. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
4. Wartości C, będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednostkowej dostawy (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
1.1.2 odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie wymienionych odczynników (w tym oferowania produktu o innej nazwie niż wskazana przez Zamawiającego). Za równoważne materiały Zamawiający uzna materiały, które mają co najmniej takie parametry lub wymagania: techniczne, jakościowe, użytkowe, funkcjonalne, fizykochemiczne i eksploatacyjne, określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 3 do SWZ. Cechy równoważności zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia zamówienia w kolumnie V Formularza. W przypadku dostarczenia odczynników równoważnych wszelkie koszty związane z kalibracją urządzeń, na których dokonywane będą badania, a także w przypadku, gdy uzyskane wyniki z badań będą nieprawidłowe (w tym przeprowadzenie ponownych badań z tego powodu), ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta i nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty, potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz dołączenie do oferty przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający żąda kart katalogowych, kart charakterystyk, specyfikacji technicznych, certyfikatów, bądź innych dokumentów na potwierdzenie parametrów: technicznych, jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych, fizykochemicznych i eksploatacyjnych wskazanych w Załączniku nr 3 do SWZ.
Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich odczynników są dedykowane.
5. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty – mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego- w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich odczynników są dedykowane.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta składa się z:
1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2) tj. 2. 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa wart. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców.
3. Formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
4 (jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 11.4 i 11.6 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5 Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XI SWZ.
6.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Na podstawie art. 454 i 455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy:
1.1zmiana terminu wykonania poszczególnych dostaw w następujących sytuacjach:
a)przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy,
b)przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
c)z powodu wystąpienia Siły wyższej;
1.2zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
1.3rezygnacja Wykonawcy z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio;
1.4zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) uPzp;
1.5zmiana rachunku bankowego Wykonawcy;
1.6zmiany umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy w zakresie określonym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2.Strony postanawiają, iż zgodnie z art. 439 ust. 2 uPzp, dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy uwzględnieniu następujących warunków i zasad dokonania przedmiotowej zmiany wysokości wynagrodzenia:
1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub niższa o co najmniej 1% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanym w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie do 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy ,
3. Warunki wprowadzenia zmian określa § 11 umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij