Dostawa odczynników chemicznych „podstawowych”

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych „podstawowych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego – zadania

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych „podstawowych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego – zadania Numer referencyjny: BZP.2710.2.2023.AP1.Rodzaj zamówienia: dostawa.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych „podstawowych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 7 Zadań.3.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) odpowiednio dla Zadania nr 1-7 4.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. III SWZ6. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Zadanie nr 1: Ilość pozycji: 32 Część nr 1 1. Zadanie nr 1: Ilość pozycji: 32 2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 1. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 4. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN. Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy. 5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania. 6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 7.Termin realizacji poszczególnych zamówień dla Zadania nr 1 – 7 nie może być dłuższy niż: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany jako kryterium oceny ofert Zadanie nr 2: Ilość pozycji: 11 Część nr 2 1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)dla Zadania nr 2. 2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 3.Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN. Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy. 4.Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania. 5.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 6. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert Ilość pozycji: 1 Część nr 3 1.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 3. 2.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN. Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy. 4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania. 5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 6. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert Zadanie nr 4: Ilość pozycji: 17 Część nr 4 1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 4. 2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN. Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy. 4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania. 5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 6. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert Ilość pozycji: 153 Część nr 5 1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 5 2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN. Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy. 4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania. 5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 6. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert Ilość pozycji: 70 Część nr 6 1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 6 2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 3. 3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN. Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy. 4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania. 5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 6. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert Ilość pozycji: 8 Część nr 7 Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 7 Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN. Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy. 4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania. 5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 6. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1677077693466
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/731732
CPV 33.69.63.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia (dotyczy każdego Zadania) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) zwana Ustawą sankcyjną oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zwanym Rozporządzeniem sankcyjnym:1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymDziałalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga posiadania specjalnych uprawnień.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający NIE stawia warunków w ww. zakresie.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie dla Zadania nr 1, nr 4 oraz nr 5. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odczynników chemicznych na kwotę:dla Zadania nr 1: co najmniej 100 000,00 zł brutto;dla Zadania nr 4: co najmniej 50 000 zł brutto;dla Zadania nr 5: co najmniej 90 000 zł brutto;a) w przypadku składania oferty na kilka Zadań wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się dostawą spełniającą warunek wartościowo wyższy (np. w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 i 4, wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się dostawą spełniającą warunek dla Zadania 1).b) przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych w ramach jednej umowy,c) do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htmlIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. 2. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, NIEzależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3.1. W TAKim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2.4 powyżej spełnić go samodzielnie. 3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2.4 powyżej, a TAKże bada, czy NIE zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.4. Wykonawca NIE może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert NIE polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:2.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:2.1.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:• wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;• wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp;• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;2.1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2.1.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji a TAKże w zakresie art. 7 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego;2.1.6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:• w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;• w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;• w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;• w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,• w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);• w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;• w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp;• w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;• w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej dla Zadania nr 1, 4 i 5:3.2.1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.UWAGA! Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 3.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej6.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b) nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.6.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej6.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b) nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.6.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się.8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 6-7 stosuje się odpowiednio.9. Zamawiający NIE żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który NIE jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym w § 10 wzoru umowy.3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowaniaformy pisemnej.4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Wrocławski 000001301 pl.Uniwersytecki 1 Wrocław 50-137 Anna Pawliszyn +48 713752004 anna.pawliszyn@uwr.edu.pl www.uwr.edu.pl https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2023-03-22

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 19/06/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 038-112057
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001301
Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawliszyn
E-mail:
anna.pawliszyn@uwr.edu.pl
Tel.: +48 713752004
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uwr.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych „podstawowych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego – zadania
Numer referencyjny: BZP.2710.2.2023.AP

II.1.2) Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Rodzaj zamówienia: dostawa.
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych „podstawowych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 7 Zadań.
3.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) odpowiednio dla Zadania nr 1-7
4.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. III SWZ
6. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 839 802.11 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1: Ilość pozycji: 32
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki/komórki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na terenie miasta Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 1: Ilość pozycji: 32
2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 1.
3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN.
Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę NIEzbędnej do rozliczenia umowy, a TAKże do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania.
6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, NIE może być przedmiotem praw osób trzecich, a TAKże pochodzić z bieżącej produkcji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
7.Termin realizacji poszczególnych zamówień dla Zadania nr 1 – 7 NIE może być dłuższy niż: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany jako kryterium oceny ofert

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy – partii zamawianych odczynników / Waga: 20
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 183 132.63 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
Dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku NIEwyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 mies.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji dla każdego Zadania polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2) Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Arkusz kalkulacyjny (odpowiednio dla Zadania – Załącznik nr 3 do SWZ), które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i NIE mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i 17 Umowy.
4) Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.
5) Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6) Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7) Wykonawca NIE może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8) Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku NIEskorzystania prawa opcji lub NIEwykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2: Ilość pozycji: 11
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki/komórki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na terenie miasta Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)dla Zadania nr 2.
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3.Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN.
Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
4.Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę NIEzbędnej do rozliczenia umowy, a TAKże do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania.
5.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, NIE może być przedmiotem praw osób trzecich, a TAKże pochodzić z bieżącej produkcji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
6. Termin realizacji poszczególnych zamówień NIE może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy partii zamawianych / Waga: 20
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 77 111.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
Dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku NIEwyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 mies.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji dla każdego Zadania polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2) Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Arkusz kalkulacyjny (odpowiednio dla Zadania – Załącznik nr 3 do SWZ), które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i NIE mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i 17 Umowy.
4) Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.
5) Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6) Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7) Wykonawca NIE może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8) Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku NIEskorzystania prawa opcji lub NIEwykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ilość pozycji: 1
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki/komórki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na terenie miasta Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 3.
2.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN.
Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę NIEzbędnej do rozliczenia umowy, a TAKże do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, NIE może być przedmiotem praw osób trzecich, a TAKże pochodzić z bieżącej produkcji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
6. Termin realizacji poszczególnych zamówień NIE może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy – partii zamawianych / Waga: 80
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 986.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego, w umowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku NIEwyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu o mak. 6 mies

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji dla każdego Zadania polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2) Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Arkusz kalkulacyjny (odpowiednio dla Zadania – Załącznik nr 3 do SWZ), które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i NIE mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i 17 Umowy.
4) Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.
5) Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6) Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7) Wykonawca NIE może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8) Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku NIEskorzystania prawa opcji lub NIEwykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4: Ilość pozycji: 17
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki/komórki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na terenie miasta Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 4.
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN.
Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę NIEzbędnej do rozliczenia umowy, a TAKże do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, NIE może być przedmiotem praw osób trzecich, a TAKże pochodzić z bieżącej produkcji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
6. Termin realizacji poszczególnych zamówień NIE może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy – partii zamawianych odczynników / Waga: 20
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 101 691.72 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zam. przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku NIEwyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji dla każdego Zadania polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2) Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Arkusz kalkulacyjny (odpowiednio dla Zadania – Załącznik nr 3 do SWZ), które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i NIE mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i 17 Umowy.
4) Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.
5) Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6) Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7) Wykonawca NIE może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8) Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku NIEskorzystania prawa opcji lub NIEwykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ilość pozycji: 153
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 5
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN.
Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę NIEzbędnej do rozliczenia umowy, a TAKże do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, NIE może być przedmiotem praw osób trzecich, a TAKże pochodzić z bieżącej produkcji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
6. Termin realizacji poszczególnych zamówień NIE może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy – partii zamawianych odczynników / Waga: 80
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 154 250.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
Dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego w umowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku NIEwyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy,termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 m

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji dla każdego Zadania polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2) Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Arkusz kalkulacyjny (odpowiednio dla Zadania – Załącznik nr 3 do SWZ), które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i NIE mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i 17 Umowy.
4) Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.
5) Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6) Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7) Wykonawca NIE może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8) Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku NIEskorzystania prawa opcji lub NIEwykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ilość pozycji: 70
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki/komórki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na terenie miasta Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 6
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. 3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN.
Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę NIEzbędnej do rozliczenia umowy, a TAKże do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, NIE może być przedmiotem praw osób trzecich, a TAKże pochodzić z bieżącej produkcji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
6. Termin realizacji poszczególnych zamówień NIE może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy – partii zamawianych odczynników / Waga: 20
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 86 378.66 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku NIEwyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 mies.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji dla każdego Zadania polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2) Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Arkusz kalkulacyjny (odpowiednio dla Zadania – Załącznik nr 3 do SWZ), które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i NIE mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i 17 Umowy.
4) Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.
5) Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6) Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7) Wykonawca NIE może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8) Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku NIEskorzystania prawa opcji lub NIEwykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ilość pozycji: 8
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki/komórki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na terenie miasta Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 7
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawy realizowane w ramach realizacji projektu m.in. POLNOR i grantu NCN.
Zamawiający informuje również, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego również po dacie podpisania umowy.
4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ oraz do jednoznacznego wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla Zadania. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę NIEzbędnej do rozliczenia umowy, a TAKże do wyliczenia ceny ofertowej dla danego Zadania.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, NIE może być przedmiotem praw osób trzecich, a TAKże pochodzić z bieżącej produkcji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.
6. Termin realizacji poszczególnych zamówień NIE może być dłuższy niż: dla Zadania nr 1 – 7: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Termin ten jest oceniany w kryterium oceny ofert

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy – partii zamawianych / Waga: 20
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 450.55 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku NIEwyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 6 mies.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji dla każdego Zadania polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu do 30 % wartości wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy w okresie obowiązywania umowy, w przypadku otrzymania dodatkowego finansowania. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po wyczerpaniu wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy.
2) Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy zależeć będzie od ilości faktycznie zakupionego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Ofercie – Arkusz kalkulacyjny (odpowiednio dla Zadania – Załącznik nr 3 do SWZ), które obowiązują przez cały okres wykonywania umowy i NIE mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i 17 Umowy.
4) Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego tj. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji określającego ilości oraz rodzaj zamówienia – złożenie pisemnego zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.
5) Realizacja Zamówienia w ramach prawa opcji ma odbyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy.
6) Faktury za zamówienie opcjonalne będą płatne zgodnie z § 6 Umowy.
7) Wykonawca NIE może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie obowiązywania Umowy.
8) Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
9) Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku NIEskorzystania prawa opcji lub NIEwykorzystania całości kwoty przeznaczonej na prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia (dotyczy każdego Zadania) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) zwana Ustawą sankcyjną oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zwanym Rozporządzeniem sankcyjnym:
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający NIE stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie dla Zadania nr 1, nr 4 oraz nr 5.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odczynników chemicznych na kwotę:
dla Zadania nr 1: co najmniej 100 000,00 zł brutto;
dla Zadania nr 4: co najmniej 50 000 zł brutto;
dla Zadania nr 5: co najmniej 90 000 zł brutto;
a) w przypadku składania oferty na kilka Zadań wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się dostawą spełniającą warunek wartościowo wyższy (np. w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 i 4, wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się dostawą spełniającą warunek dla Zadania 1).
b) przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych
w ramach jednej umowy,
c) do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
2. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, NIEzależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1. W TAKim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2.4 powyżej spełnić go samodzielnie.
3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2.4 powyżej, a TAKże bada, czy NIE zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.4. Wykonawca NIE może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert NIE polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
• wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;
• wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp;
• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
• wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
2.1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.1.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji a TAKże w zakresie art. 7 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego;
2.1.6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
• w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;
• w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
• w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
• w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
• w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
• w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
• w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp;
• w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
• w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej dla Zadania nr 1, 4 i 5:
3.2.1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA!
Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w pkt 3.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej
6.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej
6.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się.
8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 6-7 stosuje się odpowiednio.
9. Zamawiający NIE żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który NIE jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym w § 10 wzoru umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania
formy pisemnej.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem postępowania – BZP.2710.2.2023.AP Zamawiający przy wyznaczaniu terminu składania ofert skorzystał z art. 138 ust. 4 uPzp.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Ofertę i załączniki sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim oraz składa pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) zgodnie z rozdziałem XI SWZ. Dopuszcza się złożenie przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
9.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
9.2. Arkusza kalkulacyjnego – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 (odpowiednio do Zadania, na które składana jest oferta),
9.3. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ),
9.4. (jeśli dotyczy) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim JEDZ, TAKże JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9.5. karty katalogowej produktu bądź innego dokumentu poświadczającego cechy zaoferowanego produktu lub certyfikatu na potwierdzenie parametrów: technicznych, jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych, fizykochemicznych, eksploatacyjnych i stopnia czystości wskazanych w Załączniku nr 3 – odpowiednio dla Zadania, na które składana jest oferta – do wszystkich zaoferowanych odczynników wymienionych odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ dla danego Zadania – przedmiotowy środek dowodowy,
9.6. (jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 ppkt 3-4 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
9.7. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt I ppkt 2 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ)
9.8. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ.
9.9. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu NIEuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)
– skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.
6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
038
2023
Następna aktualizacja:
23/02/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij