Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4
Tel. 81 744 50 61
Fax. 81 744 50 67
E-mail sekretariat@ipan.lublin.pl
WWW www.ipan.lublin.pl
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
t dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnyc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnegot dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju Zamawiającego, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 3 ustawy pzp.I. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na następujące części:Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu ThermoFisher lub równoważnych Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych Część 3. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu SIGMA-ALDRICHlub równoważnegoCzęść 4. Dostawa alkoholu etylowego cz.d.a. według katalogu POL-AURA lub równoważnegoII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ZaproszeniaZamawiający, określając w opisie przedmiotu zamówienia produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania, posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający określił przykładowego producenta oraz podał numer katalogowy danego produktu z katalogu wskazanego producenta, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawcę produkty. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie produktów producenta innego aniżeli wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo i fizykochemicznie od wskazanego oraz musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno-eksploatacyjne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Z dostarczonych dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe jak opisane przez Zamawiającego w Zaproszeniu. Wymóg równoważności będzie oceniany poprzez porównanie parametrów produktów – żądanego i oferowanego, dostępnych w opisach i charakterystykach podawanych przez producentów.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ipan.lublin.pl_1673879845884
LINK do SIWZ http://bip.ipan.lublin.pl/bip?id=1
Wymagany termin realizacji zamówienia Maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4

2023-01-20

Sposób składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE, DOŚWIADCZALNA 4, 20-290 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 4 (wzór umowy).
Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Odczynniki i wzorce powinny posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa jakości, deklaracje zgodności i karty charakterystyk, potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca, po podpisaniu umowy (przed każdorazową dostawą odczynników chemicznych) będzie zobowiązany dostarczyć kartę charakterystyki, certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości lub deklaracje zgodności i odpowiednią normę europejską w formie elektronicznej na adres: odczynniki@ipan.lublin.pl.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 13.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniom podczas transportu i dostarczyć go w oryginalnych opakowaniach producenta. Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu w oryginalnych opakowaniach producenta oraz opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Tryb zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.
2. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Instytutu www.ipan.lublin.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.
V. Rozwiązania równoważne
1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.
2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym/szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do Zaproszenia, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. załączniku.
3. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
VI. Okres realizacji zamówienia
Maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
VII. Gwarancja
Na dostarczone odczynniki chemiczne, stanowiące Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
4. Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
IX. Instrukcja dla Wykonawców
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz z formularzem cenowym/opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
X. Przygotowanie oferty
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
2. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną).
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym Zaproszeniem do składania ofert oświadczenia i dokumenty.
5. Cena przedmiotu zamówienia powinna być podana w PLN brutto, netto oraz kwota podatku VAT, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, ewentualne rabaty i upusty.
6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: dostawę odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (znak A-2401-2/2023), nie otwierać przed dniem 20.01.2023 r. do godz. 11.00.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, poprawić, modyfikować, uzupełniać lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian, poprawek, modyfikacji, uzupełnień lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego rozdziału, a zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczając napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
9. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie – po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian – zostaną dołączone do oferty.
10. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.
XI. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Podmioty zagraniczne, które nie posiadają odpisu, o którym mowa w pkt. 4, składają dokument potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
XII. Sposób oceny ofert
1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za daną część.
2. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę za całą część, bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie jednostkowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną słownie.
3. Przy wyborze ofert decydować będzie cena oferty na poszczególne części – 100%.
4. W/w kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 punktów. W kryterium cena zostanie zastosowany wzór na poszczególne części:
Cena brutto oferty najkorzystniejszej
Ocena punktowa = x 100 punktów
Cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewa Hamera, fax: 817445067; e-mail: e.hamera@ipan.lublin.pl.
XIV. Składanie i tryb otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 20.01.2023 r. do godz. 11.00.
2. W dniu 20.01.2023 r. o godzinie 11.15 nastąpi otwarcie ofert, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).
3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odesłane do nadawcy bez otwierania.
XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
XVI. Oferta z rażąco niską ceną
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Oceniając wyjaśnienia, Zamawiający weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
XVII. Uzupełnienie oferty, zasady udzielania wyjaśnień i możliwość dokonania zmian w Zaproszeniu
1. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, wzywając Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnienie oferty po upływie terminu jest nieskuteczne.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę treści zaproszenia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert możliwe jest tylko przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadamia Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie oraz zamieszcza informację o zmianie terminu na stronie internetowej Zamawiającego.
XVIII. Tryb oceny oferty, Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które nie mogą prowadzić do zmiany oferty oraz doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIX. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez Wykonawcę:
a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub
c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń wymaganych w postępowaniu, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert lub/i opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić;
9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki;
10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
XX. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XXII. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
d) gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2. Zamawiający może unieważnić na każdym etapie postępowanie także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny.
3. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania w sposób przyjęty w zaproszeniu oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.
Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia do składania ofert:
1. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia -zał. Nr 1
2. Formularz ofertowy – zał. Nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – zał. Nr 3
4. Wzór Umowy – zał. Nr 4
ZAMAWIAJĄCY:
Z-ca DYREKTORA
d s ADMINISTRACYJNO
– EKONOMICZNYCH
Emilia Bronisz
Załącznik nr 1
Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu ThermoFisher lub równoważnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto Wartość netto VAT
% Wartość brutto
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1 Alexa Fluor 488, anti-Rat IgM
– 500 pg w opak. A-21212 2 szt
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto Wartość netto VAT
% Wartość brutto
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1 LR White acrylic resin – 500 g L9774-500G 2 szt
2 PBS – Phosphate buffered salinę
100 tabletek P4417-100TAB 1 szt
3 BSA -Bovine Serum Albumin, 50 g A2153-50G 1 szt
4 Szkiełka mikroskopowe pokryte polilizyną – Poly-Prep Slides, poly-L- lysine coated glass slides 72/opak. P0425-72EA 2 szt
5 Przeciwciało-Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, 0.25mL w opak. A9316-.25ML 1 szt
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Część 3. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu BIONOVO lub równoważnego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto Wartość netto VAT
% Wartość brutto
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1 pH-metr stacjonarny Standard z elektrodą 8 Podstawowa wersja stołowego pH-metru B-8801 1 szt
2 Termobiok
Cechy ogólne:
-zakres regulacji temperatury:
+25stopn.C do +100stopn.C,
-zakres kontroli temperatury:
5 powyżej temp, otoczenia do +100, -rozdzielczość nastawienia temperatury: 0,lstopn.C,
-stabilność temperatury: ±0,lstopn.C,
– timer cyfrowy 1 min. – 96 godz.
z sygnałem dźwiękowym,
– równoległe wyświetlanie temperatury i czasu,
-standardowy blok na 49 probówek:
24 x 2 / 1,5 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml,
– wymiary: 210 x 230 x 110 mm,
– zasilanie: 220/240 V, 50/60 Hz, 200 W K-7000 1 szt
3 Miniwirówka Microspin 12
Wirówka z rotorem przystosowana do wirowania do 12 probówek o poj. 1,5 ml. Prędkość obrotowa regulowana w zakresie od 1000 do 14500 obr./min. K-7720 1 szt
4 Końcówki eppendorf ept.i.p.s., w worku żółte poj. 2 -200ul,
1000 szt w opak K-6802
5 Końcówki eppendorf ept.i.p.s., w worku
Niebieskie poj. 50 -lOOOul,
1000 szt w opak. K-6803
Miejscowość, data
1 Op.
1 Op.
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Pol-Aura lub równoważnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto Wartość netto VAT
% Wartość brutto
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1 Etylowy alkohol 99,8% czcią 1L 1139648OO#1L 1 szt
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
/pieczęć Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
Adres e-mail:
w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:
Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego znak A-2401-2/2023)
Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu ThermoFisher lub równoważnych
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie )
Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie )
Część 3. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważnego
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie
Część 4. Dostawa alkoholu etylowego cz.d.a. według katalogu Pol-Aura lub równoważnego
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.
Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.
Oświadczamy, że dostarczone odczynniki chemiczne, stanowiące przedmiot zamówienia, w dniu dostawy będą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.
/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
/miejscowość i data/
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:
Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, znak A-2401-2/2023
oświadczamy, że firma
/nazwa Wykonawcy/
posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
/miejscowość i data/
UMOWA NR A-2401-2/2023
zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:
Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, NIP: 946-18-24-287, REGON: 000326380,
reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, a
NIP:, REGON:
reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym w dalszej części Umowy Wykonawcą,
wspólnie zwanymi dalej Stronami, zwana dalej Umową.
★niepotrzebne skreślić
§1
Podstawa zawarcia Umowy
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis-3 umo-2021/43/0/NZ9/02382.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Zamawiającemu i dostarczenie do siedziby Zamawiającego:
a) (dokładna nazwa) (część nr 1)*
b) (dokładna nazwa) (część nr 2)*
c) (dokładna nazwa) (część nr 3)*
d) (dokładna nazwa) (część nr 4)* (dalej jako Przedmiot umowy).
★niepotrzebne skreślić
2. Dostawa Przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zakresem ilościowo-asortymentowym określonym
w ofercie Wykonawcy z dnia (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy), w szczególności
w Formularzu cenowym/opis przedmiotu zamówienia, część (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy).
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z Umową oraz ofertą Wykonawcy zgodną z Formularzem cenowym/opisem przedmiotu zamówienia.
4. Produkty, których dostawa stanowi Przedmiot umowy, w dniu dostawy powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Odczynniki i wzorce powinny posiadać wszelkie stosowne certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności i karty charakterystyk, potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wykonawca po podpisaniu Umowy, której Przedmiot umowy obejmuje sprzedaż i dostawę odczynników, będzie zobowiązany przed dostawą Przedmiotu umowy do dostarczenia Zamawiającemu kart charakterystyk w rozumieniu obowiązującego prawa lub udostępnienia aktualnych kart charakterystyk na stronie www oraz, na żądanie Zamawiającego, atestów i świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Zamawiający wymaga dostarczenia produktów posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
§3
Warunki realizacji Umowy, termin
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu stanowiącego Przedmiot umowy w oryginalnych opakowaniach producenta oraz opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z odpowiednią informacją o temperaturze transportu i magazynowania.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie produktów stanowiących Przedmiot umowy w opakowaniach o innej pojemności lub masie niż te wskazane w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w których łączna ilość produktu jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby do dostarczonych odczynników, stanowiących Przedmiot umowy dołączone były:
a) certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości,
b) karta charakterystyki produktu.
5. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
6. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z minimum 3- dniowym wyprzedzeniem.
7. Koszty dostawy wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy będzie dostarczony w opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie transportu.
8. Za nadzór nad realizacją Umowy odpowiada:
– ze strony Zamawiającego: p. Ewa Hamera, e-mail: e.hanieraifflipan.lublin.pl, tel. 81 7445061 w. 109
– ze strony Wykonawcy:, tel,
e-mail:
Warunki odbioru Umowy
1. W przypadku dostarczenia produktów wadliwych lub w inny sposób niezgodnych z umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich zwrotu z podaniem przyczyn odmowy odbioru lub prawo ich zwrotu i ich wymiany przez Wykonawcę na wolne od wad i zgodne z Przedmiotem umowy, na koszt Wykonawcy.
2. Wymiana produktów, będących Przedmiotem umowy na wolne od wad i zgodne z Przedmiotem umowy zostanie dokonana w terminie do 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu nienależytej realizacji umowy w terminie.
3. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z Umową dostawy lub w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (odstąpić od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy).
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdorazowej dostawie odczynników kartę charakterystyki, certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości lub deklaracje zgodności z odpowiednią normę europejską w formie elektronicznej na adres: odczynniki Zipani u blin.pl.
5. Po każdej aktualizacji karty charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jej aktualną wersję, nie później niż w terminie 3 dni przed dostawą odczynników, w formie elektronicznej na adres: odczvnnikiai pan.lublin.pl.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
a) w zakresie części nr 1*
netto: zł. (słownie: zł.)
VAT: % tj zł. (słownie: zł.), tj.
brutto: zł. (słownie: zł.)
b) w zakresie części nr 2*
netto: zł. (słownie: zł.)
VAT: % tj zł. (słownie: zł-), tj.
brutto: zł. (słownie: zł.)
c) w zakresie części nr 3*
netto: zł. (słownie: zł.)
VAT: % tj zł. (słownie: zł.), tj.
brutto: zł. (słownie: zł.)
d) w zakresie części nr 4*
netto: zł. (słownie: zł.)
VAT: % tj zł. (słownie: zł.), tj.
brutto: zł. (słownie: zł.)
*niepotrzebne skreślić
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas
transportu zgodnie z postanowieniami umowy, ewentualne koszty cła oraz wszelkie należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT.
§6
Warunki płatności
1. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
2. Zapłata za Przedmiot umowy (każdą część zrealizowaną w całości) zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany w prawidłowo wystawionej fakturze. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony w fakturze będzie figurował w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 r. poz. 931 z późn zm., dalej jako ustawa o VAT).
4. Faktura, której załącznikiem będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń, wystawiona będzie na Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, NIP 946-18-24-287.
5. Jeżeli Przedmiot umowy wymieniony został w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a kwota należności ogółem, ujęta w fakturze stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a ustawy o VAT.
6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* (*niepotrzebne skreślić)
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) z uwzględnieniem następującego nrGLN Wykonawcy
§7
Gwarancja, serwis gwarancyjny i reklamacje
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów produktów stanowiących Przedmiot umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej wraz z dostarczeniem produktów stanowiących Przedmiot umowy.
2. Na odczynniki dostarczone w ramach Przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji na minimum 12 miesięcy przydatności od dnia dostawy.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu bezusterkowego odbioru Przedmiotu umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca usunie niezwłocznie wszelkie wady w Przedmiocie umowy, we własnym zakresie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający ma prawo do bezzwłocznego zgłaszania reklamacji w przypadku dostarczenia produktów niespełniających wymogów zawartych w Umowie (stwierdzenie braków ilościowych i/lub wad jakościowych i/lub wad prawnych dostarczonych produktów).
7. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczących:
7.1. braków ilościowych w terminie do 3 dni roboczych,
7.2. wad prawnych w terminie do 7 dni roboczych,
licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy po upływie ww. terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany (dostawy) produktów na zgodne z Umową, co do których wniesiona została przez Zamawiającego reklamacja, na własny koszt w terminie 14 dni, licząc od terminu rozpatrzenia reklamacji lub upływu terminu na jej rozpatrzenie.
9. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy tej samej partii produktu reklamowanego, stanowiącego część Przedmiotu umowy oraz w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy, tj. opóźnienie w dostawie danej części Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 5, w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 odpowiednio lit, a, b, c, d Umowy za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 odpowiednio pkt a, b c, d Umowy za każdy dzień opóźnienia;
3) za rozwiązanie Umowy – w tym odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 odpowiednio pkt a, b c, d Umowy;
4) za opóźnienie w dostawie dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lub 5 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy odpowiednio pkt a, b c, d za każdy dzień opóźnienia.
5) za niedostarczenie dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lub 5 w terminie 21 dni, w wysokości 2,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 odpowiednio pkt a, b c, d Umowy.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w płatności.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikających z wystawionej faktury.
4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym).
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych lub jeśli kary nie były przewidziane.
§9
Rozwiązanie Umowy (w tym odstąpienie od Umowy)
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (odstąpienia od Umowy) w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku, gdy:
1) przedmiot dostawy nie odpowiada Przedmiotowi umowy;
2) Wykonawca nie zrealizuje Umowy w określonym terminie, pozostając w opóźnieniu przez co najmniej 5 dni;
2. O rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od Umowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§ 10
Zasady powierzenia danych osobowych
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO, w osobie Krzysztofa Kajdrowicza, adres e-mail: k.kąidrowicz-//’ipan.lublin.pl.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.
5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres od dnia zawarcia Umowy do
10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończył się okres realizacji umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia Umowy, odmowa podania
danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie możliwe realizacja Umowy bez ww. danych osobowych. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.
§ 11
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
2) zmiany stawki podatku VAT – cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług;
3) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
4) konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony;
5) dopuszczalne będą inne zmiany Umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy, zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem ich nieważności.
§12
Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym do rozpatrzenia ewentualnego sporu między Stronami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść swoich praw, w tym wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, ani dokonywać potrącenia. Ponadto wierzytelność nie może być przedmiotem przejęcia długu ani przekazu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij