Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
15-099 BIAŁYSTOK
LEGIONOWA 8
Tel. 22 25 00 115
Fax. 85 740 48 99
E-mail sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-bialystok
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (89 poz.) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (16 poz.) Część 3: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (2 poz.) Część 4: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (4 poz.) Część 5: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (4 poz.) Część 6: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (3 poz.) Część 7: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (2 poz.) Część 8: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (11 poz.) Część 9: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (18 poz.) Część 10: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (60 poz.) Część 11: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (12 poz.) ZP.272.2.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl_1681463926068
LINK do SIWZ http://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl/pn/wsse-bialystok/demand/notice/public/91039/details
CPV 24.00.00.00, 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ), 2) załącznik nr 1.1. do oferty-CENNIK, 3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, uwględniające przesłanki wykluczenia na podstawie art.7 ust.1 ustay z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załacznik nr 2 do SWZ), 4)pełnomocnictwo, upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 1)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z zapisami określonymi w pkt. 5-6, 2)oferta musi być złożona w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,3)wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,4)wypełniając Formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5) oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane sa przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu z postepowania (Załacznik nr 2 do SWZ), które składane jest dla każdego z Wykonawców oddzielnie; 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099, Białystok, woj. podlaskie, państwo PL, e-mail przetargi.wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
15-099 BIAŁYSTOK
LEGIONOWA 8

2023-04-24

Sposób składania ofert https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-05-23
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60,00
część 1: termin dostawy 40,00
część 2: cena 60,00
część 2: termin dostawy 40,00
część 3: cena 60,00
część 3: termin dostawy 40,00
część 4: cena 60,00
część 4: termin dostawy 40,00
część 5: cena 60,00
część 5: termin dostawy 40,00
część 6: cena 60,00
część 6: termin dostawy 40,00
część 7: cena 60,00
część 7: termin dostawy 40,00
część 8: cena 60,00
część 8: termin dostawy 40,00
część 9: cena 60,00
część 9: termin dostawy 40,00
część 10: cena 60,00
część 10: termin dostawy 40,00
część 11: cena 60,00
część 11: termin dostawy 40,00
Uwagi 2023/BZP 00176421/01

Dostawy
Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294272
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Legionowa 8
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-099
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 – Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b9584e4-d9cc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00176421
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00093597/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postęp. o udzielenie zam. komun. między Zamaw. a Wykon. odbywa się drogą elekt. za pośr.:Platformy Zakupowej Marketplanet https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektron.: przetargi.wsse.bialystok@sanepid.gov.pl zgodnie z wymag. określonymi w rozporz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym: https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”lub przy pomocy poczty elektronicznej: przetargi.wsse.bialystok@sanepid.gov.pl
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej powinny zawierać w tytule wiadomości numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
adres strony internetowej -https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W pos. o udziel. zam. komun. między Zam. a Wyk. odbywa się drogą elek. za pośred.:Plat. Marketplanet https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl oraz p. elekt. przetargi.wsse.bialystok@sanepid.gov.pl zgodnie z wym. okreś. w roz. Prez. R. Min.z 30.12.2020 r. w spr. spos. sporz. i przek. Infor. oraz wym. tech. dla dok. elek. oraz śr. kom. elekt. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 2.Ośw., wnioski, zawiad., odwoł. oraz inform. Zam. i Wyk. przek. przez Marketplanet pod adr.: https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl w „Koresp.”lub przy pomocy p. elektr.: przetargi.wsse.bialystok@sanepid.gov.pl ośw., wnioski, zawiad., odw. oraz inform., przekaz. za pom. p. elektr. powinny zaw. w tyt. wiad. nr ref. spr., której ona dot. 3. Ogólne zas. korz. z Platf.:1)zgł. do postęp. wym. zalog. Wyk. do Sys. WSSE w Białym. https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;2)Wyk. po wybr. opcji „przystąp do postęp.” zost. przek. do str. https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zost. powiad. o moż. zalog. lub do założ. bezpł. konta. Wyk. zakł. konto wyk. kroki pr. rejestr.: podaje e-mail, ustaw. hasło, nast. powt. hasło, wpisuje kod z obrazka, akcep. regul., klika polec. „zarej. się”; 3) rejest. konta następ. aut. przez:a)podp. się pod wnios. pod. elekt. (kwalifik., osob. lub zauf.), b)lub kon. z num. telef. pod. w potwier.,c)lub jeżeli użytk. nie podp. się na wnios. ani nie skont. się telef., konto zost. aktyw. w ciągu maks. 6 god. rob.;4)po założ. kon. Wyk. ma moż. złoż. oferty w postęp. oraz sporz., wysył. i odb. koresp. elek.,5)Ofertę wraz z załącz. skł. się w p. elekt., opat. kwalif. p. elek., p. zauf. lub p. osob. przez osoby umoc., pod ryg. nieważ.na Marketplanet w zakł. „Oferty”,4. Zam. okr. wym. sprzęt.-aplik. umoż. pracę na Plat. tj.:1)stały dos. do sieci Inter. o przep. nie mn. niż 512 kb/s,2)komp. klasy PC lub MAC, spełn. wym. zains. sys. oper. oraz wym. używ. przeg. Intern., 3)zains. Dow. Przegl. Intern. w wer. wspier. przez prod., obsł. TLS 1.2, 4)zains. Acrobat Reader lub inny obsł. pliki w form. pdf.5. Zam. okr. dopuszcz. form. przesył. danych, tj. plików o wiel. do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 6.Zam. rekom. Wykorz. Form.: pdf, doc, xls, jpg, zip, 7z.7. Zam. okreś. inform. na temat kod. i czasu odbioru danych: plik zał. przez Wyk. na Platf. i zapis., widocz. jest jako zaszyf. – form. kod. UTF8. Możliw. otworz. pliku dost. jest po odszyf. przez Zama. po upł term. otw ofert.8.Oznacz. czasu odb. dan. przez Platf. stan. datę oraz dokł. czas (hh:mm:ss) gen. wg czasu serw. 10.Oświad., wnioski, zawiad. lub inform., które wpłyną do Zam., uważa się za dok. złoż. w ter., jeśli ich czyt. treść dotrze do Zam. przed upł. term. Za datę wpł. ośw., wniosków, zawiad. oraz infor. przekaz. na e-mail Zam. przyjm. się datę wpł. wiad. na e-mail Zam. W przyp. skorz z Platf za datę wpływu ośw., wniosków, zaw. oraz infor. przyjm. się datę ich wpływu na Plat.11.Wyk. może zwrócić się do Zam. o wyjaś. treści SWZ: 1)wnios. należy przesł. za poś. p. elektr. lub Platf. Zak.2)Zam. udzieli wyjaś.nie później niż na 2 dni przed upł. term. skł. ofert, pod war., że wnios. o wyjaś. treści SWZ wpł.ł do Zam. nie póź.j niż na 4 dni przed upł. term. skład. ofert. Jeżeli wnios. o wyjaś. treś.i SWZ wpł. po upł. term.Zam. może udzielić wyjaś. albo pozost. wn. bez rozpoz.3)treść pyt. wraz z wyjaś., bądź infor. o dokon. modyf. SWZ, Zam. przek. Wyk. przez. Platf. 12. W przyp. wątpliw. zwiąż. z zasadami korzys.z Plat tel. +48 22 257 22 23 (inf. w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Wykon. ubiegając się o udzielenie zamów. pub. jest zobow. do wypełn. Obowiązków form-prawn związ. z udziałem w postęp. Do obow. należą obowiązki wyn. z RODO, w szczeg. obow. inform. przewidz. w art. 13
RODO względ. os. fizycz., których dane osob. dot. i od których dane te wykon. pozyskał.Obowiązek inform. wynik. z art. 13 RODO nie będzie miał zastos., gdy i w zakresie, w jakim os. fiz., której dane dot., dyspon. już tymi inform.(art. 13 ust. 4).2.Wykon. musi wypełnić obow. inform. wynik. z art. 14 RODO wzgl. os. fiz., których dane przek. zamaw. i których dane pośred. pozyskał, chyba że ma zastos. jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 roz. Parl. Eur. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr ochr. os. fiz. w związku z przetw. dan. os. i w spr. swob. przepływu danych oraz uchyl. dyr. 95/46/WE„RODO”, Zamaw.informuje, że:1)admin. danych osob. jest PPWIS w Białym,15-099 Białystok,ul.Legionowa 8; 2)w WSSEw Białym. funkc. inspektor ochrony danych, z którym można kont. się w spr. dot. przet. dan. os. oraz korzystania z praw związanych z przet. danych, w sposób:a)na adres: WSSE w Białymstoku,ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok b)email:iod@bialystok.wsse.gov.pl 3)dan. os. przet. będą na pod. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prow. postęp. o udz. zamów. pub. oraz zawarcia um.y na pod. art. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.-Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”;4)odbior.dan. os. będą os. lub pod., którym udos. a zostanie dokum. postęp. a w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; dane os. będą opub. na str. inter. postęp. i w BIP WSSE w Białym.5)dane os.będą przechow., zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakoń. postępowania o udz. zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przech. obejm. cały czas trw. umowy; 6)obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby/podmiotu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7)źródłem pochodzenia danych osobowych jest podmiot biorący udział w postępowaniu;8)w odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9)osoba/podmiot podający dane osobowe posiada: a)na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;b)na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych *;c)na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO; 10)osobie/podmiotowi podającemu dane osobowe nie przysługuje:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO -prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4.Jednocześnie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, jako Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 11
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (89 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (16 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (2 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (4 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (4 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (3 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (2 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (11 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (18 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (60 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty – CENNIKU (12 poz.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24000000-4 – Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w branych pod uwagę kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ), 2) załącznik nr 1.1. do oferty-CENNIK, 3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, uwględniające przesłanki wykluczenia na podstawie art.7 ust.1 ustay z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załacznik nr 2 do SWZ), 4)pełnomocnictwo, upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z zapisami określonymi w pkt. 5-6, 2)oferta musi być złożona w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,3)wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,4)wypełniając Formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5) oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane sa przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu z postepowania (Załacznik nr 2 do SWZ), które składane jest dla każdego z Wykonawców oddzielnie;
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1)Wybr. Wykon. jest zobow. do zawarcia umowy w spr. zam. pub.o na warunkach okreś. we wzorze umowy, stanow. Zał. nr 3 doSWZ. 2)Projekt. postan. umowy w spr. zam. pub., które zostaną wprow. do treści umowy, okreś. zostały we wzorze um., stan. Zał. nr 3 do SWZ.3)Zmiana umowy wymaga dla swojej waż. zach. f. pisemnej.1.Na podst. art. 455 ustawy PZP, Zam. dopuszcza wprow. zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dok. wyboru Wyk. w nast. przyp.:1)zamiany wskaz. przez Wyk. przed. zam. wym. w zał. nr 1 do umowy na prod. równ. (o par. uż. i jak. nie gor. niż wskazane w zał. nr 1 do umowy) lub prod. o wyższej jakości i lepszych par. uż. niż wsk. w zał. nr 1 do umowy, w przyp. zm. dostęp. produktu lub zmiany prod., przy czym zmiana ta nie może spow. podw. ceny brutto przed. zam. (wartości brutto pozycji), na pod. której Zam. dokonał wyboru Wyk., przy jedn. zał., że w przypadku zmiany gram. op., cena zostanie prop. przel.,2)w wyniku sukcesji, wstęp. w prawa i obow. Wyk., w następ. przejęcia, poł., podz., przeksz., upadł., restrukt., dziedz. lub nabycia dotych. wyk. lub jego przeds., o ile nowy Wyk. spełnia war. udz. w post., nie zach. wobec niego podst. wykl. oraz nie pociąga to za sobą istot. zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.2.Pon. zmiana umowy jest dopusz. gdy:1)zaist. przes. z art. 455 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust. 2 ustawy PZP; 2)łączna wart. zmian jest mn. niż 10 % wart. um. brutto, okreś. zg. z zał. nr 1 do um. dla pakietu;3)nie jest ist. w roz. art. 454 ust. 2 ustawy PZP.3.Wszystkie wym. w par. post. st. kat. zmian, na które Zam. może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zob. do wyr. takiej zgody. 4.Zmiany, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, dop. będą wył. pod war. złoż. wniosku i jego akc. przez strony. 5.Str. um. przew. moż. zm. (walor.) wyn. należ. Wyk., okreś. w zał. nr 1 do um., na pod. art. 439 ust. PZP w przyp. zm. ceny mat. lub koszt. zw. z realizacją zam., zgodnie z pon. zasad.: 1)mier. zmiany ceny mat. lub koszt. zw. z realiz. zam. jest wskaźnik GUS, (kwart. wskaź. cen tow. i usł. kons.;2)Wyk. i Zam. jest upr. do jednor. żądania zm. wys.wyn., przy speł. 2 przesł: nie wcześniej niż po upływie 6 mies. od dnia zaw. um. oraz gdy kwar. wskaźnik ogłosz. w ostatnim kom. Prez. GUS pop. wn. o walor. wyn. Wyk. wzrośnie/spadnie o co najmniej 20% w stos. do kwart.w/w wskaźnika z dnia składania ofert;3)str. umowy żąd. zm. wys. wyn. należ. Wyk., przeds. drugiej str. uzas. wniosek, który winien zaw.opis prop. zmiany wraz z kalk. koszt. oraz spos. sporz. kalkulacji; 4)wnios. musi zaw. dow. jednoz. wskaz., że zm. cen mat. lub koszt. o 20% w stos. do cen mater. lub kosztów obow. w ter. skł. of., wpłyn. na koszty wyk. zam; 5)w ter. 14 dni od otrz. wn., str. umowy, może zwr. się do drugiej strony z wez. o jego uz., poprzez przekazanie dod. wyj., inf. lub dok.; wniosk. zob. jest odp. na wez. wyczer, w ter. 7 dni od dnia otrz. wez.;6)str. umowy, której przed. wniosek, w ter. 14 dni od ot. wn., infor. i wyj., zajmie stan. w spr.7)jeżeli zost. wyk., że zm. ceny lub kosz. zw. z real zam. uzas. zmianę wys. wyn. należ. Wyk., strony um. zawrą aneks do um., okreś. nową wys. wyn. Wyk., z uw. zmian;8)zm. um. w zakr. zm. wyn. z prz. okr. w ust. 5 może nast. wył. w przyp., gdy Wyk. na dzień złoż. wn. o walor. real. przed. um.;9)maks. dop. wart. zm. wyn. nal. Wyk., dok. na pod. post. ust. 5 nie może być wyższa niż 5 % w st. do pier. wart. brutto wynag. Wyk. określ. w zał. nr 1 do um.tj. pier.wart. brutto pakietu;10)zm um. w zakr.zm. wyn Wyk., z przy. określ. w ust. 5, obej. będzie wył. płatn. za część umowy, która w dn. zaw. an. do um. nie zost. wyk.11)Wyk. któr.wyn. zost.zm. zg. z post. art. 439 ust., zob. jest do zm. wyn. podw., z którym zawarł um., jeżeli speł. są war:a)przed. um. są rob. bud., dost. lub usł.;b)okr. obow. um. przekr. 6 m-cy.6.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie, wszelkie jej zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://wsse-bialystok.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-23

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij