DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH

Dane organizatora 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
85-915 BYDGOSZCZ
GDAŃSKA 147
Tel. 26 141 13 00
Fax. 26 141 13 13
E-mail 11wog.sekretariat@ron.mil.pll.pl
WWW 11wog.wp.mil.pl/pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCHCzęść 1: INNE ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DLA LBŻiW Część 2: GOTOWE PODŁOŻA DLA LBŻiW Część 3: GOTOWE PODŁOŻA DLA LBZiW DO BADAŃ ŻYWNOŚCI –LISTERIA Część 4: TESTY API DLA LBŻiW Część 5: ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE DLA LBŻiW Część 6: SZCZEPY WZORCOWE DLA LBŻiW Część 7: TESTY DO STERYLIZACJI DLA LBŻiW Część 8: GOTOWE PODŁOŻA DLA LBŻiW DO BADANIA WODY LEGIONELLA Część 9: ODCZYNNIKI CHEMICZNE Część 10: WZORCE DO CHROMATOGRAFU Część 11: WYKRYWACZE RURKOWE Część 12: SUROWICE DLA MIKROBIOLOGII Część 13: INNE ODCZYNNIKI LABORATORYJNE (CHEMICZNE) Część 14: GOTOWE PODŁOŻA TRANSPORTOWE DLA MIKROBIOLOGII Część 15: GOTOWE PODŁOŻA DLA MIKROBIOLOGII Część 16: TESTY API DLA MIKROBIOLOGII Część 17: TESTY DLA MIKROBIOLOGII Część 18: TESTY DLA PCR Część 19: TESTY NA WIRUSY DLA MLM Część 20: SZCZEPY WZORCOWE DLA MIKROBIOLOBII Część 21: WZORCE DO BADANIA ŻYWNOŚCI I WODY Część 22: ODCZYNNIKI DO BADANIA WODY Część 23: CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA Z MATRYCĄ WODY Część 24: WZORCE I ZESTAWY WZORCÓW DO MĘTNOŚCIOMIERZA HACH Część 25: TESTY DO DIAGNOSTYKI TERENOWEJ Część 26: ZESTAWY DO TERENOWEGO POBIERANIA PRÓBEK MIKROBIOLOGICZNYCH Część 27: PANEL DIAGNOSTYCZNY DO ZESTAWU PCR BIOFIRE FILM ARRAY BIOMERIEUX 12/ZP/D/MED/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1653460457634
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/617442
CPV 33.60.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA dotyczące: 1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 1.4 zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w przypadku: 2.1 wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców -oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ; 2.2 wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ; 2.3 polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy pzp: a) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp – załącznik nr 4 do SWZ; b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zał. nr 7 do SWZ Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów (załącznik nr 8 do SWZ) musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. ZAMAWIAJĄCY PRZED WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 3.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o ile wskaże w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4 SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Gdańska 147, 85-915, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, e-mail 11wog.szpub@ron.mil.pl
Adres strony internetowej (URL): www.11wog.wp.mil.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-11-15
Miejsce i termin składania ofert 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
85-915 BYDGOSZCZ
GDAŃSKA 147

2022-06-02

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/11wog Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-07-01
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 100
część 2: cena 100
część 3: cena 100
część 4: cena 100
część 5: cena 100
część 6: cena 100
część 7: cena 100
część 8: cena 100
część 9: cena 100
część 10: cena 100
część 11: cena 100
część 12: cena 100
część 13: cena 100
część 14: cena 100
część 15: cena 100
część 16: cena 100
część 17: cena 100
część 18: cena 100
część 19: cena 100
część 20: cena 100
część 21: cena 100
część 22: cena 100
część 23: cena 100
część 24: cena 100
część 25: cena 100
część 26: cena 100
część 27: cena 100
Uwagi 2022/BZP 00175081/01

Dostawy
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
1.3.) Oddział zamawiającego: 11 WOG
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341260412
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Gdańska 147
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 11wog.szpub@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-013c70bb-db44-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175081
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057835/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/11wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/11wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/11wog
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może