Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych ZP/WIBHiIŚ/14/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1691062774392
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/801838
CPV 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. – Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. – Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innego podmiotu do oferty dołącza także zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy. 2. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 3. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom do oferty dołącza informację o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 4. W przypadku zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać wraz z przekazaniem takich informacji, skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składając pisemne uzasadnienie. 5. Jeżeli wybór oferty, może prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. nabycie wewnątrzwspólnotowe) wykonawca dołącza do oferty informacje wskazane w art. 225 ust. 2 Pzp. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie z którego wynika, które części usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie z którego wynika, które części usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia.wibhis@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2023-08-22

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00338859/01

Dostawy
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wibhis@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14734ce9-31e0-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00338859
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/30/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.59 Dostawy odczynników chemicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod nazwą platformazakupowa.pl, dostępnej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania wniosków, informacji,
oświadczeń Wykonawcy; przesyłania odwołania; odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie,
komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
dariusz.racki@pw.edu.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
przesłanych przez Zamawiającego.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; (Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne).
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za
wiążący.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny RODO w
rozdziale XXV SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WIBHiIŚ/14/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 938324,02 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 28895,74 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający gwarantuje wykupienie minimum 50% wartości brutto umowy. Niewykupienie przez Zamawiającego ilości
docelowych lub niewyczerpanie wartości brutto umowy nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy
z tytułu niezrealizowania umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
– Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
– Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez
Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty
katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez
Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty
katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innego
podmiotu do oferty dołącza także zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.
2. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów
rejestrowych, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom do oferty dołącza informację o
częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje (o ile są mu wiadome na tym
etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. W przypadku zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać wraz z przekazaniem takich informacji, skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składając pisemne uzasadnienie.
5. Jeżeli wybór oferty, może prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług (np. nabycie wewnątrzwspólnotowe) wykonawca dołącza do oferty informacje wskazane w art.
225 ust. 2 Pzp.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie z którego wynika, które
części usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie z którego wynika, które
części usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia – spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku towarów
wskazanych w ofercie na skutek niedostępności. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym Wykonawca może wystąpić
do Zamawiającego o zgodę na dostawę towaru innego producenta, pod warunkiem, że towar ten spełnia wszystkie
wymagania techniczne,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług: w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku VAT w trakcie
okresu rozliczeniowego, w którym obowiązuje umowa, zwiększeniu bądź zmniejszeniu ulega wynagrodzenie brutto przy
zachowaniu niezmiennego wynagrodzenia netto,
4) konieczności przesunięcia terminów umownych, terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższejtermin
ulegnie przesunięciu o czas trwania siły wyższej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-22 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-22 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij