Dostawa odczynników chemicznych do HPLC

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
KAZIMIERZOWSKA 29
Tel. 25 632 64 59
Fax. 25 632 55 84
E-mail wiw@wiw.mazowsze.pl
WWW www.wiw.mazowsze.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Numer referencyjny: WIW-AD.272.37.2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – zgodnie z zapisami SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1662380852036
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f35d7294-1eb4-4515-b84d-f98afc5abdb5
CPV 33.69.65.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez NIEgo oferty. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach PL ul. Kazimierzowska 29 Siedlce 08-110 Anna Ignaciuk – Mazur +48 256326459-49 zamowienia@wiw.mazowsze.pl www.wiw.mazowsze.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 35
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
KAZIMIERZOWSKA 29

2022-10-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 170-481030
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 29
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ignaciuk – Mazur
E-mail:
zamowienia@wiw.mazowsze.pl
Tel.: +48 256326459-49
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.wiw.mazowsze.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
Numer referencyjny: WIW-AD.272.37.2022

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 105 431.92 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 105 431.92 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez NIEgo oferty. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce – budynek A – pokój nr 17.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce “Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie:10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
170
2022
Następna aktualizacja:
06/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij