Dostawa odczynników chemicznych deuterowanych

Organizator
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Telefon: 71 375 29 79
Email: dziekan@biol.uni.wroc.pl 
WWW: http://www.biol.uni.wroc.pl/
Kontakt
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, tel. +48 71 375 20 04, e-mail anna.pawliszyn@uwr.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.uwr.edu.pl
Województwo/Powiat
dolnośląskie / Wrocław
Dodatkowe lokalizacje
dolnośląskie / Wrocław
Opis
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych deuterowanych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego:1) których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki były w zakręcanych butelkach,2) innych odczynników niż opisane w Arkuszu Kalkulacyjnym – OPZ należących do grupy odczynników deuterowanych – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, do kwoty określonej w Załączniku nr 3 do SWZ. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Arkusza kalkulacyjnego – Opisu przedmiotu zamówienia – stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ poprzez dokładne określenie numeru katalogowego producenta i nazwy producenta oferowanego odczynnika oraz wskazanie ceny zgodnie z wymaganiami. Podane ilości w Arkuszu Kalkulacyjnym są poglądowe i służą do podania ceny jednostkowej przez Wykonawcę niezbędnej do rozliczenia umowy, a także do wyliczenia ceny ofertowej w Formularzu Ofertowym. 6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także ma pochodzić z bieżącej produkcji.7. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ma zostać dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym.8. Miejsce dostawy: Jednostki/komórki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na terenie miasta Wrocław. Zamawiający w składanym zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 6 projektowanych postanowień umowy wskazuje adres miejsca dostawy.9. Gwarancja i rękojmia:Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowiązałącznik nr 4 do SWZ.10. Termin realizacji umowy: dostawy następować będą partiami, sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy („Pierwotny termin obowiązywania umowy”) lub do wyczerpania kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W przypadku niewyczerpania całkowitej wartości umowy brutto (wartości zamówienia dodatkowego, zamówienia podstawowego, zamówienia opcjonalnego) w Pierwotnym terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 12 miesięcy na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.2 umowy.11. Termin realizacji poszczególnych zamówień podstawowych i opcjonalnych, nie może być dłuższy niż: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy. 12. Termin realizacji poszczególnych zamówień dodatkowych będzie uzgadniany indywidualnie. 13. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.14. Termin realizacji zamówienia w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w rozdziale XIV SWZ.

BZP.2710.20.2024.AP

Termin składania ofert 19-07-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
PL. UNIWERSYTECKI 1
50-137 WROCŁAW
dolnośląskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij