Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4
Tel. 81 744 50 61
Fax. 81 744 50 67
E-mail sekretariat@ipan.lublin.pl
WWW www.ipan.lublin.pl
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na następujące części: Część 9. Dostawa urządzenia do sekw…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na następujące części: Część 9. Dostawa urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ipan.lublin.pl_1700581981914
LINK do SIWZ http://bip.ipan.lublin.pl/bip?id=1
Osoba do kontaktu odczynniki@ipan.lublin.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia zakresie części 1-8 maksymalnie do 21 dni od dnia podpisania umowy, w zakresie części 9 maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4

2023-11-29

Sposób składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE, DOŚWIADCZALNA 4, 20-290 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XXII. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
d) gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2. Zamawiający może unieważnić na każdym etapie postępowanie także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny.
3. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania w sposób przyjęty w zaproszeniu oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.
Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia do składania ofert:
1. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia -zał. Nr 1
2. Formularz ofertowy – zał. Nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – zał. Nr 3
4. Wzór Umowy – zał. Nr 4
ZAMAWIAJĄCY:
DYREKTOR
prof. dr bab. Cezary Sławiński,
czł. koresp. PAN
Załącznik nr 1
Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto
(zł) Wartość netto (zł) VAT
% Wartość brutto (zł)
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1. FF MicroPlate dla grzybów – Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog, pakowane po 10 sztuk 1006 4 op
2. Płyn inokulacyjny do hodowli grzybów, do inokulacji mikropłytek FF, sterylny w probówkach szklanych kompatybilnych z posiadanym turbidymetrem firmy Biolog, każda probówka zawiera 16 ml płynu inokulacyjnego, zawierającego w składzie tween 40 i fytagel – (IF-FF inoculating fluid) opakowanie 20 szt. 72106 2 op
3. Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM21 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu 12221 18 op
4. Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM22 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu 12222 18 op
5. Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM23 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu 12223 18 op
6. Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM24 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu 12224 18 op
7. Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM25, kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu 12225 18 op
8. D-glukoza C-046-
100 1 op
9. yeast nitrogen base PS 26-
500 1 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Miejscowość, data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto
(zł) Wartość netto (zł) VAT
% Wartość brutto (zł)
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1 GeneMATRIX Soil DNA Purification Kit EURx (100 izolacji) E3570-
02 1 op
2 Plant & Fungi DNA Purification Kit EURX (150 izolacji) E3595-
02 1 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto
(zł) Wartość netto (zł) VAT
% Wartość brutto (zł)
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1. Lambda Exonuclease 1000 units M0262S 1 op
2. NEBNext® Quick Ligation Reaction Buffer B6058S 1 op
3. T4 DNA Ligase 2M U/ml M0202S 1 op
4. 10 mM dNTP solution N0447S 1 op
5. LongAmp Hot Start Taq 2X Master Mix M0533S 1 op
6. Exonuclease 1 M0293S 1 op
7. USER (Uracil-Specific Excision Reagent)
Enzyme M5505S 1 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Miejscowość, data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto
(zł) Wartość netto (zł) VAT
% Wartość brutto (zł)
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1. CleanNGS, kulki paramagnetyczne do oczyszczania DNA do zastosowania w sekwencjonowaniu NGS, 50 ml CNGS-0050 1 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis i pieczgtka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto
(d) Wartość netto
(zł) VAT
% Wartość brutto (zł)
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1. Flow Celi (R9.4.1) FLO-
MIN106D 1 op
2. PCR-cDNA Barcoding Kit SQK-
PCB111.24 1 op
3. RNA Control Expansion (EXP-
RCS001) EXP-
RCSOO1 2 op
4. Flow Celi Wash Kit EXP-
WSH004 2 op
5. Flow Celi Priming Kit EXP-
FLP002 3 op
6. Flow Celi Priming Kit R10.4.1 EXP-
FLP004 2 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Miejscowość, data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto Wartość
netto VAT
% Wartość brutto
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1. MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycle) MS-
102-
3003 2 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis i pieczgtka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto
(zł) Wartość netto (zl) VAT
% Wartość brutto (zł)
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1. UltraPure™ BSA 50 mg/ml AM2616 1 op
2. RNaseOUT™, 40 U/pl 10777019 1 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis i pieczgtka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Nazwa i opis zamawianego towaru Nr kat. Opis oferowanego towaru Ilość jm Cena netto
(zł) Wartość netto (zł) VAT
% Wartość brutto (zł)
Nazwa i opis zaproponowanego towaru Nr katalogowy zaproponowanego towaru Nazwa producenta zaproponowanego towaru
1 Maxima H Minus Reverse
Transcriptase (20011/pl) with 5x RT
Buffer EP0751 1 op
Łącznie wartość netto: Łącznie wartość brutto:
Podpis i pieczptka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Część 9. Dostawa urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów – 1 szt.
Lp. Zamawiany przedmiot Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* Ilość
Szt. Cena jednostkowa netto (pin) Cena netto (pin) Stawka podatku VAT (%) Wartość podatku VAT (pin) Cena brutto (pin)
A B C D E F = DxE G H = FxG l=F + H
1 Urządzenie do sekwencjonowan ia DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów 1
Lp. Minimalne wymagania Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca:
1. Sekwenator DNA/RNA do sekwencjonowania DNA/RNA w konfiguracji umożliwiającej:
1.1. Odczytywanie sekwencji DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów
1.2 Możliwość odczytu fragmentów DNA/RNA dłuższych niż
1 000 zasad
2. Zakres zastosowania urządzenia
2.1 Sekwencjonowanie de novo małych genomów (mikroorganizmów)
2.2 Sekwencjonowanie amplikonów
2.3 Sekwencjonowanie RNA
2.4 Gwarancja co najmniej 12 miesięcy
2.5 Czas dostawy maksymalnie 6 tygodni
3 Długość odczytu
3.1 Zarówno krótkie (poniżej 1 000 zasad) jak i bardzo długie (powyżej 1 000 zasad) fragmenty materiału genetycznego (do 4 Mb – 4 milionów zasad), z możliwością dostosowania do wybranego zastosowania
4 Ilość materiału wejściowego
4.1 W zakresie od 1 do 500 ng DNA lub RNA
4.2 Możliwość łączenia wielu próbek w jednej bibliotece (reakcji sekwencjonowania)
4.3 Mieszanie próbek dzięki zastosowaniu etykiet multipleksujących (barkodów) w ilości minimum 2 w jednej bibliotece (reakcji sekwencjonowania)
5 Jakość odczytu
5.1 Na poziomie Q20+ dla co najmniej 99% odczytów
5.2 Możliwość odczytu Duplex, który umożliwia sekwencjonowanie matrycy i nici dopełniającej pojedynczej cząsteczki DNA, w celu uzyskania bardzo dokładnych wyników sekwencjonowania
6 Wielkość i zasilanie urządzenia
6.1 Urządzenie przenośne z możliwością podłączenia do komputera
6.2 Nie wymaga podłączenia do wody, próżni, gazów technicznych ani medycznych
hr
•? i xc< «N Rf5f
technicznych ani medycznych
6.3 Maksymalna waga: 1 000 gramów
7 Pozostałe wymagane cechy
7.1 Dostarczane razem z niezbędnymi odczynnikami i materiałami zużywalnymi do konfiguracji, kablem niezbędnym do transmisji danych i zasilania urządzenia, zestawem startowym odczynników oraz materiałów zużywalnych: zestawem do kontroli ekspansji, zestawem do płukania komory przepływowej, zestawem do szybkiego przygotowania biblioteki dla genomowego DNA (zoptymalizowany pod kątem szybkości działania z poprawioną modalną dokładnością odczytu surowego, np. rapid sequencing kit vl4), z możliwością odczytu wielu próbek jednocześnie dzięki zastosowaniu etykiet multipleksujących (barkodów) oraz kompatybilną do zestawu komorą przepływową (np. RIO.4.1), generującą dane z dokładnością modalną powyżej 99%.
Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy.
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
Adres e-mail:
w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:
Dostawę odczynników chemicznych oraz urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA, znak A-2401-63/2023
Część 1. Dostawa odczynników chemicznego według katalogu BioMaxima lub równoważnych
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie )
Część 2. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EURx lub równoważnych
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie )
Część 3. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu NebNext lub równoważnych
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie )
Część 4. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu CleanNA lub równoważnych
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie
Część 5. Dostawa zużywałnych materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do biologii molekularnej według katalogu Oxford Nanopore lub równoważnych
w tym kwota podatku VAT
(słownie
Część 6. Dostawa odczynnika do biologii molekularnej według katalogu lllumina lub równoważnego
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT (słownie
Część 7. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu lnvitrogen lub równoważnych
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie )
Część 8. Dostawa odczynnika do biologii molekularnej według katalogu Thermo Fisher lub równoważnego
w tym kwota podatku VAT (słownie
Część 9. Dostawa urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów
Cena netto – słownie:
Cena brutto – – słownie:
w tym kwota podatku VAT
(słownie )
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.
Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.
Oświadczamy, że dostarczone odczynniki chemiczne, stanowiące przedmiot zamówienia, w dniu dostawy będą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
W zakresie części 9 – gwarancja na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Akceptujemy termin realizacji zamówienia:
W zakresie części 1-8 maksymalnie do 21 dni od dnia podpisania umowy
W zakresie części 9 maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.
/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
/miejscowość i data/
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:
Dostawę odczynników chemicznych oraz urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA, znak A-2401- 63/2023
oświadczamy, że firma
/nazwa Wykonawcy/
posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij