Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W POZNANIU
60-166 POZNAŃ
GRUNWALDZKA 250
Tel. 61 868 93 47
Fax. 61 868 45 31
E-mail poznan.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.wiw.poznan.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, odczynników do chromat. i absorpcji atomowej, odczynników do analizy amino., kolumienek do chromatografii, …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, odczynników do chromat. i absorpcji atomowej, odczynników do analizy amino., kolumienek do chromatografii, wzorców leków, hormonów i witamin oraz pomocniczych mat. labPrzedmiot zamówienia został podzielony na siedem pakietów, które obejmują:Pakiet I – Odczynniki chemiczne „BC”Pakiet II – Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej „BC”Pakiet III – Odczynniki do analizy aminokwasów “BC”Pakiet IV- Kolumienki do chromatografii “BC”Pakiet V – Wzorce leków, hormonów i witamin „BC”Pakiet VI – Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych “BC”Pakiet VII – Wzorce leków, hormonów i witamin „J”Ofertę można składać na wybrany pakiet lub na całość zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ należy powielić.Odczynniki chemiczne „BC” Część nr 1 Odczynniki chemiczne „BC” Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej „BC” Część nr 2 Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej „BC” Odczynniki do analizy aminokwasów „BC” Część nr 3 Odczynniki do analizy aminokwasów „BC” Kolumienki do chromatografii „BC” Część nr 4 Kolumienki do chromatografii „BC” Wzorce leków, hormonów i witamin „BC” Część nr 5 Wzorce leków, hormonów i witamin „BC” Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych „BC” Część nr 6 Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych „BC” Wzorce leków, hormonów i witamin „J” Część nr 7 Wzorce leków, hormonów i witamin „J”
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1695042732864
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/819302
CPV 24.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, wymagane w SWZ wg formuły spełnia/nie spełnia.Zgodnie z treścią art. 139 Ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca NIE jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.1)Wypełniony załącznik nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy, odpowiednio dla danej części zamówienia2)Wypełniony załącznik nr 2 lub/i nr 3 lub/i nr 4 lub/i nr 5 lub/i nr 6 lub i nr 7 lub/i nr 8 do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia.Wymaga się, aby formularz ofertowy i opisy przedmiotu zamówienia były złożone na oryginalnych formularzach Zamawiającego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SWZ.Zgodnie z treścią art. 126 ust. 1 Ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Oświadczenie JEDZ stanowi załącznik nr 9 do SWZ.a)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, o którym mowa w pkt 1, TAKże JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby b)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawcówc)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i NIE musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ciąg dalszy pkt 1.1 1) Instrukcja wypełnienia JEDZ oraz edytowalna wersja formularza JEDZ opublikowana jest pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia2) Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej. Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie JEDZ w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym3) Wykonawca może wypełnić JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. Elektroniczne narzędzie przygotowane zostało przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o narzędzie opracowane przez Komisję Europejską, i może być wykorzystane do realizacji obowiązku przekazywania JEDZ w formie elektronicznej.2.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.3.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.4.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.5.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 22)odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1), powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 2), powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ciąg dalszy pkt 1.1 – Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy wystawienia zastępczych dokumentów NIE ulegają zmianie.7.Zamawiający NIE wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a TAKże wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.8.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zgodnie ze wzorem umowy
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 777 00 20 427 ul. Grunwaldzka 250 Poznań 60-166 +48 618684748 zamowienia@wiw.poznan.pl +48 616619360 www.wiw.poznan.pl https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 2
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W POZNANIU
60-166 POZNAŃ
GRUNWALDZKA 250

2023-10-16

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60
Uwagi 2023/S 179-560791
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Krajowy numer identyfikacyjny: 777 00 20 427
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 250
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 60-166
Państwo: Polska
E-mail:
zamowienia@wiw.poznan.pl
Tel.: +48 618684748
Faks: +48 616619360
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.wiw.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Inspekcja weterynaryjna

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych, odczynników do chromat. i absorpcji atomowej, odczynników do analizy amino., kolumienek do chromatografii, wzorców leków, hormonów i witamin oraz pomocniczych mat. lab

II.1.2) Główny kod CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem pakietów, które obejmują:
Pakiet I – Odczynniki chemiczne „BC”
Pakiet II – Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej „BC”
Pakiet III – Odczynniki do analizy aminokwasów “BC”
Pakiet IV- Kolumienki do chromatografii “BC”
Pakiet V – Wzorce leków, hormonów i witamin „BC”
Pakiet VI – Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych “BC”
Pakiet VII – Wzorce leków, hormonów i witamin „J”
Ofertę można składać na wybrany pakiet lub na całość zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ należy powielić.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 246 434.18 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odczynniki chemiczne „BC”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Odczynniki chemiczne „BC”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 859.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA NIE może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej „BC”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej „BC”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 847.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA NIE może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odczynniki do analizy aminokwasów „BC”
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Odczynniki do analizy aminokwasów „BC”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 709.76 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA NIE może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kolumienki do chromatografii „BC”
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Kolumienki do chromatografii „BC”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 90 102.93 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA NIE może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wzorce leków, hormonów i witamin „BC”
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Wzorce leków, hormonów i witamin „BC”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 274.70 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA NIE może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych „BC”
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych „BC”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 467.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA NIE może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wzorce leków, hormonów i witamin „J”
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24000000 Produkty chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WIW/ZHW Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Wzorce leków, hormonów i witamin „J”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 173.14 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA NIE może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, wymagane w SWZ wg formuły spełnia/nie spełnia.
Zgodnie z treścią art. 139 Ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca NIE jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.
1)Wypełniony załącznik nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy, odpowiednio dla danej części zamówienia
2)Wypełniony załącznik nr 2 lub/i nr 3 lub/i nr 4 lub/i nr 5 lub/i nr 6 lub i nr 7 lub/i nr 8 do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia.
Wymaga się, aby formularz ofertowy i opisy przedmiotu zamówienia były złożone na oryginalnych formularzach Zamawiającego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SWZ.
Zgodnie z treścią art. 126 ust. 1 Ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Oświadczenie JEDZ stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
a)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, o którym mowa w pkt 1, TAKże JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
b)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców
c)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i NIE musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ciąg dalszy pkt 1.1
1) Instrukcja wypełnienia JEDZ oraz edytowalna wersja formularza JEDZ opublikowana jest pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
2) Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej. Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie JEDZ w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3) Wykonawca może wypełnić JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/
. Elektroniczne narzędzie przygotowane zostało przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o narzędzie opracowane przez Komisję Europejską, i może być wykorzystane do realizacji obowiązku przekazywania JEDZ w formie elektronicznej.
2.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2
2)odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1), powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 2), powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ciąg dalszy pkt 1.1 – Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Terminy wystawienia zastępczych dokumentów NIE ulegają zmianie.
7.Zamawiający NIE wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a TAKże wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 w pok. nr 2 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z treścią art. 257 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/4587803
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Art. 515. [Termin wniesienia odwołania]
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający NIE opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub NIE zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które NIE zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) NIE zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które NIE zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
179
2023
Następna aktualizacja:
19/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij