Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego -DE-dzp.272-22/24

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego -DE-dzp.272-22/24Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego, zgodnie z opisem w SWZ
Specyfikacja https://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/
LINK do SWZ http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:023259-2024:TEXT:EN:HTML
CPV 38.51.00.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień Publicznych
PL +48 126173595 dzp@agh.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2024-02-19

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi POLSKA: MIKROSKOPY
DOSTAWA NISKOTEMPERATUROWEGO SKANINGOWEGO MIKROSKOPU TUNELOWEGO -DE-DZP.272-22/24 9/2024 – 00023259-2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca 1.1 Nabywca Oficjalna nazwa : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Edukacja

2. Procedura 2.1 Procedura Tytuł : Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego -DE-dzp.272-22/24

Opis : Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego, zgodnie z opisem w SWZ

Identyfikator procedury : ef6201cb-a519-4647-a686-38c68b4be896

Wewnętrzny identyfikator : DE-dzp.272-22/24

Rodzaj procedury : Otwarta

Procedura jest przyspieszona : nie

Główne aspekty procedury : strona prowadzonego postępowania: https://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/ platforma do komunikacji: https://e-propublico.pl lub poczta elektroniczna

2.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 38510000 Mikroskopy

2.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : al. Mickiewicza 30

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 30-059

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

2.1.4 Informacje ogólne Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 ustaw z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

2.1.6 Podstawy wykluczenia Aktywami zarządza likwidator : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia : dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Korupcja : dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Nadużycia : dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy : dotyczy art 108 ust 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp

Niewypłacalność : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne : dotyczy art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

Płatność podatków : dotyczy art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym : Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawiezmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Układ z wierzycielami : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Upadłość : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Winien poważnego wykroczenia zawodowego : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp

5. Część zamówienia 5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001 Tytuł : Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego -DE-dzp.272-22/24

Opis : Dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego, zgodnie z opisem w SWZ

Wewnętrzny identyfikator : DE-dzp.272-22/24

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 38510000 Mikroskopy

5.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : al. Mickiewicza 30

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 30-059

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 6 MONTH

5.1.6 Informacje ogólne Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Opis : Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : 55%

Waga (wartość procentowa, dokładna) : 55

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Parametry techniczne 20%

Waga (wartość procentowa, dokładna) : 20

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Czas reakcji na zgłoszenie usterki 10

Waga (wartość procentowa, dokładna) : 10

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Okres gwarancji

Waga (wartość procentowa, dokładna) : 15

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : www.dzp.agh.edu.pl ,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa : https://e-propublico.pl

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://e-propublico.pl

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski, angielski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-19+01:00 10:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń : Według uznania nabywcy niektóre brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe : Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczeniao przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:Formularz oferty.Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, wzakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwegorejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowaniawykonawcy.Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-19+01:00 11:00:00+01:00

Miejsce : Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl

Informacje dodatkowe : Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia : zamawiający przewiduje możliwość zmiany ustaleń umowy, które zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Wymagana jest umowa o poufności : nie

Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : nie

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia : Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zasady finansowe : przelewem do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego

Informacje o terminach odwołania : Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.1.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobectreści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DziennikuUrzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.1.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.1.7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacje 8.1 ORG-0001 Oficjalna nazwa : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Numer rejestracyjny : 6750001923

Adres pocztowy : Al. Mickiewicza 30

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 30-059

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Dział Zamówień Publicznych

E-mail : dzp@agh.edu.pl

Telefon : +48 126173595

Adres strony internetowej : www.dzp.agh.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : www.dzp.agh.edu.pl

Role tej organizacji : Nabywca

8.1 ORG-0002 Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny : 5262239325

Departament : Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 02-676

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

E-mail : odwolania@uzp.gov.pl

Telefon : +48 224584740

Adres strony internetowej : https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu 11.1 Informacje o ogłoszeniu Identyfikator/wersja ogłoszenia : c9865ae2-ead8-4f87-8908-e7d4d9ebf034 – 01

Typ formularza : Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania : 2024-01-11Z 13:10:06Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji Numer publikacji ogłoszenia : 00023259-2024

Numer wydania Dz.U. S : 9/2024

Data publikacji : 2024-01-12Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij