Dostawa napylarki próżniowej

Dane organizatora UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Tel. 32 359 19 56
Fax. 32 359 20 48
E-mail info@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa napylarki próżniowej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa napylarki próżniowej Numer referencyjny: DZP.382.2. 36.20231) Przedmiotem zamówienia jest dostawa napylarki próżniowej (1 szt.) określonej w załączniku nr 2 do SWZ.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a TAKże instalację urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego (min.5 – max. 6 osób) z teorii, użytkowania i obsługi urządzenia, w dniu dostawy, w miejscu instalacji urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny; 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa napylarki próżniowej (1 szt.) określonej w załączniku nr 2 do SWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także instalację urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego (min.5 – max. 6 osób) z teorii, użytkowania i obsługi urządzenia, w dniu dostawy, w miejscu instalacji urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny; 4)Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy; 5)Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 m-cy; 6)Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1697030322306
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/830777
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu z postępowania ze względu na okoliczności wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a TAKże podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy), spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów. 3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty:1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w rozdziale IV – oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą.2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i pkt 3) SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,b) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa),c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 – zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ.4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania NIE wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/us.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniuIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Śląski w Katowicach 000001347 ul. Bankowa 12 Katowice 40-007 Dział Zamówień Publicznych +48 323591334 dzp@us.edu.pl http://dzp.us.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 3
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12

2023-11-14

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/us Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
Uwagi 2023/S 196-615241
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001347
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail:
dzp@us.edu.pl
Tel.: +48 323591334
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://dzp.us.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa napylarki próżniowej
Numer referencyjny: DZP.382.2. 36.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa napylarki próżniowej (1 szt.) określonej w załączniku nr 2 do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a TAKże instalację urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego (min.5 – max. 6 osób) z teorii, użytkowania i obsługi urządzenia, w dniu dostawy, w miejscu instalacji urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny;

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa napylarki próżniowej (1 szt.) określonej w załączniku nr 2 do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a TAKże instalację urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego (min.5 – max. 6 osób) z teorii, użytkowania i obsługi urządzenia, w dniu dostawy, w miejscu instalacji urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny;
4)Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy;
5)Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 m-cy;
6)Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu z postępowania ze względu na okoliczności wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a TAKże podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy), spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.
3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty:
1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w rozdziale IV – oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą.
2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i pkt 3) SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
b) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa),
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 – zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ.
4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania NIE wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na (platformazakupowa.pl) pod adresem (
https://platformazakupowa.pl/pn/us
) do upływu terminu składania ofert; Szczegółowe informacje zawiera SWZ
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, po otwarciu ofert, udostępni na stronie postępowania –
https://platformazakupowa.pl/pn/us
w sekcji „Komunikaty”, informacje o cenach, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności albo zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wymagane przedmiotowe środki dowodowe: Opis techniczny (zał.2 do SWZ). Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca NIE złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą NIEkompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
.
2.Wykluczeniu podlegają Wykonawcy spełniający przesłanki wykluczenia na podst.art.5k rozporządzenia Rady(UE) nr 833/2014 z 31.07.14r., ( ze zm.) dot. środków ograniczających w zw. z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie-rozporządzenie 833/2014.
3.Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji na rzecz lub z udziałem:
-obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
-osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do ww. podmiotów,
-osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem ww. podmiotów, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Weryfikacja braku ww. podstaw do wykluczenia, odbywać się będzie w oparciu o oświadczenie w formularzu oferty oraz na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SWZ.
4.W zw. z wejściem w życie ustawy z 13.04.22r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z22r.poz.835), na podst. art.7 ust.1 tej ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania:
1)Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 oraz rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2)Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 01.03.18r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022r. poz.593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.22r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt.3 Ustawy;
3)Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 ustawy z 29.09.94r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217,2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od 24.04.22r.,o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w spr. wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt.3 ww. ustawy.
Weryfikacja ww. braku podstaw do wykluczenia, odbywać się będzie w oparciu o oświadczenie w formularzu JEDZ (część III D) oraz na podstawie dokumentu, z rozdz. VI ust. 4 pkt 1) SWZ.
Wykluczenie na podstawie przesłanek z art.7 ust.1 ww. ustawy, następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym art. W przypadku Wykonawcy wykluczonego, Zamawiający odrzuca ofertę.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, którą nakłada Prezes UZP.
5.Ww. podstawy wykluczenia zostały dokładnie opisane w rozdz. IV ust. 5-10 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej.
1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;
3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
4) Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i b;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij