Dostawa na rzecz Zamawiającego spektrofotometru

Dane organizatora SLW BIOLAB WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
14-100 OSTRÓDA
GRUNWALDZKA 62
Tel. 89 646 42 34
Fax. 896463855
WWW biolab.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Ostróda
Treść zamówienia II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego spektrofotometru zgodnie ze szczegółowym opisem zamów…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego spektrofotometru zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III. 2) Kod i nazwa (CPV) – 38433000-9 – Spektrofotometry 3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1) Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego oraz instalację/uruchomienie spektrofotometru. 2) Minimalne, oczekiwane parametry określono następująco:  źródło światła: lampa halogenowa  zakres długości fali: 340 – 900 nm z dokładnością ± 1,5 nm  powtarzalność długości fali: ± 0,1 nm  rozdzielczość długości fali: 1 nm  kalibracja długości fali: automatyczna  wybór długości fali: automatyczny z możliwością wybPowstaje w kontekście projektu RPWM.01.02.01-28-0007/19 – Rozwój działu B+R w firmie Biolab
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-2368-132917.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132917
CPV 38.43.30.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego – (Załącznik nr 1). b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – (Załącznik nr 2). c) szczegółową specyfikację techniczną – która będzie stanowić podstawę do stwierdzenia, czy przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia.
Osoba do kontaktu Dorota Misztal
dorota.misztal@biolab.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-11
Miejsce i termin składania ofert SLW BIOLAB WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
14-100 OSTRÓDA
GRUNWALDZKA 62

2022-11-08

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne spółka cywilna, Grunwaldzka 62, 14-100 Ostróda, : ; Osoby do kontaktu: Dorota Misztal, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-10-31 – data publikacji, 2022-11-08 – termin składania ofert, 2022-11 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie punktacja za kryterium cena netto zostanie ustalona następująco: liczba punktów za kryterium = (cena netto oferty najniższej)/(cena netto oferenta) x 100 końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.02.01-28-0007/19 – Rozwój działu B+R w firmie Biolab
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego spektrofotometru zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III. 2) Kod i nazwa (CPV) – 38433000-9 – Spektrofotometry 3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1) Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego oraz instalację/uruchomienie spektrofotometru. 2) Minimalne, oczekiwane parametry określono następująco:  źródło światła: lampa halogenowa  zakres długości fali: 340 – 900 nm z dokładnością ± 1,5 nm  powtarzalność długości fali: ± 0,1 nm  rozdzielczość długości fali: 1 nm  kalibracja długości fali: automatyczna  wybór długości fali: automatyczny z możliwością wyboru manualnego  zakres pomiaru fotometrycznego: ±3 Abs  dokładność fotometryczna: 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs  liniowość fotometryczna: <0,5% do 2 Abs, 1% przy >2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm  technika promieniowania referencyjnego, spektralna  szerokość pasma spektralnego: 5nm  kompatybilność kuwet: okrągła 11 i 13 mm, prostokątna 1 cm i 5 cm, 1-calowa kuweta okrą-gła i 1-calowa kuweta prostokątna  możliwość pracy na gotowych testach i własnych aplikacjach  wstępnie zaprogramowane podstawowe metody z możliwością wprowadzania własnych  pamięć wbudowana do przechowywania danych (wyniki, data, godzina, kod próbki) + możliwość zgrywania danych na nośnik  obrotowy czytnik kodów kreskowych z programem uśredniania wyników  wbudowane odliczanie czasu do odczytu testu z sygnałem dźwiękowym  tryby pracy: transmitancja (%), absorbancja, stężenie skanowanie  automatyczne przeliczanie wyniku pomiaru na inne jednostki  port USB  kolorowy ekran dotykowy min. 7’’  maksymalne wymiary (W x S x G): 155 mm x 400 mm x 260 mm  zasilanie: zasilacz sieciowy 240V, 50/60 Hz  osłona przeciwpyłowa w wyposażeniu  osłona lampy  warunki pracy: od -10 do 40°C  wbudowany moduł RFID  statyw na min. 10 kuwet okrągłych do 13 mm  4 kuwety szklane kwadratowe 10 ml  zestaw testów i wzorców: • test kuwetowy azot amonowy w zakresie pomiaru 0,015 – 2,0 mg/l • test kuwetowy azotany w zakresie pomiaru 0,23 – 13,5 mg/l • test kuwetowy azotyny w zakresie pomiaru 0,015 – 0,6 mg/l • test kuwetowy twardość całkowita w zakresie pomiaru 5 – 215 mg/l • test kuwetowy glin w zakresie pomiaru 0,02 – 0,5 mg/l • test kuwetowy żelazo w zakresie pomiaru 0,05 – 4,0 mg/l • zestaw odczynników do badania manganu w zakresie 0,02-5 mg/l • test kuwetowy do badania chloru wolnego w zakresie 0,03-6 mg/l • wzorce odpowiednie do powyższych testów IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. 2) Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego. 3) Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 16 grudnia 2022 roku. 4) W ramach dostawy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V. 1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2). 3) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz podmioty wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576. 4) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V. 3) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij