Dostawa na potrzeby WITPiS komory środowiskowej do testów korozyjnych

Dane organizatora WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
05-070 SULEJÓWEK
OKUNIEWSKA 1
Tel. 22 783 19 28
Fax. 22 681 10 73
E-mail sekretariat@witpis.eu
WWW www.witpis.eu
Województwo mazowieckie
Powiat Mińsk Mazowiecki
Treść zamówienia dostawa na potrzeby WITPiS komory środowiskowej do testów korozyjnych…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa na potrzeby WITPiS komory środowiskowej do testów korozyjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=witpis.eu_1651745931160
LINK do SIWZ http://witpis.eu/pl/ogoszenia/zamowienia-publiczne/455-rc-02-2022-postepowanie-na-dostawe-na-potrzeby-witpis-komory-srodowiskowej-do-testow-korozyjnych
CPV 38.54.00.00
Osoba do kontaktu Pod względem formalnym:
inż. EwaBudek tel.261-811-178
Pod względem merytorycznym:
mgr inż. Norbert Włosek tel. 261 -811 -024
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
05-070 SULEJÓWEK
OKUNIEWSKA 1

2022-05-11

Sposób składania ofert WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ, OKUNIEWSKA 1, 05-070 SULEJÓWEK Godzina: 15:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie • Spełnienie wymagań 60% (punktacja 2,4% za każde z 25 wymagań z pkt. III, suma max. 60%)
• Dostawa komory do 8 tygodni – 10%
• Cena 30%
Uwagi Sulejówek, 04.05.2022 r. Znak sprawy RC 02-2022
Zapytanie ofertowe
(dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej netto 130 000,00 zł zgodnie z art.2 ust.l pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych t j. Dz. U z dnia 11 września 2019r. poz,2019 z późn. zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej 05-070 Sulejówek ul. Okuniewska 1
NIP: 113-00-03-109,
tel.: 261-811-012,
fax: 261-811-073
e-mail: przetargi@witpis.eu
adres strony internetowej: www.witpis.eu
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby WITPiS komory środowiskowej do testów korozyjnych KOD CPV 38540000-2
Komora powinna posiadać pojemność komory testowej min. 1000 litrów, zbiornik na solankę min. 100 litrów, sterowanie i programowanie elektroniczne, dedykowane oprogramowanie umożliwiające automatyczne prowadzenie testów zgodnie z opracowanym programem pracy – w zakresie kontroli temperatury i wydajności rozpylania solanki oraz czasu trwania testu, zapis danych testu z możliwością exportu do plików Excel.
Komora musi spełniać wymagania szczegółowe zawarte w pkt. III.
III. WYMAGANIA
Komora do testów korozyjnych musi spełniać następujące wymagania:
1) pojemność komory testowej min. 1000 litrów,
2) zbiornik na solankę min. 100 litrów,
3) umożliwiać prowadzenie testów w oparciu o następujące normy:
– PN- EN ISO 9227:2017 (NSS, AASS, CASS),
– MIL STD 810 G, Meth.509.5,
– MIL STD 202H, Meth.101 E,
– NO-06-A107:2021
– SANAG 4370:2019/ AECTP-300-9 (metoda 309)
– PN-EN ISO 6270-2:2018-02,
4) musi posiadać sterowanie elektroniczne, umożliwiające regulacje temperatur wewnątrz
komory w zakresie: +20stopn.C +55stopn.C (max. odchyłka temperatury ±1stopn.C),
5) musi posiadać sterowanie czasem wtryskiwania solanki (wymóg 15min/h),
6) musi posiadać możliwość programowania w zakresie automatycznej realizacji testów zgodnych z zamieszczonym wyżej w pkt. 3) wykazem norm
Komora badawcza musi posiadać następujące cechy:
7) stojaki podtrzymujące/ poprzeczki do podwieszenia próbek muszą być zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby nie wpływały na charakterystykę mgły solnej,
8) wszystkie części komory badawczej oraz stojaków podtrzymujących w miejscach styku z badanym obiektem muszą być wykonane z materiału, który nie będzie powodował korozji elektrolitycznej,
9) konstrukcja komory i stojaków/ wieszaków musi uniemożliwiać skapywanie kondensatu na obiekt badany,
10) ciecz, która zetknęła się z komorą ekspozycyjną lub badanym obiektem nie może powracać do zasobnika z roztworem soli,
11) komora badawcza misi posiadać system wentylacji, aby nie dochodziło w niej do wzrostu ciśnienia,
12) komora musi posiadać zdolność utrzymywania temperatury w strefie narażenia na poziomie +20stopn.C -s- +55stopn.C, z dopuszczalną odchyłką ±1stopn.C. Temperatura musi podlegać ciągłej kontroli w trakcie badania. Zabrania się stosowania grzałek zanurzeniowych w obrębie obszaru narażenia w komorze w celu utrzymania temperatury,
13) komora musi posiadać zdolność utrzymywania temperatury roztworu soli na poziomie +20stopn.C -s- +55stopn.C, z dopuszczalną odchyłką ±1stopn.C Temperatura musi podlegać ciągłej kontroli w trakcie badania.
14) zasobnik z roztworem soli i dozownik muszą być wykonane z materiałów niewchodzących w reakcje z roztworem soli, np. szkła, twardej gumy lub tworzywa, a także niemającego wpływu na poziom pH.
15) urządzenia do wtryskiwania mgły solnej do komory badawczej oraz nawilżacz powietrza na wejściu, muszą być tak skonstruowane i wykonane aby zminimalizować zjawisko zatykania się dysz. Projekt i konstrukcja rozpylaczy muszą umożliwiać uzyskanie precyzyjnie podzielonej, mokrej i gęstej mgły,
16) mgła wytwarzana w komorze musi cechować się rozdrobnieniem (dyspersją) od 1 pm do 10 pm (95 % kropel) i stężeniem od 2 g/m3 do 3 g/m3,
17) komora musi posiadać co najmniej 2 naczynia zbiorcze gromadzące mgłę solną. Jedno z nich musi się znajdować na obrzeżu obiektu badanego w pobliżu dyszy, a drugie równie na obrzeżu obiektu badanego, jednak w największej odległości od dyszy. Naczynia należy umieścić w taki sposób, aby nie zasłaniały obiektu badanego i nie zbierały kropli roztworu z obiektu badanego ani innych źródeł,
18) urządzenie do wtryskiwania cieczy musi posiadać dopływ sprężonego powietrza, które utrzyma stałe ciśnienie powietrza w celu ciągłego, jednorodnego rozpylania roztworu soli.
19) opad mgły solnej musi być taki, aby w każdym naczyniu zbiorczym gromadziło się od lml do 3ml roztworu na godzinę na każde 80 cm2 obszaru zbiorczego w poziomie (średnica 10 cm),
20) komora musi posiadać możliwość stałego monitorowania pH.
21) oprogramowanie komory musi być w języku polskim.
2
Sulejówek, 04.05.2022 r. Znak sprawy RC 02-2022 Wymagania dodatkowe:
22) Producent zapewni 2 dniowe szkolenie z zakresu obsługi urządzenia – min. 2 osoby (w siedzibie zamawiającego).
23) Urządzenie objęte będzie gwarancją obejmującą 24 miesiące od dnia uruchomienia, oraz zapewni wsparcie techniczne przez okres 5 lat (w tym aktualizacja oprogramowania do wersji najnowszej, bezpłatna telefoniczna pomoc techniczna).
24) Dostawca dostarczy świadectwa wzorcowania z akredytowanego laboratorium w zakresie parametrów komory: temperatury, wilgotności oraz parametrów mgły solnej (zgodnymi z wymaganiami wymienionymi powyżej).
25) Dostawca urządzenia powinien posiadać serwis fabryczny na terenie RP potwierdzony przez producenta oraz wykazać się sprzedażą co najmniej 5 szt. komór korozyjnych na obszarze RP w przeciągu ostatnich 24 m-cy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dane adresowe oraz kontaktowe Oferenta.
2. Całkowity koszt wykonania Przedmiotu zamówienia
1) Wartość urządzenia netto + podatek VAT = wartość brutto.
2) Wartość szkolenia netto + podatek VAT = wartość brutto.
3) Koszty dostawy netto + podatek VAT = wartość brutto.
3. Oferta będzie podpisana przez osobę upoważnioną (np. wymienioną w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).
4. Dostawca dołączy do składanej oferty oświadczenie o posiadaniu autoryzowanego serwisu producenta komory na terenie RP.
5. Dostawca umożliwi kontakt do klientów użytkujących tego typu urządzenia na terenie RP celem zebrania opinii o urządzeniu.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@witpis.eu, faksem na nr: 261-811-073, pocztą kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: 05-070 Sulejówek ul. Okuniewska 1, bud. nr 1 pokój nr 7 w godz. 0800-1530, do dnia 11.05.2022 r., do godz. 1530.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Spełnienie wymagań 60% (punktacja 2,4% za każde z 25 wymagań z pkt. III, suma max. 60%)
• Dostawa komory do 8 tygodni – 10%
• Cena 30%
VIII. WARUNEK
Zamawiający wymaga:
1. Aby dostawa nastąpiła nie później niż do 29.07.2022 r.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.
X DODATKOWE INFORMACJE
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami:
Pod względem formalnym:
inż. EwaBudek tel.261-811-178
Pod względem merytorycznym:
mgr inż. Norbert Włosek tel. 261 -811 -024
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij