Dostawa myjek ultradźwiękowych

Dane organizatora UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa myjek ultradźwiękowych…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa myjek ultradźwiękowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=umcs.pl_1662025828214
LINK do SIWZ http://www.umcs.pl/pl/zapytania-ofertowe,2282,dostawa-myjek-ultradzwiekowych,120620.chtm
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (dla obu części).
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5

2022-09-08

Sposób składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dostawa myjek ultradźwiękowych
(PU/39-2022/DZP-a)
Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin
NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: www.umcs.pl, tel/ fax: +48 81 537 51 79
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3. Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjek ultradźwiękowych z podziałem na części:
– część 1: dostawa myjki ultradźwiękowej nr 1;
– część 2: dostawa myjki ultradźwiękowej nr 2.
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksimum 2 części.
CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4. Termin realizacji zamówienia: do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (dla obu części).
5. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.
6. Osoby upoważnione do kontaktu: Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy: skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, pełnomocnictwo, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych firmy.
3) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 08.09.2022 r. do godz. 11.00.
5) Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:
Oferta w postępowaniu na dostawę myjek ultradźwiękowych (PU/39-2022/DZP-a)
6) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena brutto, odpowiednio do części, podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
9. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty (dla obu części) jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
10. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę, odpowiednio dla części, wg projektowanych postanowień umowy zawartych w załączniku nr 3 z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
11. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej UMCS.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
13. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
Dokumenty zamówienia:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2-Formularz oferty
Załącznik nr 3-Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art.13 RODO
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij