Dostawa, montaż, uruchomienie odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu i fluorescencji z systemem akwizy…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu na potrzeby WBBiB UJ.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ. 80.272.47.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1681393992290
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/753724
CPV 30.21.33.00, 30.23.13.00, 38.50.00.00, 48.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych – dotyczy wszystkich części zamówienia: 1) opisu/ów technicznego/ych sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca winien w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać której pozycji dotyczą materiały. 2) Zamawiający dopuszcza złożenie wyżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wskazane w Rozdz. IV SWZ. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać: 1) formularz oferty wraz z załącznikami, w tym: 1.1. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców, 1.2. pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 1.3. wykaz podwykonawców; 1.4. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w treści niniejszej SWZ. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowo określono w Rozdziale XII – Opis sposobu przygotowywania ofert. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. ul. Gołębia 24, 31-007, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail jolanta.szymanek@uj.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2023-04-21

Sposób składania ofert Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ. Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00175480/01

Dostawy
Dostawa, montaż, uruchomienie odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu na potrzeby WBBiB UJ.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.szymanek@uj.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa, montaż, uruchomienie odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu na potrzeby WBBiB UJ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eef7436e-d9ea-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175480
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.47.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań
technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30213300-8 – Komputer biurkowy

30231300-0 – Monitory ekranowe

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych – dotyczy wszystkich części zamówienia:
1) opisu/ów technicznego/ych sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca winien w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać której pozycji dotyczą materiały.
2) Zamawiający dopuszcza złożenie wyżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wskazane w Rozdz. IV SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
1) formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
1.1. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
– w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców,
1.2. pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
1.3. wykaz podwykonawców;
1.4. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w treści niniejszej SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowo określono w Rozdziale XII – Opis sposobu przygotowywania ofert.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-21 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-21 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij