Dostawa modułów pomiaru fluorescencji i luminescencji do rozbudowy czytnika spektrofotometru wielofunkcyjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia „Dostawa modułów pomiaru fluorescencji i luminescencji do rozbudowy czytnika spektrofotometru wielofunkcyjnego – Tecan SPARK.”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: dostawa2. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa modułów pomiaru fluorescencji i luminescencji do rozbudowy czytnika spektrofotometru wielofunkcyjnego – Tecan SPARK.” dla Zakładu Biotransformacji, Wydziału Biotechnologii UWr3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z instalacją oraz przeszkoleniem personelu. 4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia.5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. BZP.2710.63.2022.MR
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1669203993300
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/692806
CPV 38.43.32.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ; 1.1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt II. 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zam żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych-PŚD wraz z ofertą, o których mowa w art.106ust.1uPzp, potw spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zam: a.dok pn.:„Opis przedmiotu zamówienia”–stanowiący zał nr3SWZ. Wyk zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Zał nr3doSWZtj.: „OPZ” pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zam przedstawionymi odpowiednio w Zał nr3doSWZ wraz z Inf dla Wyk. Zam akceptuje równoważne PŚD, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zam wymagania, cechy lub kryteria. b.W przypadkach, kiedy w OPZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczeg proces, który charakteryzuje prod dostarczane przez konkretnego Wyk, oznacza to, że Zam nie może OPZ w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczeg proces, należy odczytywać z wyrazami„lub równoważne”. Jeśli Zam wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę prod, będącego przed zam i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy prod. Zam wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: za równoważny sprzęt Zam uzna spełniający min wymagania jakościowe, eksploatacyjne i tech odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zam w OPZ. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zam, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zam. Wszelkie koszty i czynności związane z potw spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wyk. c.W przypadku oferowania prod o innej nazwie niż wymagana przez Zam, Wyk obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wym określone przez Zam poprzez podanie odpowiednio w zał nr3 cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane prod są równoważne do wskazanych w OPZoraz dołączenie do oferty, w szczeg PŚD, o których mowa w art.104-107uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone wOPZ. W szczeg jako PŚD Zam żąda szczeg spec tech prod urządzenia potw, że oferowany prod równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zam. Dok te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego sprzętu są dedykowane. d.W sytuacjach, kiedy Zam OPZ poprzez odniesienie się do norm, ocen tech, specyfikacji tech i systemów referencji tech, o których mowa w art.101ust.1 pkt2 i ust.3uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wyk, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zam, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego prod oraz dołączenie do oferty, w szczegPŚD, o których mowa w art.104-107uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wym określone wOPZ. W szczeg Zam, jako PŚD żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, cert i kontrolę akredytowaną zgodnie z RPEiR(WE) nr765/2008 z dn.9.07.2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Cert-mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i cert posiadającą akredytację krajowego ośrodka cert w przypadku Polski jest to PCA. Zam zaakceptuje cert wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dok te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego sprzętu są dedykowane. e.Zam akceptuje PŚD inne niż te, o których mowa w ppkt 4), w szczeg dok tech prod, w przypadku, gdy dany Wyk nie ma ani dostępu do cert lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppkt 4), ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wyk, oraz pod warunkiem, że dany Wyk udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w OPZ lub wymagania związane z realizacją zam. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 30. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Oferta składa się z: a) Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. b) Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2). c) Opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ. d) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XII SWZ. e). (jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 29 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia. f) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. II. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OFERTA WSPÓLNA: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Punkt SWZ Rozdz XII pkt 8.4 stosuje się. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail marta.rochala@uwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 42 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2022-12-01

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-12-30
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji i rękojmi (g) 20
termin realizacji zamówienia 20
Uwagi 2022/BZP 00453930/01

Dostawy
„Dostawa modułów pomiaru fluorescencji i luminescencji do rozbudowy czytnika spektrofotometru wielofunkcyjnego – Tecan SPARK.”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.rochala@uwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa modułów pomiaru fluorescencji i luminescencji do rozbudowy czytnika spektrofotometru wielofunkcyjnego – Tecan SPARK.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef29d9b4-6979-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453930
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/24/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.53 Rozbudowa czytnika (spektrofotometr wielofunkcyjny) Tecan SPARK o moduły do pomiaru fluorescencji i luminescencji.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1.Wym tech i org wysyłania i odbierania
dok. elektr., elektr kopii dok. i ośw. oraz inf przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instr dla użytk dostępnych pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2.Zam, zgodnie z RPRMz dnia30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania inf oraz wymagań tech dla dok elektr
oraz środków kom elektr w post o udzielenieZPlub konkursie(Dz. U. z 2020r. poz. 2452),określa niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platf,tj.:
a)stały dostęp do sieci Int o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PClubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor IntelIV2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,MacOsx104,Linux,lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka int niż InternetExplorer
d)włączona obsługaJavaScript
e)zainstalowany programAdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików.pdf,
3.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3.
4.Oznaczenie czasu odb danych przez platf zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)gen wg.czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegaremGUM.
5. Wyk, przystępując do post o udzielenieZP:
a)akceptuje warunki korzystania z Platf określone w Reg zam na stronie int Platf w zakładce„Regulamin”oraz uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instr składania ofert/wniosków dostępnej na Platf
6. Maks rozm jednego pliku przesyłanego za pośr dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi150MB
natomiast przy kom wielkość pliku to maks500MB.
7. Zam nie ponosi odp za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instr korzystania z Platf, w szczeg za sytuację, gdy Zam zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zam za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w post, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221UPZP.
8.Zam inf, że instr korzystania z Platf dotyczące w szczeg logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w post przy użyciu Platf znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wyk” na stronie int pod adr:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Wsparcia techn udziela jej dostawca:Centrum Wsparcia Klienta Platf: platformazakupowa.pl;tel. 22 101 02 02;e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
10.We wszelkiej koresp związanej z post Zam i Wyk posługują się nr post: BZP.2710.63.2022.MR
11. Komunikacja między Zam a Wyk w szczeg w zakresie przesłania:
a)Zam wniosków o wyjaśnienie treściSWZ
b)odp na wezwanie Zam do złożenia podmiotowych środków dowodowych
c)odp na wezwanie Zam do złożenia/poprawienia/uzupełnienia ośw, o którym mowa w art.125ust.1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dok lub ośw. składanych w post
d)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot treści ośw, o którym mowa w art.125ust.1 lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dok lub ośw składanych w post
e)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych
f)odp na inne wezwania Zam wynikające z uPzpg)wniosków, inf, ośw Wyk
h)odwołania/inne;
odbywa się za pośr Platf i formularza: „Wyślij wiadomość do Zam”
12.Za datę przekazania ośw, wniosków, zawiadomień oraz inf przyjmuje się datę ich przesłania za pośr Platf poprzez „Wyślij
wiadomość do zam”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zam.
13.Zam będzie przekazywał Wyk inf za pośr Platf
. Inf dotyczące odp na pytania, zmianySWZ, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zam będzie zamieszczał na platformie w sekcji„Komunikaty”. Koresp, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny Wyk, będzie przekazywana za pośr Platf do konkretnego Wyk.
14. Wyk jako podmiot prof ma obowiązek spr kom. i wiad. bezp na Platf przesłanych przez Zam, gdyż system powiadomień może
ulec awarii lub powiad może trafić do SPAM
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
– zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
– jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
– okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.63.2022.MR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 203223,10 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa modułów pomiaru fluorescencji i luminescencji do rozbudowy czytnika spektrofotometru wielofunkcyjnego – Tecan SPARK.” dla Zakładu Biotransformacji, Wydziału Biotechnologii UWr
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z instalacją oraz przeszkoleniem personelu.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433200-1 – Sprzęt do pomiaru emisji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi (G) -20%
Kryterium 3: Termin realizacji zamówienia (T) – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:

W = C+G+T
gdzie:
W – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
G – oznacza wartość punktową w kryterium okres gwarancji i rękojmi;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji zamówienia;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Szczegółowy opis sposobu oceny ofert znajduje się w SWZ rozdział XV.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
1.1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt II. 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zam żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych-PŚD wraz z ofertą, o których mowa w art.106ust.1uPzp, potw spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zam:
a.dok pn.:„Opis przedmiotu zamówienia”–stanowiący zał nr3SWZ. Wyk zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Zał nr3doSWZtj.: „OPZ” pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zam przedstawionymi odpowiednio w Zał nr3doSWZ wraz z Inf dla Wyk. Zam akceptuje równoważne PŚD, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zam wymagania, cechy lub kryteria.
b.W przypadkach, kiedy w OPZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczeg proces, który charakteryzuje prod dostarczane przez konkretnego Wyk, oznacza to, że Zam nie może OPZ w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczeg proces, należy odczytywać z wyrazami„lub równoważne”. Jeśli Zam wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę prod, będącego przed zam i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy prod. Zam wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: za równoważny sprzęt Zam uzna spełniający min wymagania jakościowe, eksploatacyjne i tech odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zam w OPZ. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zam, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zam. Wszelkie koszty i czynności związane z potw spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wyk.
c.W przypadku oferowania prod o innej nazwie niż wymagana przez Zam, Wyk obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wym określone przez Zam poprzez podanie odpowiednio w zał nr3 cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane prod są równoważne do wskazanych w OPZoraz dołączenie do oferty, w szczeg PŚD, o których mowa w art.104-107uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone wOPZ. W szczeg jako PŚD Zam żąda szczeg spec tech prod urządzenia potw, że oferowany prod równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zam. Dok te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego sprzętu są dedykowane.
d.W sytuacjach, kiedy Zam OPZ poprzez odniesienie się do norm, ocen tech, specyfikacji tech i systemów referencji tech, o których mowa w art.101ust.1 pkt2 i ust.3uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wyk, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zam, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego prod oraz dołączenie do oferty, w szczegPŚD, o których mowa w art.104-107uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wym określone wOPZ. W szczeg Zam, jako PŚD żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, cert i kontrolę akredytowaną zgodnie z RPEiR(WE) nr765/2008 z dn.9.07.2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Cert-mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i cert posiadającą akredytację krajowego ośrodka cert w przypadku Polski jest to PCA. Zam zaakceptuje cert wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dok te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego sprzętu są dedykowane.
e.Zam akceptuje PŚD inne niż te, o których mowa w ppkt 4), w szczeg dok tech prod, w przypadku, gdy dany Wyk nie ma ani dostępu do cert lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppkt 4), ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wyk, oraz pod warunkiem, że dany Wyk udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w OPZ lub wymagania związane z realizacją zam.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 30. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Oferta składa się z:
a) Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
b) Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2).
c) Opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ.
d) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XII SWZ.
e). (jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 29 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
f) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy.

Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. II. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OFERTA WSPÓLNA:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np.
spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Punkt SWZ Rozdz XII pkt 8.4 stosuje się.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij