Dostawa młyna miksującego

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa młyna miksującego do procesu mechanochemii wraz z akcesoriami

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa młyna miksującego do procesu mechanochemii wraz z akcesoriami Numer referencyjny: BZP.2710.58.2022.KWK1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa młyna miksującego do procesu mechanochemii wraz z akcesoriami”.2. Miejsce dostawy: Wydział Chemii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu, w godzinach między 8:00-15:00. 3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna –Parametry techniczne. 4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp). 5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa młyna miksującego do procesu mechanochemii wraz z akcesoriami”. 2.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna –Parametry techniczne. 3.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp). 4.Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę oferowanego urządzenia, producenta, typ, model, nr katalogowy (jeśli określony jest przez producenta), rok produkcji. 6.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany), nie powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z normami obowiązującymi w Polsce, winien pochodzić z produkcji seryjnej, nie stanowić prototypu. Przedmiot zamówienia nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty. 7.Wykonawca będzie realizował umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 8.Wykonawca jest zobowiązany m.in. do (informacje ogólne): 1)dostawy, ubezpieczenia, wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia, jego zainstalowania, montażu i uruchomienia; 2)zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy; 3)zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia; 4)wzięcia odpowiedzialności za to, że dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy tzn. będzie kompletny ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego; 5)przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Szkolenie ma obejmować swoim zakresem zagadnienia związane z użytkowaniem, obsługą, konserwacją młyna miksującego. Celem szkolenia jest umożliwienie samodzielnego użytkowania urządzenia przez pracowników Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia we wskazanym powyżej zakresie ma się odbyć w toku czynności odbioru. Zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego zasadami i wymogami w umowie; 6)świadczenie usług gwarancyjnych na cały przedmiot zamówienia. 9.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji. 10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia 24 miesięcznego okresu rękojmi. 11.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu.Niniejszy przedmiot zamówienia jest niepodzielnym urządzeniem. 12.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1)Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani; 2)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1666851216908
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/681608
CPV 42.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Wykaz i krótki opis warunków:1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz dodatkowo art. 109 ust. 1 uPzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącegośrodków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.1.2.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga posiadania specjalnych uprawnień.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający NIE stawia warunków w ww. zakresie.1.2.4.zdolności technicznej lub zawodowej,Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.2.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:2.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:2.1.1.informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp;•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;2.1.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.2.1.3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:2.1.4.zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2.1.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; a TAKże w zakresie art. 7 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego;2.1.6.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:•w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;•w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;•w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;•w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,•w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp;•w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;•w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.3.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1.1 powyżej;4.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 2.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1.5 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b)nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Wrocławski 000001301 pl.Uniwersytecki 1 Wrocław 50-137 Katarzyna Wilczek-Kozioł +48 713752950 katarzyna.wilczek-koziol@uwr.edu.pl www.uwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2022-11-25

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 207-590038
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001301
Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wilczek-Kozioł
E-mail:
katarzyna.wilczek-koziol@uwr.edu.pl
Tel.: +48 713752950
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uwr.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa młyna miksującego do procesu mechanochemii wraz z akcesoriami
Numer referencyjny: BZP.2710.58.2022.KWK

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa młyna miksującego do procesu mechanochemii wraz z akcesoriami”.
2. Miejsce dostawy: Wydział Chemii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu, w godzinach między 8:00-15:00.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna –Parametry techniczne.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp).
5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 68 753.69 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa młyna miksującego do procesu mechanochemii wraz z akcesoriami”.
2.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna –Parametry techniczne.
3.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp).
4.Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
5.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę oferowanego urządzenia, producenta, typ, model, nr katalogowy (jeśli określony jest przez producenta), rok produkcji.
6.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany), NIE powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z normami obowiązującymi w Polsce, winien pochodzić z produkcji seryjnej, NIE stanowić prototypu. Przedmiot zamówienia NIE może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
7.Wykonawca będzie realizował umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
8.Wykonawca jest zobowiązany m.in. do (informacje ogólne):
1)dostawy, ubezpieczenia, wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia, jego zainstalowania, montażu i uruchomienia;
2)zapewnienia TAKiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by NIE dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy;
3)zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia;
4)wzięcia odpowiedzialności za to, że dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy tzn. będzie kompletny ze wszystkimi częściami i materiałami NIEzbędnymi do uruchomienia i użytkowania i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego;
5)przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Szkolenie ma obejmować swoim zakresem zagadnienia związane z użytkowaniem, obsługą, konserwacją młyna miksującego. Celem szkolenia jest umożliwienie samodzielnego użytkowania urządzenia przez pracowników Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia we wskazanym powyżej zakresie ma się odbyć w toku czynności odbioru. Zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego zasadami i wymogami w umowie;
6)świadczenie usług gwarancyjnych na cały przedmiot zamówienia.
9.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji.
10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia 24 miesięcznego okresu rękojmi.
11.Zamawiający NIE dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu.Niniejszy przedmiot zamówienia jest NIEpodzielnym urządzeniem.
12.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1)Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani;
2)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom NIE zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 753.69 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
PROCEDURA ODWRÓCONA:
Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz dodatkowo art. 109 ust. 1 uPzp, art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącegośrodków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L
111 z 8.4.2022, str. 1).
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym.
1.2.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia NIE wymaga posiadania specjalnych
uprawnień.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający NIE stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.4.zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.
2.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego:
2.1.1.informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
w zakresie:
•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;
•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego;
•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp;
•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
aresztu;
•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za
które wymierzono karę aresztu;
2.1.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu,
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do
SWZ.
2.1.3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:2.1.4.zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.1.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; a TAKże w zakresie art. 7
Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego;
2.1.6.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
•w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;
•w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego;
•w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji;
•w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
•w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1170);
•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
ograniczenia wolności lub karę grzywny;
•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp;
•w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia
wolności lub karę grzywny;
•w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
3.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich,
potwierdzających, że NIE zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.1.1 powyżej – składa informację z
odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1.1 powyżej;
4.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
o których mowa w pkt 2.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1.5 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
b)nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/
proceedings poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego. Ofertę wraz z wymaganymi
załacznikami należy złożyć w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania tj.:
BZP.2710.58.2022.KWK

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1.1Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
1.2.Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ)
1.3.Opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna- Parametry techniczne- wypełniony i podpisany odpowiednio Załącznik nr 3 – (przedmiotowy środek dowodowy).
1.4.Karty katalogowej producenta oferowanego urządzenia potwierdzająca, że oferowany produkt spełnia określone przez Zamawiającego wymagania (przedmiotowy środek dowodowy).
1.5.(jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 14 ppkt 3) i 4) SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
1.6.(jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ.
1.7.(jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu NIEuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.
2. Wraz z ofertą NIE należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II ppk. 5 SWZ. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.
3. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.Sposób komunikacji określono w rozdziale VIII SWZ.
5.Opis sposobu przygotowania oferty określono w rozdz. XI SWZ.
6. Klauzula informacyjna z art.13 RODO znajduje sie w rozdz. III
7.Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Zamawiający NIE przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
9. Zamawiający NIE zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, o których
mowa w art. 94 uPzp.
10. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.
1 pkt 7 uPzp.
11. Zamawiający NIE przewiduje zaliczek.
12. Zamawiający NIE przewiduje opcji.
13.Zamawiający NIE przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem art. 261 uPzp.
14.Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie
z art. 121 uPzp.
15.Zamawiający NIE przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16.Zamawiający NIE przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
17.Zamawiający NIE przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem postępowania.
18.Zamawiający NIE przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
19. Zamawiający NIE wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
20.Zamawiający NIE przewiduje zebrania Wnioskodawców.
21.Zamawiający NIE dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu. Niniejszy przedmiot zamówienia jest NIEpodzielnym urządzeniem – poszczególne elementy urządzenia muszą być ze sobą zintegrowane pod względem kompatybilności za co Wykonawca bierze odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji. Zamawiający NIE dopuścił składania ofert częściowych NIEmniej jednak niniejsze postępowanie stanowi jedną z części – jedno z wielu postępowań.
22.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Szczegóły dot. rozwiązań równoważnych
znajdują się w Rozdziale IV SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)
– skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.
6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
207
2022
Następna aktualizacja:
27/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij