Dostawa mineralizatora mikrofalowego

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79
Tel. 22 620 90 01
E-mail sekretariat.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl
WWW www.wsse.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji dla WSSE w Warszawie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji dla WSSE w Warszawie. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. ZP 24/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse-waw.ezamawiajacy.pl_1695725359390
LINK do SIWZ http://wsse-waw.ezamawiajacy.pl/pn/wsse-waw/demand/notice/public/106964/details
CPV 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. 2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1)Zamawiający wymaga by wraz z ofertą złożyć dowody na podstawie, których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wskazany parametr i może otrzymać określoną liczbę punktów – oficjalne, oryginalne karty katalogowe i broszury producenta lub, oficjalne, oryginalne instrukcje obsługi producenta – wraz z zaznaczeniem właściwych danych raz odniesieniem, którego produktu (pozycji) dotyczą; 2)Zamawiający dopuszcza deklarację producenta, wyłącznie w przypadku braku możliwości potwierdzenia spełnienie wymagań dotyczących parametru, lub funkcjonalności w wyżej wymienionych dokumentach. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ul. ul. Żelazna 79, 00-875, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zp.wsse.warszwa@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79

2023-10-04

Sposób składania ofert https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-02
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 50,00
czas realizacji 26,00
komora wyposażona w dyfuzor zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal 12,00
możliwość rozbudowy systemu 12,00
Uwagi 2023/BZP 00413677/01

Dostawy
Dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji dla WSSE w Warszawie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291799
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Żelazna 79
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-875
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.wsse.warszwa@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji dla WSSE w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ae5ad5b-5b8e-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413677
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166393/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Dostawa mineralizatora mikrofalowego d WSSE w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z zapisem Rozdział XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 24/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji dla WSSE w Warszawie. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji
4.3.6.) Waga: 26,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Komora wyposażona w dyfuzor zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal
4.3.6.) Waga: 12,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość rozbudowy systemu
4.3.6.) Waga: 12,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1)Zamawiający wymaga by wraz z ofertą złożyć dowody na podstawie, których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wskazany parametr i może otrzymać określoną liczbę punktów – oficjalne, oryginalne karty katalogowe i broszury producenta lub, oficjalne, oryginalne instrukcje obsługi producenta – wraz z zaznaczeniem właściwych danych raz odniesieniem, którego produktu (pozycji) dotyczą;
2)Zamawiający dopuszcza deklarację producenta, wyłącznie w przypadku braku możliwości potwierdzenia spełnienie wymagań dotyczących parametru, lub funkcjonalności w wyżej wymienionych dokumentach.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
2) zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3) gdy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany przedmiotu umowy w zakresie poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego przedmiotem umowy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej;
4) wskazanym w ustawie Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących sześciu następujących po sobie miesięcy wynika, że średnia zmiana ceny towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do poprzedniego miesiąca) w tym okresie wynosi więcej niż +/- 2,0 % (w stosunku do cen z dnia zawarcia umowy);
2) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
3) wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za części Przedmiotu umowy nie odebrane / nie dostarczone do dnia złożenia wniosku;
4) wniosek o zmianę nie może być składany częściej niż co 6 miesięcy realizacji umowy;
5) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia dokonanej zgodnie z pkt 1-4 wynosi 5 % pierwotnej wartości brutto umowy;
6) postanowienia dotyczące zmian wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku realizacji danej części umowy w warunkach zwłoki.
3. Zmiana, o której jest mowa w ust. 1 wymaga formy aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij