Dostawa mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem Numer referencyjny: ZP/WTiICH/1586/2022/PPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej i wolnej od wad prawnych i fizycznych mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem. Dalsze informacje co do opisu ww. przedmiotu zamówienia i zakresu dostawy podane są w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie podaje SWZ. Ilekroć w ogłoszeniu używane jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć: 1) ustawa PZP – polska ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ – sporządzony dla niniejszego postępowania (i trybu przetargu NIEograniczonego) dokument zamówienia, o którym mowa w art. 133 i 134 ustawy PZP z załącznikami, w tym Wzorem Umowy; 3) Wzór Umowy – projektowane postanowienia umowy o zamówienie, którego treść podaje załącznik nr 8 SWZ.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej i wolnej od wad prawnych i fizycznych mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem – całość zwana dalej „Sprzętem”. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju wymagane właściwości Sprzętu, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości Sprzętu – podaje SWZ. 2. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu Sprzętu w miejsce wskazane w sekcji II.2.3) ogłoszenia (dalej w skrócie „MDS”). Szczegółowo miejsce to określa SWZ; 2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w MDS jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych Sprzętu, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania parametrów/posiadania i innych właściwości dla Sprzętu, jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego podstawowego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje § 3 Wzoru Umowy; 3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt (szczegóły w tym zakresie, w tym minimalny wymagany okres gwarancji – podaje SWZ); 4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanych w ramach zamówienia programów komputerowych (oprogramowania), wymaganych w SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane, stosownie do wymagań w tym zakresie podanych w SWZ; 5) Wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego i innych dokumentów wskazanych w SWZ jako wymagane na etapie odbioru Sprzętu. 3. W zakres zamówienia wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu takie jak: 1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady; 2) Przeglądy serwisowe Sprzętu w liczbie minimum jeden na każde 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji na Sprzęt; 3) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu (rodzaj czynności i inne szczegóły w zakresie wskazanego wsparcia, w tym jego okres – podje Wzór Umowy); 4) Aktualizacja przywoływanego w ust. 2 pkt 4 powyżej Oprogramowania (programów komputerowych) przez okres wskazany w SWZ; 5) Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń w odniesieniu do Sprzętu. 4. W sposób pełny i szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 2 i 3 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, jak też inne warunki jego realizacji – zawierają postanowienia SWZ, w tym w szczególności Wzór Umowy.
Specyfikacja https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
CPV 38.00.00.00, 38.31.00.00, 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Warunek NIE jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu NIE stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek NIE jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu NIE stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek NIE jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu NIE stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający zawrze Umowę o zamówienie z Wykonawcą, którego oferta będzie wskazana jako najkorzystniejsza w informacji o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przekazanej Wykonawcom na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Postanowienie NIE zamyka prawa do skorzystania (w przypadku uchylania się wezwanego Wykonawcy od zawarcia Umowy) z uprawnienia na podstawie art. 263 ustawy PZP. Umowa zostanie zawarta według wskazanego w SWZ Wzoru Umowy. Zawarcie Umowy nastąpi z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim. Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 264 ust. 1 ustawy PZP (z uwzględnieniem art. 577 i 578 ustawy PZP). Zawarcie umowy NIE będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 449 ustawy PZP.
Osoba do kontaktu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17 Szczecin 70-310 Agnieszka Ławrynowicz +48 914494690 dzp@zut.edu.pl https://www.zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 4
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2023-01-30

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-70.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 250-730345
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS:
PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ławrynowicz
E-mail:
dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494690
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.zut.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-70.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem
Numer referencyjny: ZP/WTiICH/1586/2022/P

II.1.2) Główny kod CPV
38310000 Wagi precyzyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej i wolnej od wad prawnych i fizycznych mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem. Dalsze informacje co do opisu ww. przedmiotu zamówienia i zakresu dostawy podane są w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie podaje SWZ. Ilekroć w ogłoszeniu używane jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć: 1) ustawa PZP – polska ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ – sporządzony dla niniejszego postępowania (i trybu przetargu NIEograniczonego) dokument zamówienia, o którym mowa w art. 133 i 134 ustawy PZP z załącznikami, w tym Wzorem Umowy; 3) Wzór Umowy – projektowane postanowienia umowy o zamówienie, którego treść podaje załącznik nr 8 SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynek Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie (dalsze szczegóły co do wskazania pomieszczenia w budynku jako Miejsca Dostarczenia Sprzętu – podaje SWZ)

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej i wolnej od wad prawnych i fizycznych mikrowagi kwarcowej wraz z wyposażeniem – całość zwana dalej „Sprzętem”. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju wymagane właściwości Sprzętu, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości Sprzętu – podaje SWZ.
2. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu Sprzętu w miejsce wskazane w sekcji II.2.3) ogłoszenia (dalej w skrócie „MDS”). Szczegółowo miejsce to określa SWZ;
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w MDS jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych Sprzętu, części składowych i innych fizycznych elementów, a TAKże (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania parametrów/posiadania i innych właściwości dla Sprzętu, jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego podstawowego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje § 3 Wzoru Umowy;
3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt (szczegóły w tym zakresie, w tym minimalny wymagany okres gwarancji – podaje SWZ);
4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanych w ramach zamówienia programów komputerowych (oprogramowania), wymaganych w SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są NIEzbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane, stosownie do wymagań w tym zakresie podanych w SWZ;
5) Wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego i innych dokumentów wskazanych w SWZ jako wymagane na etapie odbioru Sprzętu.
3. W zakres zamówienia wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu TAKie jak:
1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;
2) Przeglądy serwisowe Sprzętu w liczbie minimum jeden na każde 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji na Sprzęt;
3) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu (rodzaj czynności i inne szczegóły w zakresie wskazanego wsparcia, w tym jego okres – podje Wzór Umowy);
4) Aktualizacja przywoływanego w ust. 2 pkt 4 powyżej Oprogramowania (programów komputerowych) przez okres wskazany w SWZ;
5) Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń w odniesieniu do Sprzętu.
4. W sposób pełny i szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 2 i 3 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, jak też inne warunki jego realizacji – zawierają postanowienia SWZ, w tym w szczególności Wzór Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania podlega współfinansowaniu ze środków projektu pn. „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-00-D0018/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wskazane w sekcji II.2.5) powyżej wagi procentowe wskazanych tam kryteriów oceny są podane w procentach (%). Stosownie do SWZ, w ramach oceny ofert podlegają one przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek NIE jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu NIE stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek NIE jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu NIE stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek NIE jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu NIE stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze Umowę o zamówienie z Wykonawcą, którego oferta będzie wskazana jako najkorzystniejsza w informacji o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przekazanej Wykonawcom na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Postanowienie NIE zamyka prawa do skorzystania (w przypadku uchylania się wezwanego Wykonawcy od zawarcia Umowy) z uprawnienia na podstawie art. 263 ustawy PZP. Umowa zostanie zawarta według wskazanego w SWZ Wzoru Umowy. Zawarcie Umowy nastąpi z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim. Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 264 ust. 1 ustawy PZP (z uwzględnieniem art. 577 i 578 ustawy PZP). Zawarcie umowy NIE będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 449 ustawy PZP.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przez zamawiającego przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert we wskazanym w sekcji I.3) ogłoszenia systemie miniPortal (szczegóły w SWZ). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego i braku możliwości otwarcia ofert w wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie przewiduje się otwarcia ofert w obecności osób innych niż osoby Zamawiającego (i tym samym NIE stawia wymogów co do osób upoważnionych do obecności podczas otwarcia ofert). NIEzwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni informacje zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy PZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia NIE mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie (z przyczyn wskazanych w):
1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.)
oraz
3) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wprowadzonego na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
Szczegóły w zakresie wskazanych wyżej podstaw wykluczenia podaje ustawa PZP oraz dział VII i IX SWZ. Rodzaje oczekiwanych od danego Wykonawcy oświadczeń i innych dokumentów na okoliczność braku wskazanych wyżej podstaw wykluczenia, w tym podmiotowe środki dowodowe, które będą oczekiwane od Wykonawcy wezwanego przez Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy PZP (a TAKże art. 139 ust. 3 – 4 lub art. 264 ustawy PZP, jeżeli sytuacja/ sytuacje tam opisane będą miały miejsce w niniejszym postępowaniu), a TAKże sposób ich złożenia – podaje dział IX SWZ i przepisy prawa tam wskazane.
W postępowaniu niniejszym NIE stosuje się umowy ramowej, dynamicznego system zakupów, ani aukcji elektronicznej. Zamówienie publiczne z niniejszego postępowania NIE jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej, a jego realizacja NIE jest ograniczona do programów zatrudnienia osób NIEpełnosprawnych. Realizacja zamówienia NIE zawiera żadnych usług, których świadczenie w Polsce jest zastrzeżone przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi dla określonych zawodów. Dla niniejszego postępowania prowadzone były wstępne konsultacje rynkowe (szczegóły w tym zakresie zostały podane SWZ).
Szczegóły co do podanego w sekcji I.3) ogłoszenia adresu internetowego przesłania ofert elektronicznie i inne informacje z tym związane podaje dział III, XII i XIII SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Środkami ochrony prawnej jak wyżej są kolejno: odwołanie i skarga do sądu
4. W ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy (Wzór Umowy);
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli informacja o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania została przekazana w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jak wyżej – termin na wniesienie odwołania wynosi 15 dni od dnia przekazania w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Powyższe w niniejszym ustępie podaje się z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 powyżej wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia odwołani jest Krajowa Izba Odwoławcza
11. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP.
12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym tok postępowania w przypadku ich wniesienia – określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
250
2022
Następna aktualizacja:
29/12/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij