Dostawa mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratom)

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 589 22 00
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.edu.pl
WWW www.nencki.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa Mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratom)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa Mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratom)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=nencki.edu.pl_1674721282542
LINK do SIWZ http://www.nencki.edu.pl/pl/enquirie/zapytanie-ofertowe-nr-005-2023-na-dostawe-mikrotomu-z-wibrujacym-ostrzem-wibratom-dla-instytutu-biologii-doswiadczalnej-im-marcelego-nenckiego-polskiej-akademii-nauk/
Osoba do kontaktu Joanna Urban-Ciećko
e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2023-02-03

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE, LUDWIKA PASTEURA 3, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE NR 005/2023
na dostawę
Mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratom)
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Joanna Urban-Ciećko
e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 03.02.2023 r., do godz. 12.00
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratom) z następującymi parametrami
i funkcjami:
1. Mikrotom wibrujący przeznaczony do automatycznego cięcia świeżych preparatów biologicznych.
2. Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem (minimalne)
uchwyt na nożyki wymienne lub żyletki
minimum 3 krążki na preparaty
minimum 1 manipulator do przenoszenia krążków z preparatami
wanna chłodząca z odpływem i rurką silikonową do spuszczania płynu
wanienka na bufor wykonana z metalu, pojemność ok. 140ml
zestaw szkła powiększającego o powiększeniu 2x wraz z pokrywą zabezpieczającą
oświetlenie LED typu gęsie szyje
3. Możliwość doposażenia urządzenia w wyposażenie opcjonalne:
zestaw wanienki na bufor z podwójnymi ściankami przeznaczony do połączenia z zewnętrzną chłodziarką. Pojemność ok. 200ml.
zewnętrzna chłodziarka kompatybilna z urządzeniem
magnetyczne krążki na preparaty z orientacją
4. Panel sterowania musi kontrolować co najmniej następujące funkcje:
regulacja prędkości cięcia w zakresie co najmniej 0,025-2,5mm/s poprzez potencjometr z co najmniej dziesięcioma stopniami do wyboru, wyposażony w dźwignię blokującą zapobiegającą przypadkowej zmianie szybkości w czasie cięcia
uruchamianie prędkości maksymalnej
zmiana częstotliwości cięcia w zakresie co najmniej 0-100 Hz
ustawianie okna cięcia
włączanie i wyłączanie automatycznego cięcia
ręcznie przesuwanie noża w tył i przód
wybór grubości cięcia w zakresie co najmniej od 1 do 999µm, w skokach co 1µm.
wyświetlanie wybranej grubości cięcia i całkowitej grubości cięcia z możliwością zresetowania licznika całkowitej grubości cięcia
przełączanie pomiędzy pracą ciągłą i pojedynczym cięciem
regulacja wysokości tacy na bufor wraz z preparatem, całkowity ruch tacy co najmniej 15mm.
regulacja głośności sygnałów ostrzegawczych
regulacja retrakcji w zakresie co najmniej od 0 do 999µm, z możliwością całkowitego wyłączenia
5. Całkowity zasięg ruchu noża co najmniej 40mm
6. Regulacja amplitudy cięcia co najmniej w pięciu skokach: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; i 1mm
7. Regulowany kąt przyłożenia uchwytu noża w zakresie co najmniej od 5stopn. do 15stopn..
8. Certyfikat CE
9. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP
Gwarancja: min. 24 miesiące
Termin realizacji zamówienia: max. do 6 tygodni
Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie w zakresie obsługi urządzenia
II Kryteria oceny ofert
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).
III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu – Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: j.ciecko@nencki.edu.pl.
12. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Dostawa mikrotomu.
13. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
14. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
15. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji
e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia
(w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie)-wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi-2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
17. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany
w ofercie).
18. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
IV Dodatkowe informacje:
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij