Dostawa mikroskopu stereoskopowego

Dane organizatora MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
00-679 WARSZAWA
WILCZA 64
Tel. 22 629 32 21
Fax. 22 629 63 02
E-mail sekretariat@miiz.waw.pl
WWW www.miiz.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa Mikroskopu stereoskopowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa Mikroskopu stereoskopowego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miiz.waw.pl_1684147272372
LINK do SIWZ http://miiz.waw.pl/pl/zamowieniapubliczne/zapytaniaofertowe/1146-zapytanie-ofertowe-nr-da-06-d-zo-miiz-2023
Osoba do kontaktu Karol Szawaryn i Anna Jachner-Miśkiewicz
Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłużej niż sześć tygodni od daty podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
00-679 WARSZAWA
WILCZA 64

2023-05-17

Sposób składania ofert MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, WILCZA 64, 00-679 WARSZAWA Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE DA-06/D/ZO/MIIZ/2023
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa
Adres strony internetowej: https://miiz.waw.pl/pl/
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy pzp przewidzianymi dla zamówień zgodnie z art. 2.ust 1 pkt1, ustawy pzp z dnia 11 września 2019
3. Wykonawca złoży ofertę na załączonym formularzu ofertowym, załącznik nr 1
4. Zamawiający określa istotne postanowienia umowy w załączniku nr 2
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)/WYMAGANIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa Mikroskopu stereoskopowego o poniższych funkcjach i parametrach:
1. Nasadka dwuoczna z fototubusem o regulowanym kącie pochylenia okularów w zakresie min. 7-43stopn. do mikroskopów stereo;
2. Obraz nieodwrócony; liczba polowa min. 22, regulacja międzyźreniczna w zakresie 53-75 mm (typu Siedentopf).
3. Zwrotnica podziału świtała dwupozycyjna (100%/0%, 50%/50%).
4. Okulary z polem widzenia min. 22 z regulacją dioptrii w zakresie min. +/- 5.
5. Pokrętła do ogniskoania mikro i makro.
6. Zakres ogniskowania min. 80 mm, min. 36,8 mm/obrót dla pokrętła zgrubnego i 0,75/obrót dla pokrętła dokładnego.
7. Głowica zoom z układem optycznym Galileusza; faktor zoom w zakresie 16,4: 1, zakres powiększenia min. 7-110 (z obiektywem 1x, okularem 10x), pole widzenia min. 22.
8. Wbudowany mechanizm zatrzaskowy (click stop) 14 pozycyjny (m.in. z pozycjami 1,0/ 2,5/ 6,3).
9. Przesłona aperturowa.
10. Manualny dwupozycyjny rewolwer.
11. Mechanizm zatrzaskowy w pozycjach zgodnych z osią optyczną układu.
12. Dwa obiektywy: Obiektyw planapochromatyczny, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 1x, apertura min. 0,15, odległość czołowa min. 60 mm. Obiektyw stereo klasy Plan Apochromat, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 1,6x, apertura min. 0,23, odległość czołowa min. 30 mm.
13. Baza stereoskopu LED (czas świecenia min. 60000 godzin), bezstopniowa regulacja oświetlenia, min. 3 miejsca na wkładki. Wkładka do ciemnego pola. Wkładka do jasnego pola z możliwością zmiany kąta padania promieni. Wkładka do jasnego pola.
14. Oświetlacz zewnętrzny z dwoma wąsami (typu gęsia szyja). Diodowe źródło światła z elektroniczna przesłoną, średni czas świecenia min. 50000 godzin, maksymalna średnica światłowodu 9mm. Wąsy długości min 55 cm.
8 segmentowy oświetlacz zakładany na obiektyw, min. 80 diod, odległość robocza min. w zakresie 130-200 mm.
15. Gwarancja min 12 miesięcy
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż sześć tygodni od daty podpisania umowy
IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA z ZAMAWIAJĄCYM i Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: przetargi@miiz.waw.pl
Z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr DA-06-U-ZO-MIIZ-2023;
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Karol Szawaryn i Anna Jachner-Miśkiewicz.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga złożenia Oferty w postaci dokumentu elektronicznego lub skanu oryginalnej, podpisanej oferty, pocztą elektroniczną na adres: przetargi@miiz.waw.pl nie później niż do dnia 17.05.2023 do godziny 11.00.
2. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać nw. dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO
2) dokument uprawniający do reprezentacji osoby podpisujące ofertę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych, które Zamawiający może pobierać samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo;
3. Inne oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami ZO,
4. Wymogi formalne oferty:
a. oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;
b. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres przetargi@miiz.waw.pl. Z dopiskiem w temacie WYCOFANIE
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@miiz.waw.pl.
2. Termin otwarcia ofert: 31.05.2023, godzina 11.00
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena-powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ZO, które mają wpływ na ostateczną zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia; powinna zawierać podatek od towarów i usług i powinna być wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi: wartość przedmiotu zamówienia, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Cena oferty musi być podana w walucie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena jest ceną ryczałtową.
6. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. W przypadku błędnych obliczeń Wykonawcy w Formularzu ofertowym, Zamawiający dokona poprawy omyłki rachunkowej na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej netto.
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę przy spełnieniu postawionych warunków, cech i parametrów dotyczących zamówienia, opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (OPZ)
1) Kryterium: cena
2) Waga kryterium: 100%
3) Sposób oceny: Według wzoru: C= (cena oferty z najniższą ceną/cena oferty badanej) x 100
IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której projekt stanowią Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij