Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą i zestawem komputerowym

Dane organizatora MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
00-679 WARSZAWA
WILCZA 64
Tel. 22 629 32 21
Fax. 22 629 63 02
E-mail sekretariat@miiz.waw.pl
WWW www.miiz.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą i zestawem komputerowym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą i zestawem komputerowymPrzedmiot zamówienia stanowi: dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego wraz z kamerą i zestawem komputerowym do obsługi, oraz szkolenie użytkownika DA-02/P/MIIZ/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00477846-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbdeb9-168a-3a4c-2b90-840012027ccc
CPV 38.51.52.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 4) Zamawiający stawia warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie DOŚWIADCZENIA, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże: wykonanie 3 dostaw w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł netto każda w okresie 3 lat działalności lub jeśli działalność Wykonawcy jest krótsza –1 dostawy na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) katalog producenta oferowanego mikroskopu i kamery lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu 2) Certyfikat CE dla oferowanego mikroskopu i kamery, stwierdzający, że urządzenie produkowane jest zgodnie z zasadami opisanymi w dyrektywie RoHS II (2011/65/UE) lub zgodnie z analogicznymi zasadami dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) katalog producenta oferowanego mikroskopu i kamery lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu 2) Certyfikat CE dla oferowanego mikroskopu i kamery, stwierdzający, że urządzenie produkowane jest zgodnie z zasadami opisanymi w dyrektywie RoHS II (2011/65/UE) lub zgodnie z analogicznymi zasadami dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 2000.00
Osoba do kontaktu Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail przetargi@miiz.waw.pl
Adres strony internetowej (URL): www.miiz.waw.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 112 dni
Miejsce i termin składania ofert MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
00-679 WARSZAWA
WILCZA 64

2023-11-23

Sposób składania ofert e-zamówienia Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin dostawy 15
parametr techniczny 25
Uwagi 2023/BZP 00477846/01

Dostawy
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą i zestawem komputerowym
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum i Instytut Zoologii PAN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016912059
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wilcza 64
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-679
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miiz.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miiz.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą i zestawem komputerowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e2c8ce1-77c4-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477846
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e2c8ce1-77c4-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na przygotowanym przez Zamawiającego Formularzu oferty. Z pośrednictwem platformy może tez ofertę wycofać. Instrukcja sporządzenia oferty znajduje się na platformie e-Zamówienia https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf oraz w załączniku nr 4 i 4a do SWZ

Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adres email: przetargi@miiz.waw.pl
Składanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt a) adres email.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na portalu e-Zamówienia. Instrukcja znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ i/lub na portalu pod adresem https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym i złożona za pośrednictwem portalu e-Zamówienia dostępnego pod adresem https://media.ezamowienia.gov.pl. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. Oferty składane elektronicznie oraz każdy z załączników muszą być uprzednio podpisane podpisem elektronicznym
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do, wycofania oferty dostępnego na portalu e-Zamówienia (instrukcja pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf.. i udostępniona również w Załączniku nr 1 do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

angielski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA-02/P/MIIZ/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego wraz z kamerą i zestawem komputerowym do obsługi, oraz szkolenie użytkownika

4.2.6.) Główny kod CPV: 38515200-0 – Mikroskopy fluorescencyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametr techniczny
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 4) Zamawiający stawia warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie DOŚWIADCZENIA,
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże: wykonanie 3 dostaw w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł netto każda w okresie 3 lat działalności lub jeśli działalność Wykonawcy jest krótsza –1 dostawy na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) katalog producenta oferowanego mikroskopu i kamery lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu
2) Certyfikat CE dla oferowanego mikroskopu i kamery, stwierdzający, że urządzenie produkowane jest zgodnie z zasadami opisanymi w dyrektywie RoHS II (2011/65/UE) lub zgodnie z analogicznymi zasadami dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) katalog producenta oferowanego mikroskopu i kamery lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu
2) Certyfikat CE dla oferowanego mikroskopu i kamery, stwierdzający, że urządzenie produkowane jest zgodnie z zasadami opisanymi w dyrektywie RoHS II (2011/65/UE) lub zgodnie z analogicznymi zasadami dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2000 PLN (słownie: dwa tysiące),
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 23 grudnia 2023
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, o numerze:
24 1130 1017 0020 1465 5520 0001. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego (tytuł przelewu: nazwa postępowania) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a. gdy zmiany są spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności z uwagi na przesunięcie terminu udostępnienia Wykonawcy danych;
b. gdy zmiany są spowodowane wstrzymaniem prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
c. gdy wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią byłoby niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub niecelowe;
d. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia obejmująca zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
– w takim przypadku nastąpi zmiana świadczenia Wykonawcy w takim zakresie, w jakim zaistniałe okoliczności dotyczą przedmiotu Umowy.
3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem siły wyższej, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy;
b. zmiana obowiązującej stawki VAT;
c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
d. gdy wystąpią rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Strony – zmiana postanowień Umowy powinna być wprowadzona w zakresie postanowień rozbieżnych lub niejasnych poprzez doprowadzenie do ich jednoznacznego brzmienia.
4) Zmiany obowiązujących przepisów prawa:
a. w przypadku ust. 1 pkt 3 lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia Wykonawcy, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenia realizowane po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa
5) Zmiana terminu realizacji Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) powinna być adekwatna do przyczyny powstania konieczności jej dokonania, a zakres zmiany terminu powinien uwzględniać czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do dostosowana do zmiany przepisów prawa
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij