Dostawa mikroskopu cyfrowego

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa mikroskopu cyfrowego z analizatorem pierwiastkowym LIBS wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopu cyfrowego z analizatorem pierwiastkowym LIBS wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych mikroskopu cyfrowego z analizatorem pierwiastkowym LIBS wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, (zwanego dalej „Sprzętem”). Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu zawiera Załącznik nr 2 SWZ – Opis techniczno – zakresowy przedmiotu zamówienia.2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19 w Szczecinie;2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu stosownej instalacji (spasowania, zestawienia, podłączenia, wykonania konfiguracji, w tym w razie potrzeby konfiguracji informatycznej) poszczególnych elementów składających się na Sprzęt oraz kalibracji;3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XVII ust. 7-9 SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert);5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) jednodniowego (8 godzin zegarowych) podstawowego szkolenia instruktażowego w języku polskim, dla co najmniej 2 osób, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i praktycznej eksploatacji; 6) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty);b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu (Instrukcji Obsługi);c) Deklaracji zgodności UE dla Sprzętu;d) Innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w Załączniku nr 2 SWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu. Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2 SWZ.7) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programów komputerowych) wymienionych w Załączniku nr 2 SWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, bezterminowa i co najmniej jednostanowiskowa.3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu:1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;2) Wykonywanie minimum jednego przeglądu Sprzętu co 12 miesięcy w okresie udzielonej gwarancji, jednak nie mniej niż to wynika z zaleceń producenta Sprzętu – jeżeli z Instrukcji Obsługi, Karty Gwarancyjnej lub innych wydanych Kupującemu w tym zakresie dokumentów wynika, iż dla zachowania udzielonej gwarancji Sprzętu wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych w Okresie gwarancji;3) Aktualizacja oprogramowania (programów komputerowych), o których mowa w ust. 6 pkt 7) powyżej, w okresie udzielonej gwarancji na Sprzęt oraz minimum w okresie 5 lat po upływie terminu gwarancji;4) Kalibracja Sprzętu w okresie udzielonej gwarancji na Sprzęt oraz minimum w okresie 5 lat po upływie terminu gwarancji; 5) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu w okresie udzielonej gwarancji na Sprzęt oraz minimum w okresie 5 lat po upływie terminu gwarancji.4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 2 i 3 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 SWZ. ZP/WIMiM/588/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.zut.edu.pl_1656403373314
LINK do SIWZ http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-22.html
CPV 38.51.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie: 1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich). 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów). 3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie, w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ). 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. al. Piastów 17, 70-310, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail dzp@zut.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2022-07-05

Sposób składania ofert Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-03
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 70
okres gwarancji 20
skrócenie terminu dostawy 10
Uwagi 2022/BZP 00226218/01

Dostawy
Dostawa mikroskopu cyfrowego z analizatorem pierwiastkowym LIBS wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 – Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Nauka i Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mikroskopu cyfrowego z analizatorem pierwiastkowym LIBS wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7aa0b9f-f61e-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226218
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPZP.01.03.00-32-0001/21, pn.: „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-22.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:
1) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej (e-mail) dzp@zut.edu.pl
lub
2) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji, o którym mowa powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza komunikacji.
Szczegóły w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami podaje dział III ust. 8 – 10 SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, co jest niezbędne do możliwości złożenia Zamawiającemu oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal [Instrukcja użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na wskazanej w sekcji III.3.5) stronie internetowej miniPortalu → plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP, dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej]. Poprzez uczestnictwo
w niniejszym postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej
Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz regulaminu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji wynosi 150 MB.
4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta elektroniczna (Office365 lub
też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z
załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II SWZ)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 SWZ)
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WIMiM/588/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych mikroskopu cyfrowego z analizatorem pierwiastkowym LIBS wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, (zwanego dalej „Sprzętem”). Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu zawiera Załącznik nr 2 SWZ – Opis techniczno – zakresowy przedmiotu zamówienia.
2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19 w Szczecinie;
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu stosownej instalacji (spasowania, zestawienia, podłączenia, wykonania konfiguracji, w tym w razie potrzeby konfiguracji informatycznej) poszczególnych elementów składających się na Sprzęt oraz kalibracji;
3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XVII ust. 7-9 SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert);
5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) jednodniowego (8 godzin zegarowych) podstawowego szkolenia instruktażowego w języku polskim, dla co najmniej 2 osób, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i praktycznej eksploatacji;
6) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu (Instrukcji Obsługi);
c) Deklaracji zgodności UE dla Sprzętu;
d) Innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w Załączniku nr 2 SWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu.
Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2 SWZ.
7) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programów komputerowych) wymienionych w Załączniku nr 2 SWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, bezterminowa i co najmniej jednostanowiskowa.
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu:
1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;
2) Wykonywanie minimum jednego przeglądu Sprzętu co 12 miesięcy w okresie udzielonej gwarancji, jednak nie mniej niż to wynika z zaleceń producenta Sprzętu – jeżeli z Instrukcji Obsługi, Karty Gwarancyjnej lub innych wydanych Kupującemu w tym zakresie dokumentów wynika, iż dla zachowania udzielonej gwarancji Sprzętu wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych w Okresie gwarancji;
3) Aktualizacja oprogramowania (programów komputerowych), o których mowa w ust. 6 pkt 7) powyżej, w okresie udzielonej gwarancji na Sprzęt oraz minimum w okresie 5 lat po upływie terminu gwarancji;
4) Kalibracja Sprzętu w okresie udzielonej gwarancji na Sprzęt oraz minimum w okresie 5 lat po upływie terminu gwarancji;
5) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu w okresie udzielonej gwarancji na Sprzęt oraz minimum w okresie 5 lat po upływie terminu gwarancji.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 2 i 3 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 – Mikroskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w
odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEIDG w szczególności w sytuacji,
kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym
postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP – należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 2)
SWZ – należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu
specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu. Wzór Umowy – należy przez to rozumieć wzór umowy w niniejszym zamówieniu, którego treść zawiera załącznik nr 5 do SWZ. W niniejszym postępowaniu, obok obligatoryjnych podstaw (przesłanek) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy (przesłanki) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
2022 poz. 835).

Numer informacji: 2022-BZP-00226218-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij