Dostawa mikroskopów laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa mikroskopów laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów laboratoryjnych obejmująca: – część 2: dostawę mikroskop…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopów laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów laboratoryjnych obejmująca: – część 2: dostawę mikroskopów z kamerą-2 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=umcs.pl_1670939954700
LINK do SIWZ http://www.umcs.pl/pl/zapytania-ofertowe,2282,dostawa-mikroskopow-laboratoryjnych,125135.chtm
CPV 38.51.00.00
Osoba do kontaktu tel/ fax: +48 81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5

2023-01-03

Sposób składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów laboratoryjnych obejmująca:
– część 1: dostawę mikroskopów optycznych jasnego pola-4 szt.
– część 2: dostawę mikroskopów z kamerą-2 szt.
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksimum 2 części.
CPV: 38510000-3 – Mikroskopy
4. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
5. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert (dla obu części).
6. Osoby upoważnione do kontaktu: Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy: skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, pełnomocnictwo, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych firmy.
3) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 03.01.2023 r. do godz. 11.00.
5) Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:
Oferta w postępowaniu na dostawę mikroskopów laboratoryjnych (PU/60-2022/DZP-a)
6) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena brutto, odpowiednio do części, podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
9. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty (dla obu części) jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
10. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę, odpowiednio do części, wg projektowanych postanowień umowy zawartych w załączniku nr 3 z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
11. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej UMCS.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
13. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp w zakresie mającym zastosowanie oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
Dokumenty zamówienia:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2-Formularz oferty
Załącznik nr 3-Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art.13 RODO
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij