Dostawa mikroskopów

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25
Tel. 71 320 50 20
Fax. 71 320 56 17
E-mail igig@up.wroc.pl
WWW upwr.edu.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa mikroskopów dla Ośrodka Badań Przedklinicznych i Transplantacji Komórkowych oraz dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej –…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopów dla Ośrodka Badań Przedklinicznych i Transplantacji Komórkowych oraz dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 2 części. MikroskopyPrzedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopów dla Ośrodka Badań Przedklinicznych i Transplantacji Komórkowych oraz dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 2 części:CZĘŚĆ 1: Mikroskop epifluorescencyjny z możliwością obrazowania z zastosowaniem kontrastu fazowego z zestawem komputerowym (1 szt.):CZĘŚĆ 2: Mikroskop optyczny (1 szt.). Mikroskop optyczny z zestawem komputerowy z możliwością wykonywania zdjęć (1 szt.). Mikroskop stereoskopowy (2 szt.)Mikroskop epifluorescencyjny z możliwością obrazowania z zastosowaniem kontrastu fazowego z zestawem komputerowym (1 szt.) Część nr 1 Mikroskop epifluorescencyjny z możliwością obrazowania z zastosowaniem kontrastu fazowego z zestawem komputerowym (1 szt.) 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a) dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.1 do SWZ; b) dokumencie pn.:„Część 1 _12.12.2022_PassMark – CPU Benchmarks – List of Benchmarked CPUs”, stanowiącym Załącznik nr 6.A do SWZ, c) dokumencie pn.: „Część 1 _12.12.2022_PassMark Software – Video Card (GPU) Benchmark Charts – Video Card Model List”, stanowiącym Załącznik nr 6.B do SWZ 2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn.: „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ; 3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot; 4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich; 5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego; 6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego; 7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia 2- dniowego (w sumie 8 godzin) szkolenia dla grupy 5 osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa przedmiotu zamówienia, obsługa oprogramowania, instruktaż w zakresie wymiany części zużywalnych i wymiennych. Szkolenie winno się odbyć w terminie do 5 dni roboczych po instalacji i uruchomieniu przedmiotu zamówienia. Dokładne terminy szkolenia zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Mikroskop optyczny (1 szt.). Mikroskop optyczny z zestawem komputerowy z możliwością wykonywania zdjęć (1 szt.). Mikroskop stereoskopowy (2 szt.) Część nr 2 Mikroskop optyczny (1 szt.). Mikroskop optyczny z zestawem komputerowy z możliwością wykonywania zdjęć (1 szt.). Mikroskop stereoskopowy (2 szt.) 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.2 do SWZ; 2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ. 3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany), nieuszkodzony, niepowystawowy, nie posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie być przedmiotem praw osób trzecich; 4) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego; 5) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego; 6) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia u Zamawiającego szkolenia. Szkolenie odbędzie się w dniu dostawy, po zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia i ma dotyczyć mikroskopu optycznego z zestawem komputerowym. Szkolenie musi być przeprowadzone w wymiarze jednej (1) godziny dla grupy 2 osób wskazanych przez Zamawiającego. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa mikroskopu optycznego z zestawem komputerowym, obsługa oprogramowania, instruktaż wymiany części zużywalnych i wymiennych.
Specyfikacja https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130000-zl/dostawy
CPV 38.00.00.00, 38.51.00.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 896-000-53-54 C.K. Norwida 25 Wrocław 50-375 Katarzyna Budzyńska +48 713205428 katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl www.upwr.edu.pl www.upwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25

2023-03-17

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,116291,4b499f83e8406b8e515e2980e06ac76b.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,116291,4b499f83e8406b8e515e2980e06ac76b.html Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 030-083844
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-53-54
Adres pocztowy: C.K. Norwida 25
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-375
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Budzyńska
E-mail:
katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl
Tel.: +48 713205428
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.upwr.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
www.upwr.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,116291,4b499f83e8406b8e515e2980e06ac76b.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,116291,4b499f83e8406b8e515e2980e06ac76b.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mikroskopów dla Ośrodka Badań Przedklinicznych i Transplantacji Komórkowych oraz dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 2 części. Mikroskopy

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopów dla Ośrodka Badań Przedklinicznych i Transplantacji Komórkowych oraz dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 2 części:
CZĘŚĆ 1: Mikroskop epifluorescencyjny z możliwością obrazowania z zastosowaniem kontrastu fazowego z zestawem komputerowym (1 szt.):
CZĘŚĆ 2: Mikroskop optyczny (1 szt.). Mikroskop optyczny z zestawem komputerowy z możliwością wykonywania zdjęć (1 szt.). Mikroskop stereoskopowy (2 szt.)

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 331 722.20 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mikroskop epifluorescencyjny z możliwością obrazowania z zastosowaniem kontrastu fazowego z zestawem komputerowym (1 szt.)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności, ul. Chełmońskiego 39, 51-630 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Mikroskop epifluorescencyjny z możliwością obrazowania z zastosowaniem kontrastu fazowego z zestawem komputerowym (1 szt.)
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.1 do SWZ;
b) dokumencie pn.:„Część 1 _12.12.2022_PassMark – CPU Benchmarks – List of Benchmarked CPUs”, stanowiącym Załącznik nr 6.A do SWZ,
c) dokumencie pn.: „Część 1 _12.12.2022_PassMark Software – Video Card (GPU) Benchmark Charts – Video Card Model List”, stanowiącym Załącznik nr 6.B do SWZ
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn.: „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ;
3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, NIEuszkodzony, NIEużywany, NIE może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, NIE może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej NIE mógł być wykorzystywany
w jakimkolwiek celu przez inny podmiot;
4) przedmiot zamówienia NIE może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz NIE może być przedmiotem praw osób trzecich;
5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) NIEzbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z NIEgo;
6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego;
7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia 2- dniowego (w sumie 8 godzin) szkolenia dla grupy 5 osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa przedmiotu zamówienia, obsługa oprogramowania, instruktaż w zakresie wymiany części zużywalnych i wymiennych. Szkolenie winno się odbyć w terminie do 5 dni roboczych po instalacji i uruchomieniu przedmiotu zamówienia. Dokładne terminy szkolenia zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Czas naprawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 268 591.51 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy przy czym dokładna data dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia w tym terminie, z uwagi na trwające inne prace montażowe w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mikroskop optyczny (1 szt.). Mikroskop optyczny z zestawem komputerowy z możliwością wykonywania zdjęć (1 szt.). Mikroskop stereoskopowy (2 szt.)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce – ul. Bartnicza 2; 51-513 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Mikroskop optyczny (1 szt.). Mikroskop optyczny z zestawem komputerowy z możliwością wykonywania zdjęć (1 szt.). Mikroskop stereoskopowy (2 szt.)
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.2 do SWZ;
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ.
3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany), NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, NIE posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz NIE być przedmiotem praw osób trzecich;
4) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) NIEzbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z NIEgo;
5) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego;
6) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia u Zamawiającego szkolenia. Szkolenie odbędzie się w dniu dostawy, po zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia i ma dotyczyć mikroskopu optycznego z zestawem komputerowym. Szkolenie musi być przeprowadzone w wymiarze jednej (1) godziny dla grupy 2 osób wskazanych przez Zamawiającego. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa mikroskopu optycznego z zestawem komputerowym, obsługa oprogramowania, instruktaż wymiany części zużywalnych i wymiennych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Czas naprawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 130.69 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia – do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
1.3. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) zwana dalej: „Ustawą o sankcyjną”.
1.4. w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zwanym dalej: „Rozporządzeniem sankcyjnym”.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje odpowiednio zgodnie z art. 111 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 oraz 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy sankcyjnej, zgodnie z art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego.
4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy NIE zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy NIE zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający NIE stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający NIE stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający NIE stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował:
dla Części nr 1 – co najmniej jedną dostawę mikroskopu z kamerą o łącznej wartości co najmniej 160 000 zł brutto;
dla Części nr 2 – co najmniej jedną dostawę mikroskopu/mikroskopów o wartości co najmniej 30 000 zł brutto.
Wyjaśnienie:
a) przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie wartość dostawy wykonanej w ramach jednej umowy;
b) okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
c) do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek określony w pkt 1.4. powyżej za spełniony dla danej Części, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, NIEzależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.4 powyżej spełnić go samodzielnie.
4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a TAKże bada, czy NIE zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek NIEudostępnienia tych zasobów, chyba że za NIEudostępnienie zasobów podmiot ten NIE ponosi winy.
4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.5. Wykonawca NIE może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert NIE polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
A. OŚWIADCZENIA, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.Wykonawca składa wraz z ofertą:
1.1 oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej: „JEDZ”.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
1.1.1. Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w ust. 1.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
1.1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia NIE obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego. W związku z tym Wykonawca dołącza do Oferty oświadczenie odrębne w stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ (zgodne w treści z Załącznikiem nr 2A do SWZ dla Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.1.3. Informacja o podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej może zostać uwzględniona w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji Zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego (oprócz podstaw do wykluczenia, o których mowa w ustawie Pzp).
1.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ), o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem (JEDZ), o którym mowa w ust. 1.1 powyżej, TAKże oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.1.6. Sporządzając oświadczenie JEDZ Wykonawca może skorzystać z NIEodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem
http://espd.uzp.gov.pl/
. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie .xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją, wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD.
1.1.7. W oświadczeniu JEDZ należy:
• wypełnić w całości Część nr II,
• wypełnić w Części nr III – punkty A, B, C i D w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych w SWZ,
• wypełnić w Części IV wyłącznie sekcję α (alfa) – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji,
• wypełnić w całości Część VI
• NIE wypełniać Części V.
1.2. oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie dotyczące zakazu, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. Wzór stanowi Zał. nr 2A do SWZ.
1.2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
1.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
1.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego stanowi Zał. nr 3A do SWZ.
1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące zakazu, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. Wzór stanowi Zał. nr 2B do SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania NIE wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby.
B. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych:
2. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
● wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;
● wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.
2.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.4. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
● w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
● w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
● w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
● w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
oraz, o których mowa:
● w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej;
● w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego.
Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 7 do SWZ.
3. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
3.1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wzór Wykazu stanowi Zał. nr 4 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 powyżej (z wyj. oświadczenia w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa oddzielnie podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia
z postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty i oświadczenia TAKie, jak wymagane dla Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy czym zamiast:
6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1. powyżej;
6.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.3 powyżej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6.3 powyżej stosuje się.
6.5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 6 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający NIE żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który NIE jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w dokumencie pn.:„Projektowane postanowienia umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ dla Części nr 1 oraz Załącznik nr 5.2 do SWZ dla Części nr 2.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
3.Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ dokonywane będą w PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,116291,4b499f83e8406b8e515e2980e06ac76b.html
poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 uPzp, składa się, pod rygorem NIEważności w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w języku polskim.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać:
1.1. Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców/Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ).
1.3. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców dotyczące zakazu, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej (Załącznik nr 2A do SWZ).
1.4. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące zakazu, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 2B do SWZ).
1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 3A do SWZ).
1.6. Pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 9 rozdziału 13 SWZ.
1.7. Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa- zgodnie z treścią rozdziału 13 pkt 3 SWZ – jeżeli dotyczy,
1.8. Dokument pn. „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6.1 – 6.2 do SWZ – odpowiednio dla Części nr 1 – 2 (dokument ten stanowi treść oferty).
1.9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 9 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia-jeżeli dotyczy.
Wyjaśnienie:
Załączniki do SWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SWZ
2. Zamawiający NIE będzie wzywał na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca jest zobowiązany złożyć je wraz z ofertą.
3. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium ani wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Sposób komunikacji określono w rozdz.10 SWZ.
5. Sposób składania ofert określono w rozdz. 15 SWZ.
6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz.29 SWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Szczegóły określa rozdz.13 pkt 4 SWZ.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp
– skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)
4. Odwołanie przysługuje na:
1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.
6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
030
2023
Następna aktualizacja:
13/02/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij