Dostawa mikroskopów

Dane organizatora UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Tel. 32 359 19 56
Fax. 32 359 20 48
E-mail info@us.edu.pl
WWW www.us.edu.pl/
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa mikroskopów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopów Numer referencyjny: DZP.381.058.2022.DWU1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane), zwanych dalej „Sprzętem”. Oferowany Sprzęt musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), być w aktualnej ofercie producenta na dzień składania ofert, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów.2) Zakres zamówienia wskazano w SWZ.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w SWZ.Część A – mikroskop rentgenowski (mikrotomograf) Część nr 1 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu rentgenowskiego (mikrotomografu) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane), zwanego dalej „Sprzętem”. Oferowany Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), być w aktualnej ofercie producenta na dzień składania ofert, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów. 2) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ. 3) Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 4) Gwarancja: nie krótsza niż 24 miesiące (na wszystkie elementy). Część B – mikroskop konfokalny z wyposażeniem Część nr 2 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu konfokalnego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane), zwanego dalej „Sprzętem”. Oferowany Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), być w aktualnej ofercie producenta na dzień składania ofert, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów. 2) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ. 3) Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 4) Gwarancja: nie krótsza niż 24 miesiące (na wszystkie elementy).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1657093422912
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/635479
CPV 38.51.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 uPzp (obligatoryjne p. wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 5) i 7) uPzp (fakultatywne p. wykluczenia). W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), która weszła w życie 16.04.2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawy wykluczenia szczegółowo opisane w SWZ.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów. 3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty: 1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w rozdziale IV ust. 1 i 2 SWZ – oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą. 2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i pkt 3) SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj. a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, b) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa),c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 – zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ. 4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Dokument składany wraz ofertą. 2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania NIE wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Dokument składany wraz ofertą. 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/us.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczyIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczyIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
Osoba do kontaktu Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 Katowice 40-007 +48 323591334 artur.baran@us.edu.pl +48 323592048 http://www.us.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 60
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12

2022-08-01

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/us Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 127-360921
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
E-mail:
artur.baran@us.edu.pl
Tel.: +48 323591334
Faks: +48 323592048
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.us.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wyższa Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mikroskopów
Numer referencyjny: DZP.381.058.2022.DWU

II.1.2) Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane), zwanych dalej „Sprzętem”. Oferowany Sprzęt musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), być w aktualnej ofercie producenta na dzień składania ofert, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów.
2) Zakres zamówienia wskazano w SWZ.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część A – mikroskop rentgenowski (mikrotomograf)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski,
Centrum Mikroskopowego Badania Materii
ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu rentgenowskiego (mikrotomografu) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane), zwanego dalej „Sprzętem”. Oferowany Sprzęt musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), być w aktualnej ofercie producenta na dzień składania ofert, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów.
2) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.
3) Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.
4) Gwarancja: NIE krótsza niż 24 miesiące (na wszystkie elementy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne (P) / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. ”Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”, zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część B – mikroskop konfokalny z wyposażeniem
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski,
Centrum Mikroskopowego Badania Materii
ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu konfokalnego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane), zwanego dalej „Sprzętem”. Oferowany Sprzęt musi być fabrycznie nowy, NIEużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2021), być w aktualnej ofercie producenta na dzień składania ofert, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny Sprzętów.
2) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.
3) Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.
4) Gwarancja: NIE krótsza niż 24 miesiące (na wszystkie elementy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne (P) / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. ”Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”, zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 uPzp (obligatoryjne p. wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 5) i 7) uPzp (fakultatywne p. wykluczenia). W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), która weszła w życie 16.04.2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawy wykluczenia szczegółowo opisane w SWZ.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów. 3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty: 1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w rozdziale IV ust. 1 i 2 SWZ – oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą.
2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i pkt 3) SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj. a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, b) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa),c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 – zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ. 4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Dokument składany wraz ofertą. 2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania NIE wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Dokument składany wraz ofertą. 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający NIE określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 11:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykaz wymaganych przedmiotowych środków dowodowych (dotyczy wszystkich części postępowania):
Dotyczy wszystkich części: Opis techniczny oferowanych Sprzętów (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – jeśli jest wymagane), ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych Sprzętów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ). Wystarczające będzie złożenie załącznika nr 2 do SWZ wypełnionego w sposób określony powyżej oraz w wymaganej formie.
.Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośredni od osoby fizycznej , której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdz. XVI ust. 5 SWZ, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
.
4. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) Część A postępowania: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł, 00/100),
2) Część B postępowania: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł, 00/100),
Szczegółowe informacje odnośnie wadium, w tym jego formy, zawiera rozdz. VII SWZ dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us
.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/224587803

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;
5) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
6) Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departamen Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
127
2022
Następna aktualizacja:
06/07/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij