Dostawa mieszadeł magnetycznych

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail kancelaria@prz.edu.pl
WWW w.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa mieszadeł magnetycznych dla Katedry Chemii Fizycznej PRz….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mieszadeł magnetycznych dla Katedry Chemii Fizycznej PRz.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1657792192510
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56893
CPV 42.99.64.00
Osoba do kontaktu mgr inż. Aneta Gosztyła – tel. (017) 8653838 e-mail agosztyla@prz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 90 dni od daty udzielenia zamówienia
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-07-21

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
cena:100
:100
Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.:100
Uwagi Zapytanie ofertowe
Podstawa prawna ogłoszenia: nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr inż. Aneta Gosztyła – tel. (017) 8653838 e-mail agosztyla@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis
Temat: Dostawa mieszadeł magnetycznych dla Katedry Chemii Fizycznej PRz.
Wspólny Słownik Zamówień: 42996400-8 – Mieszadła
Opis:
2 szt. x Mieszadło magnetyczne z grzaniem:
cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury,
wyposażone w dodatkowy obwód bezpieczeństwa (płyta grzejna odłączana przez dwa niezależne czujniki temperatury),
zakres temperatury 20 do 300stopn.C,
Zakres prędkości (obr./min): 100-1400,
maksymalna objętość cieczy: 20,
wyposażone w czujnik temperatury PT1000 z V4A (dł. 240 mm, śr. 3 mm) z dokładnością regulacji temperatury ± 1 stopn.C oraz w mocowanie do czujnika temperatury.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1. Zamówienie nie może być dzielone przez wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.
2. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów jeśli Zamawiający wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności.
5. Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego z nazwy przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe.
8. Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki oferowanych produktów.
9. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:
– wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;
– wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;
10. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.
12. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.
13. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
III. TERMIN REALIZACJI
90 dni od daty udzielenia zamówienia
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wraz z ofertą należy złożyć:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanych produktów potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (w języku polskim).
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.
6. Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
7. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.
8. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres
e-mail: agosztyla@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert (e-mail): do dnia 2022.07.21 do godz. 10.00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022.07.21 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
VIII. BADANIE OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
2. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: agosztyla@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij