Dostawa mętnościomierza laboratoryjnego

Dane organizatora OKRĘGOWY URZĄD MIAR W ŁODZI
90-132 ŁÓDŹ
NARUTOWICZA 75
Tel. 42 678 77 66
Fax. 42 678 37 68
E-mail oum.lodz@gum.gov.pl
WWW bip.lodz.gum.gov.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa Mętnościomierza laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa Mętnościomierza laboratoryjnego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.lodz.gum.gov.pl_1695380453426
LINK do SIWZ http://bip.lodz.gum.gov.pl/b05/ogloszenia/zamowienia-publiczne-do/2811,Metnosciomierz-laboratoryjny-TL2360-produkcji-Hach-Lange.html
Wymagany termin realizacji zamówienia do 17.11.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert OKRĘGOWY URZĄD MIAR W ŁODZI
90-132 ŁÓDŹ
NARUTOWICZA 75

2023-09-29

Sposób składania ofert OKRĘGOWY URZĄD MIAR W ŁODZI, NARUTOWICZA 75, 90-132 ŁÓDŹ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Zaproszenie do składania ofert
Specyfikacja Zamówienia (SZ)
1. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zaprasza do złożenie oferty na dostawę Mętnościomierza laboratoryjnego.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Mętnościomierz laboratoryjny TL2360 produkcji Hach Lange spełniający następujące wymagania:
– zakres pomiarowy: 0-10 000 NTU,
– dokładność: 0-1000NTU (±2% odczytu + 0,01 NTU),
– rozdzielczość: 0,001 NTU,
– powtarzalność: ± 1%
Inne wymagania:
– Mętnościomierz będzie dostarczony z dokumentacją w języku polskim,
– Dostawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Mętnościomierza,
– Dostawca dokona pierwszego uruchomienia Mętnościomierza po jego dostarczeniu do Zamawiającego,
– Przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z kartą produktu,
– Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące.
1.2. Miejsce dostawy: Okręgowy Urząd Miar, ul; Narutowicza 75, 90-132 Łódź.
1.3. Termin realizacji zamówienia: do 17.11.2023 r.
2. Informacje dotyczące warunków składania oferty:
2.1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są:
– Naczelnik Wydziału Obsługi: Dagmara Wojtasiak – Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, pok. 114, tel. 693 644 819, (042) 678-70-85
– specjalista ds. zamówień publicznych: Jacek Szczeblewski – Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, pok. 111, tel. (042) 678-77-66 wew. 603
2.2. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
3. Sposób przygotowania i składania ofert (wycofywanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert)
3.1. Ofertę należy złożyć w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi ul. Narutowicza 75 w sekretariacie lub przesłać mailem na adres oum.lodz.rag@poczta.gum.gov.pl w postaci skanu podpisanych dokumentów do dnia 29.09.2023 r. do godz. 9.00.
3.2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawartość ofert.
4.1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:
– wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku wraz z wymaganymi załącznikami;
– parafowany na znak akceptacji wzór umowy;
– oświadczenie złożone przez uprawnionego przedstawiciela oferenta na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.2. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.
5. Ocena oferty.
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena – 100 %,
6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawiera wzór umowy, który oferent musi parafować jako znak jej akceptacji oraz dołączyć do składanej oferty.
7. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
1. Załącznik nr 1-Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3-Oświadczenie oferenta
Łódź, dn. 21.09.2023 r
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij