Dostawa mebli laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 24 65
Fax. 58 347 14 02
E-mail sekretariat.weia@pg.edu.pl
WWW eia.pg.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa mebli laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mebli laboratoryjnych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1667997860674
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=10966
Osoba do kontaktu tel. 58 347 14 02
fax 58 347 18 02
e-mail zamowienia.weia@pg.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2022-11-18

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
ZAMÓWIENIE NR ZZ/384/014/22
I. Zamawiający
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, prowadząc zamówienie na podstawie art.2 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert na dostawa mebli laboratoryjnych.
II. Przedmiot zamówienia
1. Dostawa mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 2 do zamówienia.
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części, tj. na:
a) część 1: tj. dostawę stolików mobilnych z pólkami,
b) część 2: tj. dostawę szafek laboratoryjnych,
c) część 3: tj. dostawę hokerów i krzeseł laboratoryjnych.
III. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru druku OFERTA stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Oferta musi zawierać podpis osoby (podpisy osób) uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Przy podpisywaniu wszelkich dokumentów wymaga się zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
IV. Sposób obliczenia ceny:
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, związane z realizacją zamówienia oraz ująć wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest cena brutto podana cyframi i słownie na druku Oferta.
3. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wpisać w odpowiednie miejsce na druku Oferta.
4. Cena oferty o której mowa w pkt.3, będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążące dla stron umowy.
5. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. 58 347 14 02
Wydział Elektrotechniki i Automatyki fax 58 347 18 02
ul. Narutowicza 11/12 e-mail zamowienia.weia@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.eia.pg.edu.pl
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI
V. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty: waga 100%.
2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
VI. Maksymalny termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
VIII. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Ofertę należy przesłać na załączonym druku Oferta do dnia 18.11.2022 r., do godziny 15.00 na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 104 z dopiskiem: ZZ/384/014/22:
Dostawa mebli laboratoryjnych- część……. dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki,
bądź na adres e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl
Ewentualne pytania proszę kierować na wskazany powyżej adres e-mail.
Załączniki:
1) Oferta,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3) Wzór umowy,
4) Protokół zdawczo – odbiorczy (wzór).
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 347 14 02
fax 58 347 18 02
e-mail zamowienia.weia@pg.edu.pl
www.eia.pg.edu.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij