Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
KAZIMIERZOWSKA 29
Tel. 25 632 64 59
Fax. 25 632 55 84
E-mail wiw@wiw.mazowsze.pl
WWW www.wiw.mazowsze.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce
Treść zamówienia Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Numer referencyjny: WIW-AD272.12.2022Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:a) Pakiet nr 1: Dostawa płytek Petriego, Pakiet nr 2: Dostawa płytek i taśm do zaklejania, Pakiet nr 3: Dostawa mikropłytek i taśm do zaklejania, Pakiet nr 4: Dostawa probówek do homogenizacji, Pakiet nr 5: Dostawa probówek i statywów do probówek, Pakiet nr 6: Dostawa mikropłytekPakiet nr 1: Dostawa płytek Petriego Część nr 1 Dostawa płytek Petriego – zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet nr 2: Dostawa płytek i taśm do zaklejania Część nr 2 Dostawa płytek i taśm do zaklejania – zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet nr 3: Dostawa mikropłytek i taśm do zaklejania Część nr 3 Dostawa mikropłytek i taśm do zaklejania – zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet nr 4: Dostawa probówek do homogenizacji Część nr 4 Dostawa probówek do homogenizacji – zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet nr 5: Dostawa probówek i statywów do probówek Część nr 5 Dostawa probówek i statywów do probówek – zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet nr 6: Dostawa mikropłytek Część nr 6 Dostawa probówek i statywów do probówek – zgodnie z zapisami SWZ.
Specyfikacja https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=SIEDLCE&ContractingEntityName=WOJEW%C3%93DZKI%20INSPEKTORAT%20WETERYNARII%20
CPV 19.52.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkaniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez NIEgo oferty. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach PL ul. Kazimierzowska 29 Siedlce 08-110 Piotr Pośrednik +48 256326459-32 zamowienia@wiw.mazowsze.pl www.wiw.mazowsze.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 21
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
KAZIMIERZOWSKA 29

2022-05-31

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi 2022/S 094-258665
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 29
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Pośrednik
E-mail:
zamowienia@wiw.mazowsze.pl
Tel.: +48 256326459-32
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.wiw.mazowsze.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
Numer referencyjny: WIW-AD272.12.2022

II.1.2) Główny kod CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:a) Pakiet nr 1: Dostawa płytek Petriego, Pakiet nr 2: Dostawa płytek i taśm do zaklejania, Pakiet nr 3: Dostawa mikropłytek i taśm do zaklejania, Pakiet nr 4: Dostawa probówek do homogenizacji, Pakiet nr 5: Dostawa probówek i statywów do probówek, Pakiet nr 6: Dostawa mikropłytek

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 394 930.12 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1: Dostawa płytek Petriego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS:
PL924 Ostrołęcki
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa płytek Petriego – zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 735.54 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić dodatkowo przedmiot zamówienia w maksymalnej ilości określonej w Rozdziale III – tabela pt. „Zakres objęty prawem opcji”.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2: Dostawa płytek i taśm do zaklejania
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL924 Ostrołęcki
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa – Oddział Terenowy w Siedlcach i Ostrołęce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa płytek i taśm do zaklejania – zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 920.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić dodatkowo przedmiot zamówienia w maksymalnej ilości określonej w Rozdziale III – tabela pt. „Zakres objęty prawem opcji”.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3: Dostawa mikropłytek i taśm do zaklejania
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL924 Ostrołęcki
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa – Oddział Terenowy w Siedlcach i Ostrołęce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa mikropłytek i taśm do zaklejania – zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 066.17 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić dodatkowo przedmiot zamówienia w maksymalnej ilości określonej w Rozdziale III – tabela pt. „Zakres objęty prawem opcji”.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4: Dostawa probówek do homogenizacji
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL924 Ostrołęcki
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa – Oddział Terenowy w Siedlcach i Ostrołęce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa probówek do homogenizacji – zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 004 171.25 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić dodatkowo przedmiot zamówienia w maksymalnej ilości określonej w Rozdziale III – tabela pt. „Zakres objęty prawem opcji”.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5: Dostawa probówek i statywów do probówek
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS:
PL924 Ostrołęcki
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa – Oddział Terenowy w Siedlcach i Ostrołęce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa probówek i statywów do probówek – zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 310 602.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić dodatkowo przedmiot zamówienia w maksymalnej ilości określonej w Rozdziale III – tabela pt. „Zakres objęty prawem opcji”.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6: Dostawa mikropłytek
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL924 Ostrołęcki
Kod NUTS:
PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa – Oddział Terenowy w Siedlcach i Ostrołęce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa probówek i statywów do probówek – zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 434.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić dodatkowo przedmiot zamówienia w maksymalnej ilości określonej w Rozdziale III – tabela pt. „Zakres objęty prawem opcji”.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez NIEgo oferty. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:
2022/S 079-211403

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce – budynek A – pokój nr 18.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce “Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w formie elektronicznej na skrzynkę
iod@wiw.mazowsze.pl
lub telefonicznie +48 256326459 w. 46. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje NIEpodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje NIE będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z tymże jeżeli realizacja tego prawa wymagałaby NIEwspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z tego uprawnienia NIE ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. NIE przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie:10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
094
2022
Następna aktualizacja:
17/05/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij