Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń laboratoryjnych

Organizator
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
31-571 KRAKÓW
MOGILSKA 109
Telefon: 47 835 48 62
Fax: 47 835 40 12
Email: zamowiena.fundusze@malopolska.policja.gov.pl 
WWW: https://malopolska.policja.gov.pl/
Kontakt
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE, ul. ul. Mogilska 109, 31-571, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl 
Adres strony internetowej (URL): https://malopolska.policja.gov.pl/
Województwo/Powiat
małopolskie / Kraków
Dodatkowe lokalizacje
małopolskie / Kraków
Opis
ZP.26.2024 – Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń laboratoryjnych

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:a) Zadanie 1 – Materiały do urządzeń PerkinElmer2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SWZ. Niezaznaczenie z równoczesnym brakiem dokumentów, o których mowa w ust. 4, będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.4. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SWZ, ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.5. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych a także wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.7. Maksymalna wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu cenowym.8. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).9. Długość okresu gwarancji w zakresie materiałów w poszczególnych zadaniach wynosi minimum 12 miesięcy ma każdą pozycję, licząc od dnia podpisania protokołu obioru.10. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą dostawy).11. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:b) Zadanie 2 – Materiały do urządzeń Shimadzu2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SWZ. Niezaznaczenie z równoczesnym brakiem dokumentów, o których mowa w ust. 4, będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.4. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SWZ, ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.5. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych a także wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.7. Maksymalna wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu cenowym.8. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).9. Długość okresu gwarancji w zakresie materiałów w poszczególnych zadaniach wynosi minimum 12 miesięcy ma każdą pozycję, licząc od dnia podpisania protokołu obioru.10. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą dostawy).11. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:c) Zadanie 3 – Materiały do urządzeń Eppendorf2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SWZ. Niezaznaczenie z równoczesnym brakiem dokumentów, o których mowa w ust. 4, będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.4. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SWZ, ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.5. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych a także wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.7. Maksymalna wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu cenowym.8. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).9. Długość okresu gwarancji w zakresie materiałów w poszczególnych zadaniach wynosi minimum 12 miesięcy ma każdą pozycję, licząc od dnia podpisania protokołu obioru.10. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą dostawy).11. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:d) Zadanie 4 – Odczynniki laboratoryjne2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SWZ. Niezaznaczenie z równoczesnym brakiem dokumentów, o których mowa w ust. 4, będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.4. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SWZ, ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.5. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych a także wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.7. Maksymalna wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu cenowym.8. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).9. Długość okresu gwarancji w zakresie materiałów w poszczególnych zadaniach wynosi minimum 12 miesięcy ma każdą pozycję, licząc od dnia podpisania protokołu obioru.10. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą dostawy).11. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:e) Zadanie 5 – Materiały do urządzeń Hamilton2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SWZ. Niezaznaczenie z równoczesnym brakiem dokumentów, o których mowa w ust. 4, będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.4. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SWZ, ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.5. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych a także wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.7. Maksymalna wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu cenowym.8. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).9. Długość okresu gwarancji w zakresie materiałów w poszczególnych zadaniach wynosi minimum 12 miesięcy ma każdą pozycję, licząc od dnia podpisania protokołu obioru.10. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą dostawy).11. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Część 6: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:f) Zadanie 6 – Materiały do urządzeń Thermo Fisher2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SWZ. Niezaznaczenie z równoczesnym brakiem dokumentów, o których mowa w ust. 4, będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.4. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SWZ, ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.5. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych a także wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.7. Maksymalna wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu cenowym.8. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).9. Długość okresu gwarancji w zakresie materiałów w poszczególnych zadaniach wynosi minimum 12 miesięcy ma każdą pozycję, licząc od dnia podpisania protokołu obioru.10. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą dostawy).11. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.

ZP.26.2024

Termin składania ofert 25-03-2024
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
MOGILSKA 109
31-571 KRAKÓW
małopolskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij