Dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej

Dane organizatora GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1
Tel. 32 258 20 00
Fax. 32 259 65 33
E-mail gig@gig.eu
WWW www.gig.eu/
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego: Część 1 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego reaktora upłynniania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego: Część 2 – Dostawa materiałów do konserwacji i naprawy do posiadanej przez Zamawiającego aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. FZ/5837/SK/23/SO
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00382960-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbaea6-0ba6-dbd8-8bb8-ab001128c714
CPV 38.90.00.00, 43.80.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zgodnie z SWZ Rozdział XIII. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Plac Gwarków 1, 40-166, Katowice, woj. śląskie, państwo PL, tel. 32 259 25 47, 32 259 25 55, e-mail mwallenburg@gig.eu, skolinska@gig.eu
Adres strony internetowej (URL): www.gig.eu
Wymagany termin realizacji zamówienia 2 miesiące
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1

2023-09-14

Sposób składania ofert Platforma e – Zamówienia Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-13
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena
część 2: cena
Uwagi 2023/BZP 00382960/01

Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023461
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Gwarków 1
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-166
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A – Katowicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32 259 25 47, 32 259 25 55
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mwallenburg@gig.eu, skolinska@gig.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52bcbb6f-4c7c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382960
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zakup będzie realizowany m.in. z projektów HYCOSS i ATLANTIS

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52bcbb6f-4c7c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.Wykonawca posiadający aktywne konto na Platformie e-Zamówienia będzie miał dostęp do formularzy służących do komunikacji z Zamawiającym oraz do formularzy umożliwiających złożenie lub wycofanie oferty.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace konkursowe”.Ponieważ Zamawiający nie
wykorzystuje interaktywnego formularza udostępnionego przez platformę, Wykonawców nie dotyczy instrukcja w części dot. pobierania wzorca formularza i jego wypełnienia.Podczas dodawania formularza oferty Platforma może zgłosić komunikat dotyczący braku wygenerowania interaktywnego formularza – należy potwierdzić komunikat. Więcej informacji w SWZ rozdział VIII oraz XIII.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu lub skolinska@gig.eu lub Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne będą po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Korzystanie z Platformy e- Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia poprzez kafelek „Przeglądaj postępowania / konkursy”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów / oświadczeń / informacji zostały opisane w
regulaminach korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępnych pod adresem https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. FZ/5837/SK/23/SO. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy jednego z następujących podpisów: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa z siedzibą przy Pl. Gwarków 1 w Katowicach, 40- 166, tel.: 32 259 20 00, fax: 32 259 65 33.
2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: gdpr@gig.eu.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO – w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podstawą prawną ich przetwarzania jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych.
4. W razie zawarcia wskutek przeprowadzonej przez Administratora procedury o udzielenie zamówienia publicznego umowy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji tej umowy na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub czynności poprzedzających jej realizację;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
c) wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych – w zakresie określonym w przepisach RODO;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich dane są przetwarzane. W przypadku niepodania danych osobowych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwe. Niezbędność podania przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.
74 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ciąg dalszy treści niniejszego punktu w Sekcji IX – Pozostałe informacje.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FZ/5837/SK/23/SO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 354420,33 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 79396,20 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego:
Część 1 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego reaktora upłynniania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 32839,92 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 43800000-1 – Urządzenia warsztatowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena, tj. cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację
przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego:
Część 2 – Dostawa materiałów do konserwacji i naprawy do posiadanej przez Zamawiającego aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 46556,28 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 43800000-1 – Urządzenia warsztatowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena, tj. cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację
przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zgodnie z SWZ Rozdział XIII.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Wszystkie przesłanki i zakresy zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e – Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-14 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Ciąg dalszy treści z pkt. 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
II. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835). Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, tj. gwarantuje realizację minimum 40% wartości brutto umowy, oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

Zakup będzie realizowany m.in. z projektów:

„Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów” (Akronim: HYCOSS).

„Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla” (Akronim: ATLANTIS) – Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij