Dostawa materiałów do badań

Dane organizatora UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa materiałów do badań
1
Suszarka na szkło laboratoryjne z ociekaczem: ze stali, z powłoka
z tworzywa sztucznego 32 miejsca wym. 36 x 1…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa materiałów do badań1Suszarka na szkło laboratoryjne z ociekaczem: ze stali, z powłokaz tworzywa sztucznego 32 miejsca wym. 36 x 15 x 47 cm, np. nr kat. 571032MB, lub produkt równoważny2Organizer 23 x 8 plastikowy wys. 5 cm, wym. 23 x 8 cm, np. nr kat. 029079MB, lub produkt równoważny3Organizer 30 x 8 plastikowy 5 cm, wym.30 x 8 cm, np. nr kat. 029080MB, lub produkt równoważny4Organizer 23×15 np. nr kat. 029082MB, lub produkt równoważny5Organizer 15×15 np. nr kat. 029081MB, lub produkt równoważny6Organizery 8 x 8, 3 szt. – 1 kpl np. nr kat. 029077MB lub produkt równoważny
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=umcs.pl_1699606449626
LINK do SIWZ http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,dostawa-materialow-do-badan,139902.chtm
Osoba do kontaktu Małgorzata Niedźwiadek tel. 81 537 57 11, email: malgorzata.niedzwiadek@mail.umcs.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia złożenia zamówienia
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5

2023-11-13

Sposób składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Dział Zamówień Publicznych
Sekcja Zaopatrzenia Lublin, dnia 09.11.2023
20-031 Lublin, Pl. M. Curie – Skłodowskiej 5
tel. 81/ 537 57 00 fax 81/ 537 57 03
Zaproszenie do składania ofert nr 1000003857-2023/DZP-z
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto
zgodnie z art. 11 ust. 5, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)
Lp.
Nazwa
Ilość
Oferowany produkt: numer katalogowy, producent
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego: link do karty katalogowej produktu:
Cena jedn.
brutto
Wartość brutto
Stawka VATDostawa materiałów do badań
1
Suszarka na szkło laboratoryjne z ociekaczem: ze stali, z powłoka
z tworzywa sztucznego 32 miejsca wym. 36 x 15 x 47 cm, np. nr kat. 571032MB, lub produkt równoważny
1
2
Organizer 23 x 8 plastikowy wys. 5 cm, wym. 23 x 8 cm, np. nr kat. 029079MB, lub produkt równoważny
2
3
Organizer 30 x 8 plastikowy 5 cm, wym.
30 x 8 cm, np. nr kat. 029080MB, lub produkt równoważny
2
4
Organizer 23×15 np. nr kat. 029082MB, lub produkt równoważny
2
5
Organizer 15×15 np. nr kat. 029081MB, lub produkt równoważny
2
6
Organizery 8 x 8, 3 szt. – 1 kpl np. nr kat. 029077MB lub produkt równoważny
1
Łączna wartość brutto (w tym koszt dostawy):
Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe i fizykochemiczne (skład surowcowy, przeznaczenie, konsystencja itp.) oraz wielkość opakowania, jego rodzaj nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest wskazać w ofercie link do dokumentu potwierdzającego jego równoważność-kartę katalogową producenta / dystrybutora.
Termin realizacji dostawy: 30 dni od dnia złożenia zamówienia
Warunki dostawy: na koszt dostawcy
Termin płatności faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: malgorzata.niedzwiadek@mail.umcs.pl w terminie do dnia 13.11.2023 r., do godziny 10.00.
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.
Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą karty charakterystyki dla każdego z dostarczanych produktów.
Osoba prowadząca postępowanie: Małgorzata Niedźwiadek tel. 81 537 57 11, email: malgorzata.niedzwiadek@mail.umcs.pl
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
………………………………….
Wykonawca (Nazwa i adres)
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, adres e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.)-zwanej dalej ustawą.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij