Dostawa materiałów do badań

Dane organizatora UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa materiałów do badań

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa materiałów do badań
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=umcs.pl_1675773544800
LINK do SIWZ http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,dostawa-materialow-do-badan,127331.chtm
Osoba do kontaktu tel. 81/ 537 57 00 fax 81/ 537 57 03
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5

2023-02-10

Sposób składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe i fizykochemiczne (skład surowcowy, przeznaczenie, konsystencja itp.) oraz wielkość opakowania, jego rodzaj nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest wskazać w ofercie link do dokumentu potwierdzającego jego równoważność-kartę katalogową producenta / dystrybutora.
Termin realizacji dostawy: 30 dni od dnia złożenia zamówienia
Warunki dostawy: na koszt dostawcy
Termin płatności faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: malgorzata.niedzwiadek@mail.umcs.pl w terminie do dnia
10.02.2023 r., do godziny 10.00.
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.
Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą karty charakterystyki dla każdego z dostarczanych produktów.
Osoba prowadząca postępowanie: Małgorzata Niedźwiadek tel. 81 537 57 11, email: malgorzata.niedzwiadek@mail.umcs.pl
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
………………………………….
Wykonawca (Nazwa i adres)
Informacje o sposobie składania oferty
1. Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy SmartPzp, pod adresem: https://pzp.umcs.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
3. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk Załóż konto. Sposób rejestracji znajduje się w zakładce Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPzp, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
4. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby.
6. Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (z uwagi na szyfrowanie ofert brak jest możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki Oferta, wycofuje ją przy pomocy przycisku Wycofaj ofertę. Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP. Po upływie terminu do składania ofert, Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
7. Szczegółowy sposób składania oferty: znajduje się w zakładce Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPzp, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
8. Za datę wpływu ofert, oświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, adres e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.)-zwanej dalej ustawą.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij