Dostawa laserowej głowicy skanującej

Dane organizatora POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D
Tel. 81 538 46 33
Fax. 81 538 43 72
E-mail politechnika@pollub.pl
WWW www.pollub.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa laserowej głowicy skanującej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa laserowej głowicy skanującej Numer referencyjny: KP-272-PNU-78/20231. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowej głowicy skanującej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 3. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszelkie ewentualne nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia.. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają NIE gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach NIE gorszych niż opisane w SWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez NIEgo przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zakupu jest laserowa głowica skanująca, która jest w stanie z duża szybkością odświeżania dzięki specjalnie opracowanej optyce i zdolność do pomiaru najtrudniejszych geometrii części wykonanych z różnych materiałów, rejestrować zbierać i wyniki z wielu punktów jednocześnie w 3D nawet w bardzo trudnych warunkach. 2. Zakres zamówienia: laserowa głowica skanująca – fabrycznie nowa, kable zasilające, ładowarka oraz kabel USB do podłączenia do komputera minimum 3m, płyta kalibrująca, zestaw markerów minimum 1500 szt., walizka do przechowywania oraz transportu dedykowane oprogramowanie komputerowe z dożywotnią licencją, szkolenie oraz wsparcie, dostawa na adres zamawiającego, instalacja oprogramowania 3. Opis zamówienia Głowica pomiarowa: skaner optyczny działający w oparciu o technologię laserową dla obiektów o gabarytach w przedziale od 100 do 4000 mm, urządzenie pozwalające na skanowanie 3D obiektów w trybie ręcznym, oprogramowanie do akwizycji danych w czasie rzeczywistym podczas skanowania, płytka kalibracyjna służąca do kalibracji skanera, zwarta i lekka (max. 1 kg) konstrukcja, skanowanie obiektów z użyciem technologii laserowej (laserowe krzyże koloru czerwonego– minimum siedem), zastosowane lasery bezpieczne dla oczu – kl. II, prędkość pomiarowa nie gorsza niż 470,000 pomiarów/s, objętość pomiarowa w zakresie od 200 x 200 x 200 do 300 x 300 x 300 mm, rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 mm, dokładność pomiarowa nie gorsza niż 0,04 mm, sposób łączenia poszczególnych skanów w oparciu o markery oraz best-fit (najlepsze dopasowanie), klasa ochrony co najmniej IP50, łatwy sposób połączenia z jednostką sterującą np. poprzez port USB, lub w sposób bezprzewodowy (wi-fi lub bluetooth) możliwość skanowania obiektów refleksyjnych bez konieczności ich specjalnego przygotowania (matowienia), wbudowana fotogrametria nie wymagająca dodatkowych punktów referencyjnych, wzorców, skaner gotowy do pracy zaraz po podłączeniu jednostki sterującej, nie wymaga wygrzewania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1693227240092
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/807928
CPV 38.00.00.00, 38.80.00.00, 38.82.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Określenie warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej Określenie warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, zgodnie z § 8 Wzoru umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.
Osoba do kontaktu Politechnika Lubelska PL7120104651 ul. Nadbystrzycka 38 D Lublin 20-618 Kornelia Leszko +48 815384632 k.leszko@pollub.pl +48 815384372 www.pollub.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 45
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D

2023-09-26

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 164-517571
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Lubelska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7120104651
Adres pocztowy: ul. Nadbystrzycka 38 D
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-618
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kornelia Leszko
E-mail:
k.leszko@pollub.pl
Tel.: +48 815384632
Faks: +48 815384372
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.pollub.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa laserowej głowicy skanującej
Numer referencyjny: KP-272-PNU-78/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowej głowicy skanującej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wszelkie ewentualne nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia.. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają NIE gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach NIE gorszych niż opisane w SWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez NIEgo przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38800000 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania
38820000 Urządzenia zdalnie sterowane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zakupu jest laserowa głowica skanująca, która jest w stanie z duża szybkością odświeżania dzięki specjalnie opracowanej optyce i zdolność do pomiaru najtrudniejszych geometrii części wykonanych z różnych materiałów, rejestrować zbierać i wyniki z wielu punktów jednocześnie w 3D nawet w bardzo trudnych warunkach.
2. Zakres zamówienia:
laserowa głowica skanująca – fabrycznie nowa,
kable zasilające, ładowarka oraz kabel USB do podłączenia do komputera minimum 3m,
płyta kalibrująca,
zestaw markerów minimum 1500 szt.,
walizka do przechowywania oraz transportu
dedykowane oprogramowanie komputerowe z dożywotnią licencją,
szkolenie oraz wsparcie,
dostawa na adres zamawiającego,
instalacja oprogramowania
3. Opis zamówienia
Głowica pomiarowa:
skaner optyczny działający w oparciu o technologię laserową dla obiektów o gabarytach w przedziale od 100 do 4000 mm,
urządzenie pozwalające na skanowanie 3D obiektów w trybie ręcznym,
oprogramowanie do akwizycji danych w czasie rzeczywistym podczas skanowania,
płytka kalibracyjna służąca do kalibracji skanera,
zwarta i lekka (max. 1 kg) konstrukcja,
skanowanie obiektów z użyciem technologii laserowej (laserowe krzyże koloru czerwonego– minimum siedem),
zastosowane lasery bezpieczne dla oczu – kl. II,
prędkość pomiarowa NIE gorsza niż 470,000 pomiarów/s,
objętość pomiarowa w zakresie od 200 x 200 x 200 do 300 x 300 x 300 mm,
rozdzielczość NIE gorsza niż 0,1 mm,
dokładność pomiarowa NIE gorsza niż 0,04 mm,
sposób łączenia poszczególnych skanów w oparciu o markery oraz best-fit (najlepsze dopasowanie),
klasa ochrony co najmniej IP50,
łatwy sposób połączenia z jednostką sterującą np. poprzez port USB, lub w sposób bezprzewodowy (wi-fi lub bluetooth)
możliwość skanowania obiektów refleksyjnych bez konieczności ich specjalnego przygotowania (matowienia),
wbudowana fotogrametria NIE wymagająca dodatkowych punktów referencyjnych, wzorców,
skaner gotowy do pracy zaraz po podłączeniu jednostki sterującej, NIE wymaga wygrzewania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Wsparcie techniczne na urządzenie / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia dofinansowany został z projektu „Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowymi przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów”, nr PM/SP/0063/2021/1. Finansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu POLSKA METROLOGIA.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, zgodnie z § 8 Wzoru umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2023
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
w sposób określony w rozdziale XIII SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Zamawiający NIE przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3.Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).
4.Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
5.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, .
2)oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) ) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg załącznika nr 5 do SWZ).
3)Przedmiotowe środki dowodowe opisane w Rozdziale VIII..
4)Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
5)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
6.Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), składa się pod rygorem NIEważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-Załącznik nr 6 do SWZ
2)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa pkt. 1 lit. a) i b) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
8.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
9.Zamawiający NIE przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany
na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału
nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
164
2023
Następna aktualizacja:
29/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij