Dostawa lasera diodowego

Dane organizatora PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH
16-400 SUWAŁKI
TEOFILA NONIEWICZA 10
Tel. 87 562 84 32
Fax. 87 562 84 55
E-mail biuro.rektora@puz.suwalki.pl
WWW www.puz.suwalki.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Suwałki
Treść zamówienia dostawa lasera diodowego na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa lasera diodowego na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.puz.suwalki.pl_1657087268952
LINK do SIWZ http://bip.puz.suwalki.pl/zamowienia-publiczne/ponizej130tys/zapytanie-ofertowe-nr-ko-120-3721-24-2022-dostawa-lasera-diodowego-na-potrzeby-panstwowej-uczelni-zawodowej-im-prof-edwarda-f-szczepanika-w-suwalkach,art662/
CPV 33.10.00.00, 33.12.80.00
Wymagany termin realizacji zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH
16-400 SUWAŁKI
TEOFILA NONIEWICZA 10

2022-07-11

Sposób składania ofert PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH, TEOFILA NONIEWICZA 10, 16-400 SUWAŁKI Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
cena:100
cena-100 pkt:100.0
cena:100
Uwagi Zapytanie Ofertowe nr KO-120.3721.24.2022
dostawa lasera diodowego na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
I. ZAMAWIAJĄCY:
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
NIP: 8442171642, REGON: 200026507
II.TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie zarządzenia nr 118/2021 Rektora
Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia
29 grudnia 2021 r., zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielania
zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach o wartości
poniżej 130.000 złotych netto lub innych przypadkach, do których nie stosuje się
Ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa lasera diodowego na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof.
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w ramach realizacji zadania nr. 11
przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości mająca na celu utworzenie
stanowiska praktykowania zabiegów z użyciem lasera diodowego na kierunku
kosmetologia.
2. W ramach postępowania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodny
z załącznikiem nr 2-opis przedmiotu zamówienia, tj.:
– laser diodowy – 1 szt.,
W ramach realizacji postępowania Wykonawca zrealizuje szkolenie dla
przedstawicieli Zamawiającego. Szkolenie musi być prowadzone przez personel,
posiadający niezbędną wiedzę fachową w zakresie obsługi i eksploatacji
dostarczanego przedmiotu zamówienia, oraz musi być przeprowadzone w siedzibie
Zamawiającego w terminie zaakceptowanym przez obie strony.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego, określającym nazwę sprzętu wraz z opisem jego
wymaganych właściwości.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przedmiot umowy wg potrzeb Zamawiającego
w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w zamówieniu.
Dostawa obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz wniesienie go do
miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego, uruchomienie oraz
przeszkolenia kadry Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany,
nieuszkodzony i oryginalnie zapakowany, wolny od wad oraz pochodzący
z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
6. Wykonawca oświadcza, że oferowany produkt jest dobrej jakości, posiada wymagane
atesty i certyfikaty oraz spełnia normy dla tego typu zamówień.
7. Przyjęty opis i typ przedmiotu zamówienia został użyty w celu opisania przedmiotu
zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktu
równoważnego o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam gdzie Zamawiający
opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu,
nazwy lub pochodzenia wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału
oraz służy ustaleniu standardu, właściwości minimalnych parametrów technicznych.
Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowa towarzyszy dopuszczenie
rozwiązań równoważnych. Wskazane nazwy własne, symbole, modele maja
charakter wzorcowy i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować materiał lub
urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych
lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłową realizację zadania i cel dydaktyczny, jakiemu ma służyć.
8. Cena określona w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w razie
stwierdzenia niezgodności artykułu z asortymentem wymienionym w ofercie
Wykonawcy lub wskazania na fakturze innej ceny niż cena wskazana w ofercie
Wykonawcy, lub ujawnienia jakichkolwiek wad w przedmiocie zamówienia.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące
warunki udziału:
a) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie
ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Zapytaniu,
b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
c) zapewnią wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych
z określonymi w zapytaniu ofertowym,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także dysponują osobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33100000-1-urządzenia medyczne,
33128000-1-lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii,
12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia
podwykonawcom.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do 60 dni od dnia
podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania-Załącznik nr 1.
2. Kompletną ofertę stanowi:
a) Formularz oferty-załącznik nr 1;
b) Opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 2;
c) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zakresie
w postępowaniu-załącznik nr 3;
d) Zaakceptowany wzór umowy-załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– załącznik nr 5;
f) Obowiązek informacyjny RODO dla klientów PUZ w Suwałkach
– załącznik nr 6.
g) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu-załącznik nr 7.
3. Cenę należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaoferowana cena wskazanej pozycji powinna uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
6. Cena jednostkowe podana w formularzu ofertowym nie podlega zmianom przez cały
okres trwania umowy.
7. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osobę/y
upoważnione (do reprezentacji Wykonawcy), a jeśli jej/ich upoważnienie wynika
z pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Podpisy na ofercie,
oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną
pieczątką.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście, za pomocą poczty lub kurierem
do siedziby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, Biuro Rektora pok. 203. Oferty
należy składać do dnia 11.07.2022 r. do godziny 12.00.
2. Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
Dostawa lasera diodowego na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof.
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Nie otwierać przed 11.07.2022 r., godz. 12.15 oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osób uprawnionych lub upoważnionych do podpisania oferty. Oferty inne
niż w formie papierowej należy wysłać na adres e-mail: przetargi@puz.suwalki.pl do
dnia 11.07.2022 r. do godz. 12.00. Temat wiadomości: Dostawa lasera diodowego
na potrzeby PUZ w Suwałkach
4. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 11.07.2022 r. o godzinie 12.15 w siedzibie
Zamawiającego, pokój 203.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.puz.suwalki.pl
VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– cena-100 pkt
2. Sposób oceny ofert:
a) kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta
najtańsza uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną
wyliczone według wzoru:
cena najniższej oferty
Liczba punktów =—————-x100 pkt
cena badanej oferty
b) do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością
przyznanych punktów.
3. Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to
w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym
jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie
złożył stosownych wyjaśnień;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.puz.suwalki.pl oraz
Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze
odwoławczej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny na każdym jego etapie.
IX. WYKLUCZENIA
Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 poz. 835)
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza
się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022
r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie publikuje na stronie internetowej oraz przekazuje
w formie wysłania wiadomości e-mail wszystkim wykonawcom, którym przekazano
zapytanie ofertowe.
2. Termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
do Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT potwierdzonej końcowym
protokołem odbioru.
3. Forma płatności – przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Dodatkowych informacji udziela:
– Anna Fulara-Weselska, pod adresem e- mail: a.fulara-weselska@puz.suwalki.pl
– Waldemar Kotowski, pod adresem e-mail: przetargi@puz.suwalki.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij